DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:1.26 Dlaczego Jezus umarł za nas?
next
Następny:1.28 Dlaczego Jezus musiał ponieść tak straszliwą śmierć?

1.27 Czym jest przymierze? Na czym polega Boży plan zbawienia?

Co zrobił dla nas Jezus?

Stary Testament mówi nam o narodzie izraelskim, narodzie wybranym przez Boga. Bóg zawarł przymierze z tym narodem: naród wybrany miał być wierny Bogu, a Bóg miał go nigdy nie opuścić. Przez swoje złe postępowanie naród izraelski zerwał to przymierze. Bóg jednak przebaczył swojemu ludowi i dał mu Dziesięć Przykazań jako nowe przymierze. Niestety ludzie nadal grzeszyli, lecz Bóg ciągle im przebaczał i zawierał z nimi nowe przymierze. 

Bóg chciał, żeby człowiek był na zawsze szczęśliwy: chciał zmazać grzech pierwszych ludzi i wszystkich następnych pokoleń. To jest właśnie Boży „plan zbawienia”, a ścieżka, którą z nami kroczy, to „historia zbawienia”. Poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu zawarł z ludźmi nowe i ostateczne przymierze. Od tej pory ludzie mogą po śmierci iść do nieba i na zawsze żyć z Bogiem.

 

Przymierze Boga z Izraelem = Bóg jest dla ludzi, a ludzie muszą być posłuszni Bogu. Historia zbawienia = jak Boży plan rozwija się w czasie.
Z mądrości Kościoła

Jak Bóg objawia się w Starym Testamencie?

Bóg ukazuje się w Starym Testamencie jako Bóg, który stworzył świat z miłości i trwa wiernie przy ludziach nawet wówczas, gdy poprzez grzech odchodzą od Niego. Bóg pozwala się doświadczać w historii: zawiera z Noem przymierze ratujące wszystkie istoty żyjące. Powołuje Abrahama, aby go uczynić „ojcem wielu narodów” (Rdz 17, 5) i aby w nim otrzymały błogosławieństwo „wszystkie ludy ziemi” (Rdz 12, 3). Wywodzący się od Abrahama lud Izraela staje się Jego szczególną własnością. Mojżeszowi przedstawia się po imieniu. Jego tajemnicze imię JHWH, czytane najczęściej JAHWE, oznacza „Jestem” (Wj 3, 14). Wybawia Izraela z niewoli egipskiej, zawiera przymierze na Synaju i za pośrednictwem Mojżesza daje mu Prawo. Bóg nieustannie posyła do swojego ludu proroków, aby wzywać go do nawrócenia i odnowienia przymierza. Prorocy zwiastują, że Bóg zawrze kiedyś nowe i wieczne Przymierze, które spowoduje radykalną odnowę i ostateczne zbawienie. To przymierze będzie otwarte na wszystkich ludzi. [Youcat 8]

Co Bóg objawił człowiekowi?

Bóg w swej dobroci i mądrości objawił się człowiekowi. Przez czyny i słowa objawił samego siebie i swój dobrotliwy zamysł, który odwiecznie zawarł w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Objawiając swój zamysł, Bóg pragnie udzielać swojego Boskiego życia wszystkim ludziom, by, dzięki łasce Ducha Świętego, w swoim jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami. [KKKK 6]

Jakie są pierwsze etapy Objawienia Bożego?

Bóg na początku objawił się pierwszym rodzicom, Adamówi i Ewie, i wezwał ich do wewnętrznej komunii z sobą. Objawienia tego nie przerwał po ich upadku, ale wzbudził w nich nadzieję zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. Po potopie zawarł przymierze z Noem i ze wszystkimi istotami żyjącymi. [KKKK 7]

Dlaczego Bóg musiał się ukazać, żebyśmy wiedzieli, jaki jest?

Posługując się rozumem, człowiek może poznać, że Bóg istnieje, ale nie jaki Bóg jest naprawdę. Ponieważ jednak Bóg zapragnął być poznany, objawił się. Bóg nie musiał się objawić. Uczynił to z miłości. I podobnie jak w przypadku ludzkiej miłości można dowiedzieć się czegoś od kochającego człowieka, gdy otworzy przed nami swoje serce, tak samo my, ludzie, wiemy coś o najgłębszych myślach Boga, dlatego że wieczny i tajemniczy Bóg objawił się nam z miłości. Począwszy od stworzenia przez patriarchów i proroków aż do ostatecznego objawienia w swoim Synu Jezusie Chrystusie Bóg ciągle przemawiał do ludzi. W Nim otwiera przed nami swoje serce i nieustannie, już na zawsze, ukazuje, jaki jest naprawdę. [Youcat 7]