All Questions
prev
Predchádzajúce:1.26 Prečo za nás Ježiš zomrel?
next
Ďalej:1.28 Prečo musel Ježiš zomrieť takou krutou smrťou?

1.27 Čo je to zmluva? A aký je Boží plán spásy?

Čo pre nás urobil Ježiš?

Starý zákon nám hovorí o izraelskom národe, vyvolenom národe Boha. Boh s týmto národom uzavrel zmluvu: národ bude verný Bohu a Boh ho nikdy neodpustí. Zlým správaním izraelský národ túto zmluvu porušil. Boh svojmu ľudu odpustil a dal mu Desatoro ako novú zmluvu. Nanešťastie však ľudia ďalej hrešili. Boh im ale predsa znova a znova odpúšťal, zakaždým teda nanovo uzatváral so svojím ľudom zmluvu.

Boh túžil po tom, aby bol človek naveky šťastný, chcel zrušiť hriech prvých ľudí a všetkých ich potomkov. Toto je Boží plán spásy. Cesta, ktorou spolu s nami kráča, sa nazýva dejinami spásy. Prostredníctvom Ježišovej obety na kríži uzavrel Boh definitívnu zmluvu so svojím ľudom. Od tej chvíle môžu ľudia prísť do neba a žiť s Bohom navždy.

Božia zmluva s Izraelom ho vyvolila na spásu sveta. Dejiny spásy = priebeh Božieho plánu na záchranu ľudstva.
Múdrosť Cirkvi

Ako sa Boh zjavuje v Starom zákone?

Boh sa v Starom zákone dáva poznať ako ten, ktorý z lásky stvoril svet aj človeka, a ako ten, ktorý zachováva vernosť dokonca aj potom, keď sa človek hriechom od neho odvrátil.  

Boh sa dáva poznať v dejinách. S Noemom uzatvára zmluvu na záchranu všetkých živých bytostí. Abraháma povoláva, aby ho ustanovil za „otca mnohých národov“(Gn 17, 5) a požehnal v ňom „všetky pokolenia zeme“(Gn 12, 3). Národ Izrael, ktorý povstal z Abraháma, sa stáva osobitným Božím vlastníctvom. Boh sa predstavuje Mojžišovi svojím vlastným menom. Jeho tajomné menoיהוה(JHVH) sa najčastejšie prepisuje ako Jahve a znamená „Ja som, ktorý som“(Ex 3,14). Vyslobodzuje Izrael z egyptského otroctva, na Sinaji s ním Mojžišovým prostredníctvom uzatvára zmluvu a dáva mu Zákon. Boh neustále posiela svojmu národu prorokov, aby ho vyzývali k obráteniu a k obnoveniu zmluvy. Proroci ohlasujú, že Boh chce uzatvoriť novú a večnú zmluvu, ktorá bude mať za následok radikálnu obnovu a definitívnu spásu. Táto zmluva sa týka všetkých ľudí. [Youcat 8]

Čo zjavuje Boh človekovi?

Boh sa vo svojej dobrote a múdrosti zjavuje človekovi. Činmi a slovami zjavuje seba samého a svoj milostivý plán, ktorý v Kristovi od večnosti ustanovil v prospech ľudstva. Tento plán spočíva tom, že skrze milosť Ducha Svätého dá všetkým ľuďom účasť na Božom živote ako svojim adoptovaným synom vo svojom jednorodenom Synovi. [KKKC 6]

Aké sú prvé etapy Božieho zjavenia?

Boh sa už od začiatku zjavuje prarodičom Adamovi a Eve a pozýva ich do dôverného spoločenstva so sebou. Po ich páde neprerušuje svoje zjavenie a sľubuje spásu celému ich potomstvu. Po potope uzatvára s Noemom zmluvu medzi sebou a všetkými živými bytosťami. [KKKC 7]

Prečo sa Boh musel zjaviť, aby sme vedeli, aký je?

Človek môže rozumom poznať, že Boh existuje, nie však, aký naozaj je. Boh však túžil, aby sme ho poznali, a preto zjavil seba samého.  

Boh sa nám nemusel zjaviť, a predsa to urobil – z lásky. Podobne ako v láskyplnom ľudskom vzťahu môžeme poznať milovanú osobu, až keď nám otvorí svoje srdce, tak aj o najhlbších Božích myšlienkach sa dozvedáme vďaka tomu, že sa nám večný a tajomný Boh z lásky otvoril. Boh hovoril k ľuďom od okamihu stvorenia po celé dejiny praotcov až k dokonalému zjaveniu sa vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. V ňom nám vylial svoje srdce a raz navždy zjavil svoju najvnútornejšiu podstatu. [Youcat 7]

Toto hovoria pápeži

Celé dejiny spásy sú príbehom Boha, ktorý nás hľadá: ponúka nám lásku a víta nás plný nehy. [Pápež František, tweet, 31. mája 2013]