All Questions
prev
Ankstesnis:4.9 Ar Dešimt Dievo įsakymų vis dar svarbūs?
next
Kitas:4.11 Kodėl Bažnyčia turi savo įstatymus?

4.10 Kodėl kai kurie krikščionys yra veidmainiai?

Gyventi krikščionišką gyvenimą

Visų pirma svarbu suvokti, kad niekas nėra tobulas ir be nuodėmės, išskyrus Jėzų ir Mariją. Krikščionys taip pat daro nuodėmes ir kiekvienam iš mūsų svarbu ne tik didžiuotis savo gerais darbais.

Priešingai, geras krikščionis yra tas, kuris suvokia savo nuodėmingumą ir kuris toliau stengiasi gyventi paklusdamas Dievui. Tik tai suvokęs, gali suprasti, ką reiškia, kad Jėzus atėjo išgelbėti mus iš mūsų nuodėmių.

Niekas, išskyrus Jėzų ir Mariją, nėra be nuodėmės. Tačiau Dievo malonės padedami galime pasistengti gyventi dorai.
Bažnyčios išmintis

Kokie yra Bažnyčios įsakymai?

Jie yra penki: 1) dalyvauti Mišiose sekmadieniais bei per kitas privalomąsias šventes ir susilaikyti nuo darbų ar veiklos, galinčių trukdyti šias dienas pašventinti; 2) bent kartą per metus išpažinti savo nuodėmes; 3) bent apie Velykas priimk Eucharistijos sakramentą; 4) susilaikyk nuo mėsos ir pasninkauk Bažnyčios nustatytomis dienomis (ypač Pelenų dieną ir Didįjį penktadienį); 5) pagal išgales prisidėk prie medžiaginio Bažnyčios išlaikymo. [Youcat 345]

Kam reikalingi Bažnyčios įsakymai ir ar jie privalomi?

Penki Bažnyčios įsakymai minimaliais reikalavimais primena, kad neįmanoma būti krikščioniu, jei nesistengi dorai gyventi, nedalyvauji sakramentiniame Bažnyčios gyvenime ir nesi su ja solidarus. Penki Bažnyčios įsakymai privalomi kiekvienam katalikui. [Youcat 346]

Kas yra žmogiškosios dorybės?

Žmogiškosios dorybės yra pastovios ir tvirtos proto ir valios tobulumo apraiškos, rikiuojančios mūsų veiksmus, tvarkančios mūsų aistras ir valdančios mūsų elgesį pagal proto ir tikėjimo reikalavimus. Įgytas ir sustiprintas morališkai gerais ir kartotiniais veiksmais, jas išskaistina ir išaukština dieviškoji malonė. [KBKS 378]

Kokios yra svarbiausios žmogiškosios dorybės?

Tai vadinamosios pagrindinės dorybės, apie kurias buriasi visos kitos ir kurios sudaro dorybingo gyvenimo ašį. Jos yra šios: protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. [KBKS 379]

Kas yra protingumas?

Protingumas nuteikia protą visomis aplinkybėmis atpažinti mūsų tikrąjį gėrį ir pasirinkti tinkamas priemones jam pasiekti. Jis vadovauja kitoms dorybėms, nustatydamas jų taisykles ir matą. [KBKS 380]

Kas yra teisingumas?

Teisingumo esmė – nuolatinė ir tvirta valia atiduoti kitam tai, kas jam priklauso. Teisingumas Dievo atžvilgiu vadinamas religingumo dorybe. [KBKS 381]

Kas yra tvirtumas?

Tvirtumas suteikia ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant gėrio, iki pat gebėjimo paaukoti gyvybę dėl teisingo reikalo. [KBKS 382]

Kas yra susivaldymas?

Susivaldymas tvardo malonumų pomėgį, laiduoja valios viešpatavimą instinktams ir suteikia gebėjimą tinkamai naudotis sukurtosiomis gėrybėmis. [KBKS 383]

Kodėl mes turime save ugdyti?

Mes turime save ugdyti, kad galėtume laisva valia, džiaugsmingai ir lengvai daryti gera. Ugdytis pirmiausia padeda tvirtas tikėjimas į Dievą, žinoma, ir mūsų praktikuojamos dorybės. Taigi su Dievo pagalba ugdomės tvirtas nuostatas, nepasiduodame netvarkingoms aistroms ir proto bei valios galias visada kreipiame tik į gėrį.

Svarbiausios dorybės: protingumas, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas. Jos dar vadinamos kardinaliomis (lot. cardo – durų, langų vyris; cardinalis – svarbus). [Youcat 300]

Kokios yra dieviškosios dorybės?

Yra trys dieviškosios dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Jos vadinamos dieviškosiomis, nes jų pradžia yra Dievas, jos susijusios tiesiogiai su Dievu ir mums, žmonėms, rodo kelią pas Dievą. [Youcat 305]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Jei [kas nors], jau atgimdytas ir nuteisintas, savo paties valia atkrinta į blogą gyvenimą, tikrai jis negali sakyti: „Aš negavau“, – nes savo paties laisvu blogio pasirinkimu jis prarado Dievo malonę, kurią buvo gavęs. [Šv. Augustinas, Apie priekaištą ir malonę, 6, 9 sk. (ML 44, 921)]