DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:4.9 Je Desatoro stále dôležité?
next
Ďalej:4.11 Na čo slúži kanonické právo?

4.10 Prečo sú niektorí kresťania pokrytci? Prečo porušujú Božie zákony?

Život kresťana

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že okrem Ježiša a Mária nikto nie je dokonalý a bez hriechu. Aj kresťania páchajú hriechy, preto je dôležité, aby sme neboli iba hrdí na svoje dobré skutky.

Naopak: dobrý kresťan si uvedomuje svoju hriešnosť a snaží sa žiť v odovzdanosti voči Bohu. Iba vtedy, keď si uvedomíš toto, môžeš pochopiť, čo znamená, že Ježiš nás prišiel zachrániť od hriechov.

Okrem Ježiša a Márie nie je nik bez hriechu. Môžeme sa ale snažiť o čnostný život s pomocou Božej milosti.
Múdrosť Cirkvi

Ako znie „Päť cirkevných prikázaní“?

1) V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 2) Zachovávať prikázané dni pokánia. 3) Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. 4) Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 5) Podporovať cirkevné ustanovizne. [Youcat 345]

Prečo máme cirkevné prikázania a ako nás zaväzujú?

„Päť cirkevných prikázaní“ nám chce svojimi minimálnymi požiadavkami pripomínať, že nemožno byť kresťanom bez morálneho úsilia, bez konkrétnej účasti na sviatostnom živote Cirkvi a bez solidárneho spojenia s ňou. Tieto prikázania sú záväzné pre každého kresťana katolíka.  [Youcat 346]

Čo sú ľudské čnosti?

Ľudské čnosti sú stále a trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré usmerňujú naše činy, usporadúvajú naše vášne a riadia naše správanie podľa rozumu a viery. Nadobúdajú sa a upevňujú morálne dobrými a opakovanými činmi. Očisťuje ich a povznáša Božia milosť. [KKKC 378]

Ktoré sú hlavné ľudské čnosti?

Hlavné ľudské čnosti sú takzvané základné čnosti. zoskupujú okolo seba všetky ostatné čnosti a tvoria základy čnostného života. Sú to: rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť. [KKKC 379]

Čo je rozvážnosť?

Rozvážnosť uschopňuje rozum, aby vo všetkých okolnostiach rozoznávať, čo je pre nás skutočným dobrom, a volil správne prostriedky na jeho vykonanie. Riadi ostatné čnosti tým, že im určuje normu a mieru. [KKKC 380]

Čo je spravodlivosť?

Spravodlivosť spočíva v stálej a pevnej vôli dať druhým, čo im patrí. Spravodlivosť voči Bohu sa volá „čnosť nábožnosti“. [KKKC 381]

Čo je mravná sila?

Mravná sila zabezpečuje nepoddajnosť v ťažkostiach a vytrvalosť v úsilí o dobro. Robí človeka schopným ísť až tak ďaleko, že prípadne obetuje vlastný život za spravodlivú vec. [KKKC 382]

Čo je miernosť?

Miernosť zmierňuje príťažlivosť rozkoší, zabezpečuje nadvládu vôle nad pudmi a robí človeka schopným zachovávať správnu mieru pri používaní stvorených dobier. [KKKC 383]

Prečo musíme na sebe pracovať?

Na sebe musíme pracovať preto, aby sme mohli konať dobro v slobode, s radosťou a ľahkosťou. V tom nám v prvom rade pomáha pevná viera v Boha a to, že s Božou pomocou v sebe upevňujeme zdravé postoje, nepoddávame sa neusporiadaným vášňam a svoj rozum i vôľu zameriavame vždy a jednoznačne na dobro.

K hlavným ľudským čnostiam patrí rozvážnosť (lat. prudentia), spravodlivosť (lat. iustitia), mravná sila (lat. fortitudo) a miernosť (lat. temperantia). Nazývajú sa tiež „základné, kardinálne čnosti“ (z lat. cardinalis = hlavný). [Youcat 300]

Čo sú to božské čnosti?

Božské (teologálne) čnosti sú viera, nádej a láska. Nazývajú sa „božskými“, pretože majú svoj pôvod v Bohu, vzťahujú sa bezprostredne na Boha a nám ľudom pomáhajú žiť v dôvernom vzťahu s Bohom. [Youcat 305]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Ak je [niekto] už obnovený a ospravodlivený a z vlastnej vôle opäť upadne do života zloby, zaiste nemôže povedať „Nedostal som,“ pretože z vlastného rozhodnutia pre zlo stratil milosť, ktorú bol dostal. [sv. Augustín, O odmietaní a milosti, kap. 6, 9 (PL 44, 921)]