Alle Tweets
prev
Vorige:1.26 Waarom is Jezus voor ons gestorven?
next
Volgende:1.28 Waarom moest Jezus zo’n gruwelijke dood sterven?

1.27 Wat zijn dat ‘verbond’ en die ‘heilsgeschiedenis’?

Wat doet Jezus voor ons?

Het Oude Testament vertelt ons over het volk Israël, het door God uitgekozen volk. Met dit volk sloot God een verbond: het volk zou trouw zijn aan God en God zou hen nooit verlaten. Door zich slecht te gedragen, verbrak het volk Israël dit verbond. God vergaf zijn volk en gaf als nieuw verbond de Tien Geboden. Helaas bleef het volk zondigen, maar God vergaf hen steeds opnieuw en sloot keer op keer een nieuw verbond.

God wilde dat de mens voor altijd gelukkig zou kunnen zijn: Hij wilde de zonde van de eerste mensen en allen die na hen kwamen teniet doen. Dat is het ‘heilsplan’ van God, en de weg die Hij met ons gaat is de ‘heilsgeschiedenis’. Door de zelfopoffering van Jezus aan het kruis, sloot Hij een nieuw, definitief verbond tussen God en de mensen. Vanaf dat moment was het mogelijk voor mensen om in de hemel voor altijd met God te leven.

> Lees meer in het boek

Gods verbond met Israël betekent dat Hij er voor hen is en het volk Hem gehoorzaamt. Heilsgeschiedenis is hoe Gods plan zich ontvouwt in de tijd.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe openbaart God zich in het Oude Testament?

God toont zich in het Oude Testament als een God die de wereld uit liefde geschapen heeft en de mensen trouw blijft, zelfs wanneer zij zich in zonde van Hem afkeren.

God laat zich ervaren in de geschiedenis. Met Noach sluit Hij een verbond dat alle levende wezens gered zullen worden. Hij roept Abraham en maakt hem tot "Vader van vele volken" (Gen. 17, 5), en in hem zegent Hij "alle volken op aarde" (Gen. 12, 3). Het volk Israël dat uit Abraham voortkomt, rekent Hij tot zijn eigendom. Aan Mozes stelt Hij zich voor met zijn naam. Zijn mysterievolle naam is יהוה, meestal geschreven als Jahwe; die naam betekent "IK BEN DIE IS" (Ex. 3, 14). Hij bevrijdt Israël uit de slavernij van Egypte, sluit op de Sinaï een verbond met hen en geeft hun via Mozes de Wet. Steeds weer stuurt God profeten naar zijn volk, om het op te roepen tot ommekeer en hernieuwing van het verbond. De profeten kondigen aan dat God een nieuw en eeuwig verbond zal sluiten, waarin alles radicaal vernieuwd en voorgoed verlost zal zijn. Dit verbond zal bedoeld zijn voor alle mensen. [Youcat 8]

Wat openbaart God aan de mensen?

In Zijn goedheid en wijsheid openbaart God zich aan de mensen. In de gebeurtenissen en in zijn woorden openbaart Hij zichzelf en zijn heilsplan, dat Hij van alle eeuwigheid in Christus voor de mensheid heeft vastgesteld. Dit plan houdt in: alle mensen door de genade van de Heilige Geest deelgenoten te maken aan zijn goddelijk leven, opdat zij aangenomen kinderen zouden zijn in zijn eniggeboren Zoon. [CCKK 6]

Wat zijn de eerste fases van de openbaring van God?

Vanaf het begin openbaart God zich aan onze stamouders, Adam en Eva, en roept hen tot een innige gemeenschap met Hem. Na hun zondeval houdt Hij niet op zich aan hen te openbaren en belooft Hij voor al hun nakomelingen het heil. Na de zondvloed sluit Hij met Noach een verbond, tussen Hem en alle levende wezens. [CCKK 7]

Waarom moest God zich tonen opdat wij weten hoe Hij is?

De mens kan met het verstand kennen dat God bestaat, maar niet hoe Hij werkelijk is. Maar omdat God graag gekend wil worden, heeft Hij zich geopenbaard.

God hoefde zich niet aan ons te openbaren. Hij openbaarde zich - uit liefde. Net zoals je in de liefde tussen mensen alleen dan iets te weten komt van iemand van wie je houdt, als die persoon zijn hart voor je opent, zo weten wij alleen iets van Gods innerlijk, omdat de eeuwige en geheimvolle God zichzelf uit liefde voor ons heeft geopenbaard. Vanaf de schepping heeft God telkens weer tot de mensen gesproken, via de aartsvaders en de profeten tot aan de definitieve Openbaring in zijn Zoon Jezus Christus. In Hem heeft Hij zijn hart voor ons uitgestort en ons laten zien wie Hij in wezen is. [Youcat 7]