DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:2.4 Si bëhet dikush Papë?
next
Tjetra:2.6 A është Vatikani një shtet i vërtetë?

2.5 Çfarë është Kuria Romake?

Kisha sot

Në teori, Papa është monarku absolut që qeveris Kishën, por në praktikë, ai ndihmohet nga një grup "ministrash" të ndryshëm, të cilët së bashku formojnë Kurian Romake. Sekretaria e Shtetit  merret me punët e brendshme (kishtare) dhe marrëdhëniet e jashtme. Kongregacionet dhe koncilet papnore janë përgjegjës për çështje të tilla si kanonizimet dhe bekimet, arsimi katolik, ipeshkvinjtë dhe laikët.

Një nga tre Tribunalet është Rota Romake, gjykata qendrore e kishës.  Sekretaria  Ekonomike menaxhon aktivitetet ekonomike të Selisë së Shenjtë dhe Shtetit të Vatikanit. Qëllimi përfundimtar i të gjitha këtyre organizatave është të ndihmojnë Kishën për të shpallur Ungjillin dhe për të ndihmuar besimtarët.

Kuria Romake është sistemi i ministrive (kongregata dhe këshilla) që e ndihmojnë Papën për të drejtuar Kishën.
Urtësia e Kishës

Pse Krishti e ka themeluar hierarkinë kishtare?

Krishti e ka themeluar hierarkinë kishtare me misionin që ta ruajë popullin e Hyjit në emër të Tij, për këtë arsye i ka dhënë autoritet asaj. Ajo formohet nga mbarështuesit e shenjtë: Ipeshkvij, presbiterë, diakonë. Falë Sakramentit të Urdhrit, Ipeshkvijtë dhe presbiterët veprojnë, duke ushtruar shërbesën e tyre, në emrin dhe në personin e Krishtit krye; diakonët i shërbejnë popullit të Hyjit në diakoninë (shërbimin) e Fjalës, të liturgjisë dhe të bamirësisë. [KKKP 179]

Si vihet në jetë përmasa kolegjiale e shërbesës kishtare?

Sipas shembullit të dymbëdhjetë Apostujve, të zgjedhur dhe të dërguar së bashku nga Krishti, bashkimi i anëtarëve të hierarkisë kishtarë është në shërbim të bashkësisë së të gjithë besimtarëve. Çdo Ipeshkëv e ushtron shërbesën e vet, si anëtar i kolegjiumit ipeshkvnor, në bashkësi me Papën, duke u bërë pjesëmarrës me të në kujdesin për Kishën universale. Meshtarët e ushtrojnë shërbesën e vet në presbiterin e Kishës vendore, në bashkësi me Ipeshkvin e Vet dhe nën udhëheqjen e tij. [KKKP 180]

Pse shërbesa kishtare ka edhe një karakter personal?

Shërbesa kishtare ka edhe një karakter personal, meqë, në bazë të Sakramentit të Urdhrit, çdonjëri prej tyre është përgjegjës para Krishtit, i cili e ka thirrur personalisht atë, duke i dhënë misionin e tij. [KKKP 181]

Why is the Church not a democratic organization?

Democracy operates on the principle that all power comes from the people. In the Church, however, all power comes from Christ. That is why the Church has a hierarchical structure. At the same time, however, Christ gave her a collegial structure as well.  

The hierarchical element in the Church consists in the fact that Christ himself is the one who acts in the Church when ordained ministers, by God’s grace, do or give something that they could not do or give by themselves, in other words, when they administer the sacraments in Christ’s place and teach with his authority. The collegial element in the Church consists in the fact that Christ entrusted the entire faith to a group of twelve apostles, whose successors govern the Church, with the pope, the Petrine ministry presiding. Given this collegial approach, councils are an indispensable part of the Church. Yet even in other administrative bodies of the Church, in synods and councils, the manifold gifts of the spirit and the universality of the Church throughout the world can be fruitful. [Youcat 140]

Ja çfarë thonë Papët

[Këto janë] dy shenja dalluese të detyrës së kuries dhe, akoma më shumë të eprorëve të kuries, të cilat do të doja t'i theksoja: profesionalizmi dhe shërbimi. Profesionalizmi, me të cilin nënkuptoj kompetencën, studimin, përditësimin e gjërave ... Shenja e dytë dalluese është shërbimi: shërbimi ndaj Papës dhe ipeshkvijve, Kishës universale dhe Kishave të veçanta. Në Kurien Romake, dikush mëson - në një mënyrë të veçantë, "merr frymë" - këtë aspekt të dyfishtë të Kishës, këtë bashkëveprim të universales dhe të veçantës. [Papa Françesku, Kuries Romake, 21 Dhjetor 2013]