All Questions
prev
Ankstesnis:1.26 Kodėl Jėzus mirė už mus?
next
Kitas:1.28 Kodėl Jėzui reikėjo mirti tokia šiurpia mirtimi?

1.27 Kas yra Sandora? Koks yra Dievo išganymo planas?

Ką Jėzus padarė dėl mūsų?

Senajame Testamente pasakojama apie Izraelio žmones – išrinktąją Dievo tautą. Dievas sudarė Sandorą su šia tauta: jie bus ištikimi Dievui ir Dievas niekada jų neapleis. Elgdamiesi blogai, izraelitai sulaužė šią Sandorą. Dievas atleido žmonėms ir davė Dešimt įsakymų kaip naują Sandorą. Deja, žmonės ir toliau nusidėdavo, tačiau Dievas jiems vis atleisdavo ir sudarydavo naują Sandorą su jais.

Dievas troško, kad žmogus būtų laimingas amžinai: Jis norėjo panaikinti pirmųjų žmonių nuodėmę ir nuodėmes visų, kurie gyveno po to. Tai yra Dievo išganymo planas, o kelias, kuriuo Jis eina su mumis, vadinamas išganymo istorija. Jėzaus pasiaukojimu ant kryžiaus Dievas sudarė naują ir galutinę Sandorą su savo žmonėmis. Nuo tos akimirkos žmonės gali patekti į dangų ir gyventi amžinai su Dievu.

Dievo Sandora su Izraeliu paskyrė juos pasaulio išganymui. Išganymo istorija = Dievo plano išgelbėti žmoniją išsiskleidimas.
Bažnyčios išmintis

Kaip Dievas apsireiškia Senajame Testamente?

Dievas Senajame Testamente pasirodo kaip Dievas, kuris iš meilės sukūrė pasaulį ir žmonėms lieka ištikimas net tuomet, kai jie dėl nuodėmės nuo Jo pasitraukia.

Dievas istorijoje daug kartų leido save pažinti: su Nojumi Jis sudaro sandorą, kad išgelbėtų visas gyvas esybes. Jis pašaukia Abraomą, kad jį padarytų „tautų daugybės protėviu“ (Pr 17, 5), pažadėdamas jam, jog „visos žemės gentys ras tavyje palaiminimą“ (Pr 12, 3). Iš Abraomo kilusi Izraelio tauta tampa ypatinga Jo nuosavybe. Mozei Dievas pasako, kaip Jį vadinti. Jis paslaptingai vadinamas JHWH, dažniausiai rašomas JHWH, reiškia: „Aš esu, kuris esu“ (Iš 3, 14). Jis išvaduoja Izraelio tautą iš Egipto vergovės, ant Sinajaus kalno sudaro Sandorą ir per Mozę duoda Izraelio tautai Įstatymą. Dievas vis siunčia savo tautai pranašus, kurie kviečia ją atsiversti ir atnaujinti Sandorą. Pranašai skelbia, kad Dievas sudarys naują ir amžiną Sandorą, kuri nuves į visišką atsinaujinimą ir galutinį išganymą. Ši Sandora apims visus žmones. [Youcat 8]

Ką Dievas apreiškia žmogui?

Dėl savo gerumo ir išminties Dievas panoro apsireikšti žmogui. Įvykiais ir žodžiais jis apsireiškia pats ir apreiškia savo maloningąjį planą, nuo amžių jo numatytą Kristuje žmonių labui. Šio plano esmė – Šventosios Dvasios malone padaryti visus žmones dieviškojo gyvenimo dalininkais, idant jie taptų įsūniais jo vienatiniame Sūnuje. [KBKS 6]

Kokie yra pirmi Dievo Apreiškimo tarpsniai?

Iš pradžių Dievas apsireiškė mūsų pirmiesiems tėvams – Adomui bei Ievai ir pakvietė juos į artimą bendrystę su juo. Po jų nuopuolio jis nepertraukė savo Apreiškimo ir pažadėjo išganymą visiems jų palikuonims. Po tvano Dievas su Nojumi sudarė sandorą tarp savęs ir visų gyvų būtybių. [KBKS 7]

Kodėl Dievas turėjo pasirodyti, kad žinotume, koks Jis yra?

Žmogus savo prigimtu protu gali pažinti, kad Dievas yra, tačiau negali suprasti, koks Jis yra iš tikrųjų. Todėl, norėdamas, kad Jį pažintų, Dievas apsireiškė žmogui.

Dievas neprivalėjo mums apsireikšti. Jis tai padarė iš meilės. Kaip ir žmonių meilėje apie mylimą žmogų ką nors sužinai tik tada, kai jis atveria širdį, taip ir apie Dievo planą žinome tik todėl, kad Amžinasis ir Slėpiningasis Dievas iš meilės mums apsireiškė. Nuo pat Sukūrimo Dievas nuolat kalbėjo žmonijai per protėvius ir pranašus iki galutinio Apreiškimo per savo Sūnų Jėzų Kristų.Atsiųsdamas savo Sūnų, Dievas atvėrė mums savo širdį ir atskleidė savo slėpiningąją Esybę. [Youcat 7]

Štai ką sako popiežiai

Visa išganymo istorija yra istorija Dievo, ieškančio mūsų: Jis siūlo mums meilę ir švelniai mus sutinka. [Popiežius Pranciškus, Tviterio žinutė, 2013 m. gegužės 31 d.].