All Questions
prev
Ankstesnis:4.21 Kam rinktis celibatą, jei žmonės sukurti santuokai?
next
Kitas:4.23 Jei Bažnyčia nori saugoti gyvybę, kodėl ji pasisako prieš prezervatyvų platinimą Afrikoje?

4.22 Ar blogai, kad man sunku būti skaisčiam?

Lytiškumas

Visi yra pašaukti į skaistumą, įskaitant ir susituokusius žmones. Skaistumas yra susijęs su visu tavo asmeniu. Jis susijęs su tuo, kas esi, kaip gyveni savo gyvenimą ir kas gali padaryti tave laimingą. Tai apima teisingą elgesį su lytiniais troškimais, kuriuos patiria visi.

Siekimas paprasčiausiai patenkinti savo geismą nepadaro tavęs tikrai laimingo. Visada kažko trūks. Taip yra todėl, kad seksas iš tikrųjų yra atsidavimo ir meilės išraiška . Jėzus pats davė mums nuostabų skaistaus gyvenimo pavyzdį. Jis negyveno dėl savęs ir savo jausmų, bet veikė iš meilės Dievui ir žmonėms.

Lytinis potraukis yra buvimo žmogumi dalis. Skaistumas padeda mums tinkamai pasirinkti, kaip jį tvarkyti. Tikra meilė, ne geismas, daro mus laimingus.
Bažnyčios išmintis

Kas sudaro skaistumo dorybę?

Ją sudaro susivaldymas kaip save dovanoti siekiančio žmogaus laisvės išraiška. Tam būtinas laipsniškai įgyvendinamas visapusiškas ir nuolatinis ugdymas. [KBKS 489]

Kaip gyventi skaisčiai? Kas padeda būti skaisčiam?

Skaisčiai gyvena tas, kuris yra atviras meilei ir nėra savo geidulių bei aistrų vergas. Viskas, kas padeda tapti visiems gera linkinčiu, brandžiu, laisvu ir mylinčiu žmogumi, padeda būti skaisčiam.

Atviru meilei žmogumi tampama susitvardant. Sugebėjimą susitvardyti reikia išsiugdyti, jo mokytis ir išsaugoti kiekvieną savo gyvenimo laikotarpį. Tai padaryti galima visada ištikimai laikantis Dievo įsakymų, vengiant pagundų, bet kurios dvilypio gyvenimo formos ar dvilypės moralės ir prašant Dievą saugoti nuo pavojų ir stiprinti meilę. Pagaliau mylėti tyra nepadalyta meile yra nuostabi Dievo malonė ir dovana. [Youcat 405]

Kas padeda skaisčiai gyventi?

Daug kas: Dievo malonė, sakramentų pagalba, malda, savęs pažinimas, įvairioms aplinkybėms pritaikytos askezės laikymasis, moralinių dorybių, pirmiausia susivaldymo dorybės, kuria siekiama aistras suvaldyti protu, ugdymas. [KBKS 490]

Ką vadiname meile?

Meilė yra laisvas širdies atidavimas.

Būti kupinam meilės – tai labai stipriai kuo nors susižavėti ir peržengus per save patį atsiduoti tam taip sužavėjusiam dalykui. Muzikantas gali atsiduoti muzikos šedevrui. Vaikų darželio auklėtoja gali visa širdimi atsiduoti savo globotiniams. Kiekvienoje draugystėje yra meilė. Tačiau gražiausia pasaulyje yra vyro ir moters meilė, kai du žmonės visam laikui vienas kitam save dovanoja. Žmogaus meilė visada yra atvaizdas Dievo Meilės, į kurią sutelpa viso pasaulio meilė. Meilė yra trejybinio Dievo vidinio gyvenimo esmė. Dieve vyksta nuolatiniai mainai ir amžinas atsidavimas. Per dieviškosios Meilės išsiliejimą mes, žmonės, dalyvaujame amžinojoje Dievo Meilėje. Juo stipriau žmogus myli, tuo jis panašesnis į Dievą. Meilė turi ženklinti visą žmogaus gyvenimą, tačiau ypač giliai ir ryškiai ji įgyvendinama santuokinėje vyro ir moters meilėje, kai jie tampa „vienu kūnu“ (Pr 2, 24). [Youcat 402]

Kokios yra pagrindinės nuodėmės skaistumui?

Nuodėmės, pagal savo objekto prigimtį iš esmės priešingos skaistumui, yra šios: svetimavimas, masturbacija, paleistuvavimas, pornografija, prostitucija, prievartavimas ir homoseksualūs veiksmai. Šios nuodėmės yra gašlumo ydos išraiška. Tokie veiksmai, atliekami nepilnamečių atžvilgiu, yra dar sunkesni, nes jais kėsinimasi į jų fizinį bei moralinį integralumą. [KBKS 492]

Ar masturbacija yra nusižengimas meilei?

