All Questions
prev
Předchozí:4.9 Je Desatero přikázání stále důležité?
next
Následující:4.11 Proč má církev svoje vlastní zákony?

4.10 Proč jsou někteří křesťané pokrytci a porušují Boží zákony?

Žít jako křesťan

Nejprve je důležité si uvědomit, že (kromě Ježíše a Marie) nikdo není dokonalý a bez hříchu. Křesťané se také dopouštějí hříchů a pro každého z nás je důležité, abychom nebyli pouze pyšní na své dobré skutky.

Dobrý křesťan je naopak ten, kdo si je vědom své hříšnosti a kdo se snaží žít v odevzdanosti Bohu. Pouze když si toto uvědomíš, můžeš porozumět tomu, co znamená, že Ježíš přišel, aby nás zachránil od hříchů.

Nikdo není bez hříchu kromě Ježíše a Marie. S pomocí Boží milosti se však můžeme ze všech sil snažit žít ctnostný život.
Moudrost církve

Jak zní „pět církevních přikázání“?

1) Účastnit se v neděli a v zasvěcené svátky celé mše svaté; zdržet se prací nebo činností, které narušují charakter tohoto dne. 2) Alespoň jednou za rok vyznat své hříchy ve svátosti smíření. 3) Alespoň v době velikonoční přistoupit ke svatému přijímání. 4) Zachovávat stanovené posty (Popeleční středa a Velký pátek). 5) Podle svých možností přispívat na hmotné potřeby církve. [Youcat 345]

K čemu jsou dobrá církevní přikázání a jakou mají závaznost?

 „Pět církevních přikázání“ se snaží připomínat svými minimálními požadavky to, že nelze být křesťanem bez morálního úsilí, bez řádné účasti na svátostném životě církve a bez solidárního spojení s ní. Tato přikázání zavazují každého katolického křesťana. [Youcat 346]

Co jsou lidské ctnosti?

Lidské ctnosti jsou trvalé a ustálené dokonalosti rozumu a vůle, které řídí naše skutky, vnášejí řád do našich vášní a usměrňují naše chování podle rozumu a víry. Lidské ctnosti, získané a upevňované opakováním mravně dobrých skutků, jsou očišťovány a povznášeny Boží milostí. [KKKC 378]

Jaké jsou hlavní lidské ctnosti?

Tyto ctnosti, nazývané základní (kardinální), seskupují kolem sebe všechny ostatní ctnosti a vytvářejí základy mravního života. Jsou to: moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost. [KKKC 379]

Co je to moudrost?

Moudrost (rozumnost, prozíravost) uschopňuje rozum, aby v každé situaci rozeznal, co je naše pravé dobro, a zvolil přiměřené prostředky k jeho uskutečnění. Moudrost řídí ostatní ctnosti a dává jim pravidla a míru. [KKKC 380]

Co je to spravedlnost?

Spravedlnost se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat druhým, co jim patří. Spravedlnost vůči Bohu se nazývá „ctnost zbožnosti“.[KKKC 381]

Co je to statečnost?

Statečnost zabezpečuje pevnost v obtížích a vytrvalost v úsilí o dobro. Dospívá až ke schopnosti obětovat případně vlastní život pro spravedlivou věc. [KKKC 382]

Co je to mírnost?

Mírnost (umírněnost) zmírňuje přitažlivost rozkoší, zabezpečuje vládu vůle nad pudy a dává schopnost vyrovnaně užívat stvořená dobra. [KKKC 383]

Proč na sobě musíme pracovat?

Musíme na sobě pracovat, abychom mohli konat dobro svobodně, s radostí a s lehkostí. V první řadě nám k tomu pomáhá pevná víra v Boha a to, že s Boží pomocí v sobě upevňujeme zdravé postoje, nepodvolujeme se nezřízeným vášním a zaměřujeme síly svého rozumu a vůle vždycky a jednoznačně na dobro.

K hlavním lidským ctnostem patří moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost. Říká se jim také „základní (kardinální) ctnosti“ (z lat. cardinalis = důležitý). [Youcat 300]

Co jsou to božské ctnosti?

Božské ctnosti jsou víra, naděje a láska. Nazýváme je „božskými“, protože mají svůj původ v Bohu, vztahují se bezprostředně k Bohu a nás lidi uschopňují žít v důvěrném vztahu s Bohem. [Youcat 305]

Co k tomu říkají církevní otcové

Pokud se někdo již znovuzrozený a ospravedlněný navrátí z vlastní vůle ke špatnému životu, jistě nemůže říct „Nic jsem nepřijal,“ protože vlastním svobodným rozhodnutím ztratil Boží milost, kterou přijal. [Sv. Augustin, O napomínání a milosti, kap. 6:9 (ML 44, 921)]