Alle Tweets
prev
Vorige:4.9 Hoe belangrijk zijn die ‘Tien Geboden’ nu nog?
next
Volgende:4.11 Waarom is er een ‘kerkelijk wetboek’?

4.10 Waarom zijn christenen zo schijnheilig en overtreden ze Gods wet?

Leven als christen

Allereerst is het goed om te beseffen dat geen mens perfect en zonder zonden is, behalve Jezus en Maria. Ook christenen zondigen en voor ieder van ons geldt dat het niet de bedoeling is om er alleen prat op te gaan wat we allemaal goed doen.

Een goed christen is juist iemand die zich bewust is van zijn zondigheid en probeert om steeds beter te leven in overgave aan God. Alleen als je je dat realiseert, kun je tot je laten doordringen wat het betekent dat Jezus ons is komen verlossen van onze zonden.

> Lees meer in het boek

Buiten Jezus en Maria is niemand zonder zonde. Maar we kunnen wel ons best doen om ‘deugdzaam’ te leven met de hulp van Gods genade.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe luiden de ‘vijf geboden van de Kerk’?

  1. De liturgie bijwonen op zondag en de verplichte feestdagen; geen werk of activiteiten uitvoeren die in tegenspraak zijn met het karakter van de zondag.
  2. Minstens eenmaal per jaar het Boetesacrament ontvangen.
  3. Ten minste met Pasen de Eucharistie ontvangen.
  4. De vasten- en onthoudingsdagen respecteren (Aswoensdag en Goede Vrijdag).
  5. De Kerk in haar materiële noden bijstaan.

[Youcat 345]

Waarom zijn de geboden van de kerk er en hoe bindend zijn ze?

De ‘vijf geboden van de Kerk’ willen met het noodzakelijke minimum aan voorwaarden eraan herinneren dat christen zijn niet bestaat zonder morele inspanning, zonder concrete deelname aan het sacramentele leven van de Kerk en zonder solidaire verbondenheid. Ze zijn voor iedere katholieke christen bindend. [Youcat 346]

Wat zijn de menselijke deugden?

De menselijke deugden zijn habituele en standvastige volmaaktheden van het verstand en de wil, die onze daden regelen, onze hartstochten ordenen en ons gedrag leiden in overeenstemming met de rede en het geloof. Verworven en versterkt door herhaalde, moreel goede daden, worden zij gezuiverd en verheven door de goddelijke genade. [CCKK 378]

Welke zijn de voornaamste menselijke deugden?

Dat zijn de zogenaamde kardinale deugden, die alle andere rond zich groeperen en de scharnierpunten (cardines) vormen van het deugdzame leven. Het zijn:
- de voorzichtigheid,
- de rechtvaardigheid,
- de sterkte en
- de matigheid.

[CCKK 379]

Wat is voorzichtigheid?

De voorzichtigheid stelt de praktische rede in staat in alle omstandigheden te onderscheiden wat werkelijk goed voor ons is, en de juiste middelen te kiezen om het tot stand te brengen. Zij leidt de andere deugden, door hun regel en maat aan te geven.De voorzichtigheid stelt de praktische rede in staat in alle omstandigheden het werkelijk goede te ontwaren en de juiste middelen te kiezen om het tot stand te brengen. Ze leidt de andere deugden door hun te wijzen op regel en maat. [CCKK 380]

Wat is rechtvaardigheid?

De rechtvaardigheid bestaat in de volhardende en standvastige vaste wil om de anderen te geven wat hun toekomt. De rechtvaardigheid tegenover God wordt "deugd van godsvrucht" genoemd. [CCKK 381]

Wat is de sterkte?

De sterkte verzekert de standvastigheid in moeilijkheden, en de volharding in het nastreven van het goede, tot en met het vermogen eventueel het offer van het eigen leven te brengen voor een rechtvaardige zaak. [CCKK 382]

Wat is matigheid?

De matigheid tempert de aantrekkingskracht van de genoegens, verzekert de heerschappij van de wil over de instincten en maakt het evenwicht mogelijk in het gebruik van de geschapen goederen. [CCKK 383]

Waarom moeten wij aan onszelf werken?

We moeten aan onszelf werken opdat we vrij, in vreugde en met lichtheid het goede kunnen volbrengen. Daarbij helpt in eerste instantie het vaste geloof aan God, maar ook dat wij de deugden beleven, dat wil zeggen: met Gods hulp ons oefenen in vaste levenshoudingen, ons niet overgeven aan ongeordende hartstochten, en de krachten van het verstand en de wil steeds duidelijker richten op het goede.

De belangrijkste deugden zijn: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, dapperheid en matigheid. Ze worden ook ‘kardinale deugden’ genoemd (Latijn: cardo = scharnier, resp. cardinalis = belangrijk). [Youcat 300]

Wat zijn de drie goddelijke deugden?

De goddelijke deugden zijn geloof, hoop en liefde. Ze heten ‘goddelijk’ omdat ze hun wortels in God hebben, direct betrekking hebben op God en voor ons mensen de weg zijn die ons direct naar God brengt. [Youcat 305]