All Questions
prev
Předchozí:1.26 Proč za nás Ježíš zemřel?
next
Následující:1.28 Proč musel Ježíš zemřít tak strašnou smrtí?

1.27 Co je tou smlouvou? A jaký je Boží plán spásy?

Co pro nás Ježíš vykonal?

Starý zákon nám vypraví o Božím vyvoleném lidu – Izraeli. Bůh se svým lidem uzavřel smlouvu. Zavázal se, že je nikdy neopustí. Lid měl pouze věrně a s láskou ve všem spoléhat na Hospodina.  Ačkoliv izraelský lid tuto smlouvu porušoval, Bůh svému lidu opakovaně odpouštěl a svou smlouvu obnovoval. Součástí smlouvy je i Desatero přikázání, jejichž zachovávání je cestou věrnosti Hospodinu.

Bůh chce, aby člověk byl navěky šťastný. Chce zachránit člověka z hříchu. To je Boží plán spásy. Cesta, kterou s námi kráčí, se nazývá dějiny spásy. Skrze Ježíšovo sebeobětování na kříži Bůh uzavřel se svým lidem novou a věčnou smlouvu. Ježíš svým vítězstvím nad hříchem a smrtí otevřel lidem cestu k věčnému životu s Bohem.

Boží smlouva s Izraelem tento národ vyčlenila pro spásu světa. Dějiny spásy = rozvíjející se Boží plán na záchranu lidstva.
Moudrost církve

Jak se Bůh zjevuje ve Starém zákoně?

Ve Starém zákoně se Bůh dává poznat jako ten, který z lásky stvořil svět i člověka, a jako ten, který zachovává věrnost dokonce i poté, co od něho člověk hříchem odpadl.

Bůh se dává poznat v dějinách: s Noemem uzavírá smlouvu na záchranu všeho živého stvoření. Povolává Abraháma a ustanovuje ho „otcem mnohých národů“ (Gn 17,5b), aby v něm těmto „všem pokolením země“ mohl požehnat (Gn 12,3b). Národ Izrael vzešlý z Abraháma se stává zvláštním Božím vlastnictvím. Bůh se představuje Mojžíšovi svým vlastním jménem. Jeho tajemné jméno הוה‎ se nejčastěji přepisuje jako Jahve, „Jsem, který jsem“ (Ex 3,14). Vysvobozuje Izrael z egyptského otroctví, na Sinaji s ním Mojžíšovým prostřednictvím uzavírá smlouvu a dává mu Zákon. Bůh neustále posílá svému národu proroky, aby jej volali k obrácení a k obnově smlouvy. Proroci zvěstují, že Bůh uzavře novou a věčnou smlouvu, která bude mít za následek radikální obnovu a definitivní spásu. Tato smlouva se týká všech lidí. [Youcat 8]

Co Bůh zjevuje člověku?

Bůh se ve své dobrotě a moudrosti zjevuje člověku. Událostmi a slovy mu zjevuje sebe samého a svůj dobrotivý plán, který od věčnosti předem stanovil v Kristu ve prospěch lidstva. Tento plán spočívá v tom, že všichni lidé mají mít skrze milost Ducha Svatého účast na božském životě jako jeho adoptivní synové v jeho jediném Synu. [KKKC 6]

Jaké jsou první etapy Božího zjevení?

Již na začátku se Bůh zjevuje prarodičům, Adamovi a Evě, a zve je k důvěrnému společenství se sebou samým. Své zjevení nepřeruší ani po jejich pádu a slibuje spásu pro celé jejich potomstvo. Po potopě uzavírá s Noemem smlouvu, která zahrnuje všechny živé bytosti. [KKKC 7]

Proč se Bůh musel ukázat, abychom poznali, jaký je?

Člověk dokáže svým rozumem poznávat, že Bůh je, avšak už ne to, jaký Bůh skutečně je. Protože si Bůh přeje, abychom ho poznávali, zjevil se nám.

Bůh se nám nemusel zjevovat, a přece to udělal – z lásky. Jako v láskyplném lidském vztahu můžeme poznat milovanou osobu pouze za předpokladu, že nám otevře své srdce, tak se rovněž dovídáme o nejvnitřnějších Božích myšlenkách jen díky tomu, že se nám věčný a tajemný Bůh z lásky otevřel. Bůh promlouval k lidem od okamžiku stvoření po celé dějiny praotců až k dokonalému sebezjevení ve svém Synu Ježíši Kristu. V něm nám vylil své srdce a jednou provždycky zjevil svou nejvnitřnější podstatu. [Youcat 7]

Co k tomu říkají papežové

Celé dějiny spásy jsou dějinami Boha, jenž hledá člověka – nabízí mu svou lásku a s něžností ho přijímá. (Papež František, tweet z 31. května 2013)