Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
twee zwanen

4.22 Is het slecht dat ik moeite heb met kuisheid?

Seksualiteit

Iedereen, ook wie getrouwd is, wordt geroepen tot kuisheid. Kuisheid betreft je hele persoon. Het gaat over wie je bent, hoe je leeft en hoe je gelukkig kunt zijn. Daar hoort bij dat je op een zuivere manier omgaat met de seksuele gevoelens die iedereen heeft.

Alleen je eigen lust najagen maakt je niet werkelijk gelukkig. Je mist dan altijd iets. Dat komt omdat seks ten diepste een uitdrukking is van overgave en liefde. Jezus gaf zelf een prachtig voorbeeld van een leven in kuisheid. Hij leefde niet voor zichzelf en zijn eigen gevoelens, maar werd gedreven door zijn liefde voor God en de mensen om Hem heen. 

> Lees meer in het boek

Seksuele gevoelens horen bij mensen. We kunnen bewust kiezen hoe we daarmee omgaan. Lust najagen maakt niet gelukkig. Kiezen voor kuisheid wel!

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat brengt de deugd van kuisheid met zich mee?

Zij brengt met zich mee het verwerven van de zelfbeheersing als uitdrukking van een menselijke vrijheid die gericht is op de gave van zichzelf. Noodzakelijk daarvoor is een integrale en permanente opvoeding, die verloopt in fases van geleidelijke groei. [CCKK 489]

Hoe kun je een kuise liefde leven? Wat helpt daarbij?

Wie vrij is voor de liefde en geen slaaf is van zijn driften of hartstochten, leeft kuis. Alles wat helpt om een betrokken, gerijpte, vrije en liefdevolle mens te worden, helpt dus ook bij een kuise liefde.

Je wordt vrij voor de liefde door een zelfdiscipline die je op elke leeftijd kan verkrijgen, moet trainen en onderhouden. Daarbij helpt het in alle gevallen trouw te blijven aan de geboden van God, verzoekingen uit de weg te gaan, elke vorm van dubbelleven of dubbele moraal te vermijden en God te vragen je te behoeden tegen verzoekingen en je in de liefde te sterken. Een zuivere en ongedeelde liefde kunnen leven is tenslotte een genade en een prachtig geschenk van God. [Youcat 405]

Welke middelen helpen om de kuisheid te beleven?

Er staan tal van middelen ter beschikking:

  • de genade van God;
  • de hulp van de Sacramenten;
  • het gebed;
  • de zelfkennis;
  • de beoefening van een ascese die aangepast is aan de verschillende situaties;
  • het oefenen van de morele deugden, in het bijzonder van de deugd van matigheid, die beoogt de hartstochten te laten leiden door de rede.

[CCKK 490]

Wat is liefde?

Liefde is de vrije overgave van het hart.

Vol liefde zijn betekent van iets zo veel welbehagen beleven dat je buiten jezelf treedt en je eraan overgeeft. Een musicus kan zich overgeven aan een meesterwerk. Een kleuterjuf kan er met heel haar hart voor haar beschermelingetjes zijn. In elke vriendschap zit ook liefde. De mooiste vorm van liefde op aarde is echter de liefde tussen man en vrouw, waarin twee mensen zich voorgoed aan elkaar geven. Elke menselijke liefde is een weerspiegeling van de goddelijke liefde waarin alle liefde thuis is. Liefde is het binnenste van de drievuldige God. In God vindt een voortdurende uitwisseling en eeuwigdurende overgave plaats. Door het overstromen van de goddelijke liefde nemen wij mensen deel aan de eeuwige liefde van God. Hoe meer de mens liefheeft, hoe meer hij op God lijkt. Liefde moet het hele leven van de mens vormen, maar vooral diep en veelbetekenend zijn daar waar man en vrouw binnen het huwelijk liefhebben en ‘één van lichaam worden’ (Gen. 2, 24). [Youcat 402]

Wat zijn de voornaamste zonden tegen de kuisheid?

Ernstig in strijd met de kuisheid zijn, ieder naar de aard van zijn object, deze zonden: echtbreuk, masturbatie, ontucht, pornografie, prostitutie, verkrachting en homoseksuele handelingen. Deze zonden zijn uitdrukking van de ondeugd van de onkuisheid. Worden deze zonden jegens minderjarigen begaan, dan zijn ze een des te ernstiger aanslag op hun lichamelijke en morele integriteit. [CCKK 492]

Is zelfbevrediging een vergrijp tegen de liefde?