Masturbacija (onanizmas) yra nusižengimas meilei, nes juslinį malonumą padaro tikslu ir atskiria nuo visapusiškos vyro ir moters meilės. Todėl „seksas su savimi pačiu“ yra akivaizdus prieštaravimas.


Bažnyčia nedemonizuoja masturbacijos, bet įspėja, kad jos nenureikšmintume, nelaikytume nekaltu dalyku. Iš tikrųjų daugeliui jaunuolių ir suaugusiųjų kyla pavojus atsiskirti nuo kitų ir naudotis gašliais atvaizdais, filmais ir interneto pasiūlymais, užuot užmezgus asmeninį meilės ryšį. Ši vienatvė gali atvesti į aklavietę, kai masturbacija tampa manija. Vis dėlto taikydamasis moto „dėl sekso man nieko nereikia, darau jį pats vienas, kaip ir kada man jo reikia“ niekas nebūna laimingas. [Youcat 409]

Ką vadiname paleistuvavimu?

Paleistuvavimu (gr. porneia) anksčiau buvo vadinamos pagonių lytinio santykiavimo praktikos, pavyzdžiui, šventyklų prostitucija. Vėliau ši sąvoka buvo vartojama visoms lytinio santykiavimo formoms ne tarp sutuoktinių apibrėžti. Šiandien ji dažniausiai vartojama baudžiamojoje teisėje (mažamečių, priklausomų žmonių tvirkinimas).

Dažnai paleistuvavimas remiasi suvedžiojimu, melu, smurtu, priklausomybe ir piktnaudžiavimu. Taigi jis yra sunkus nusižengimas meilei, nes pažeidžia žmogaus orumą ir iškreipia žmogaus lytiškumo prasmę. Valstybės pareiga ginti savo piliečius, ypač mažamečius, nuo paleistuvingų veiksmų. [Youcat 410]

Kodėl prostitucija laikoma viena iš paleistuvavimo formų?

Prostitucijoje meilė tampa preke, o žmogus – gašlumo objektu. Todėl prostitucija yra sunki nuodėmė ir nusižengimas žmogaus orumui bei meilei.

Prostitucijos „verslininkai“ – žmonių prekeiviai, sąvadautojai, verbuotojai – užsitraukia didesnę kaltę nei moterys, vyrai, vaikai, paaugliai, kurie dažnai prievarta ar būdami nuo kitų priklausomi prekiauja savo kūnu. [Youcat 411]

Kodėl pornografijos gamyba ir vartojimas yra nuodėmė?

Piktnaudžiautojas meile, demonstruojantis žmogaus lytiškumą, pažeisdamas visišką dviejų žmonių išgyvenamos meilės intymumą ir paverčiantis jį preke, sunkiai nusideda. Kas gamina, parduoda ir perka pornografijos gaminius, pažeidžia žmogaus orumą ir gundo kitus nusidėti.

Pornografija yra prostitucijos porūšis, nes ir ji siūlo „meilę“ už pinigus. Atlikėjai, gamintojai ir prekiautojai vienodai sunkiai nusižengia meilei ir žmogaus orumui. Kas domisi pornografiniais gaminiais, sukiojasi virtualiame pornografijos pasaulyje ir dalyvauja pornografiniuose renginiuose, tas patenka į prostitucijos sferą ir remia purviną milijardinį sekso verslą. [Youcat 412]

Kodėl išprievartavimas yra sunki nuodėmė?

Prievartautojas visiškai paniekina kitą žmogų, pažeidžia jo orumą, prievarta įsibrauna į giliausią kito žmogaus intymumą ir smarkiai pažeidžia jo sugebėjimą mylėti.

Prievartautojas nusikalsta meilės esmei. Lytinis susivienijimas – tai meilės dovana kitam žmogui. Deja, išprievartavimų pasitaiko ir santuokoje. Sunkiausi, labiausiai smerktini nusižengimai – tai socialiniais, hierarchiniais, profesiniais, giminystės santykiais saistomų žmonių išprievartavimai, pavyzdžiui, kai tėvai išprievartauja savo vaikus ar mokytojai, auklėtojai, sielovadininkai – savo globotinius. [Youcat 413]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Su krikščionimis susivaldymas gyvuoja, santūrumas praktikuojamas, monogamijos laikomasi, skaistumas sergimas, neteisybė išnaikinama, nuodėmė pašalinama, teisumas vykdomas, įstatymas įgyvendinamas, pamaldos laikomos, Dievas pripažįstamas: tiesa valdo, malonė saugo, taika gina juos; Šventasis Žodis vadovauja, išmintis moko, gyvenimas kreipia, Dievas karaliauja. [Šv. Teofilis Antiochietis, Apologija Autolikui, 3, 15 (MG 6, 1141)]