Zelfbevrediging is een vergrijp tegen de liefde, omdat ze de opwekking van lust tot een doel op zich maakt en deze loskoppelt van de totale ontvouwing van de liefde tussen man en vrouw. Daarom is ‘seks met jezelf’ een interne tegenspraak.

De kerk beschouwt zelfbevrediging als een ernstige ongeordende handeling en waarschuwt er voor die te bagatelliseren. Er bestaat wel degelijk een gevaar dat veel jeugdigen en volwassenen door de consumptie van opwindende afbeeldingen, films en internetpagina’s vereenzamen, in plaats van in een persoonlijke relatie liefde te vinden. De eenzaamheid kan tot een doodlopende weg worden waarin zelfbevrediging tot een verslaving wordt. Met de instelling ‘voor seks heb ik niemand nodig, dat regel ik zelf wel, hoe en wanneer ik het maar wil’, wordt niemand gelukkig. [Youcat 409]

Wat wordt er bedoeld met 'ontucht'?

Ontucht (Grieks: porneia) slaat oorspronkelijk op heidense seksuele praktijken, bijvoorbeeld de tempelprostitutie. Later werd de term gebruikt voor alle vormen van seksuele handelingen buiten het huwelijk. Tegenwoordig wordt de term vaak in de strafrechtelijke zin (ontucht met minderjarigen, afhankelijken enz.) gebruikt.

Ontucht is vaak gebaseerd op verleiding, leugens, geweld, afhankelijkheid en misbruik. Ontucht is dus een zware misstap ten opzichte van de liefde. Het is een schending van de waardigheid van de mens en een ontkenning van de zin van de menselijke seksualiteit. Overheden hebben de plicht in het bijzonder minderjarigen tegen ontuchtige handelingen te beschermen. [Youcat 410]

Waarom is prostitutie een vorm van ontucht?

In de prostitutie wordt de ‘liefde’ tot handelswaar en de mens tot lustobject gedegradeerd. Daarom is prostitutie een ernstig vergrijp tegen de menselijke waardigheid en een zware zonde tegen de liefde.

De profiteurs van de prostitutie – mensenhandelaren, souteneurs, loverboys – maken zich minstens zo schuldig als de vrouwen, mannen, kinderen en jeugdigen die, vaak onder dwang of in afhankelijkheid, hun lichaam verkopen. [Youcat 411]

Waarom is de productie en de consumptie van pornografie een zonde tegen de liefde?

Wie de liefde misbruikt doordat hij de menselijke seksualiteit losmaakt van de intimiteit van een bindende liefde tussen twee mensen en er handelswaar van maakt, begaat een ernstige zonde. Wie pornografie produceert, consumeert en verkoopt, schendt de menselijke waardigheid en verleidt anderen tot het kwaad.

Pornografie is een variant op prostitutie, want ook hier wordt gesuggereerd dat ‘liefde’ te koop zou zijn voor geld. Acteurs, producenten en handelaren hebben allen een even groot aandeel aan dit zware vergrijp tegen de liefde en de menselijke waardigheid. Wie pornografische media consumeert, zich in virtuele pornowerelden begeeft of aan pornografische gebeurtenissen deelneemt, begeeft zich op enige afstand in de prostitutie en ondersteunt daarmee de smerige miljardenhandel in seks. [Youcat 412]

Waarom is verkrachting een zware zonde?

Wie een ander mens verkracht, schendt zijn of haar waardigheid volledig. Hij breekt met geweld binnen in de diepste intimiteit van een ander en kwetst hem in het hart van zijn vermogen tot liefhebben.

De verkrachter begaat een misdrijf tegen het wezen van de liefde. Het behoort tot het wezen van de seksuele vereniging dat die uitsluitend in het kader van de liefde vrij kan worden toegestaan. Zelfs binnen het huwelijk kan verkrachting voorkomen. Het meest verwerpelijk is verkrachting in sociale, hiërarchische, beroepsmatige of familiegebonden afhankelijkheidsrelaties, bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen of tussen leraren, opvoeders, zielzorgers en hun pupillen. [Youcat 413]