All Questions
prev
Predchádzajúce:4.21 Prečo si vybrať celibát, keď sú ľudia stvorení pre manželstvo?
next
Ďalej:4.23 Ak chce cirkev chrániť život, prečo je teda proti rozdávaniu kondómov v Afrike?

4.22 Je zlé, keď mám problém s čistotou?

Sexualita

Každý, vrátane zosobášených ľudí, je povolaný k čistote. Čistota sa týka celej ľudskej osoby. Je najmä o tom, kým si, ako žiješ svoj život  a ako môžeš dosiahnuť šťastie. K tomu patrí aj spôsob, akým sa vyrovnávame so sexuálnymi pudmi, ktoré sú vlastné každému.

 Ak sa budeš snažiť iba uspokojiť vlastnú vášeň, skutočné šťastie nedosiahneš. Vždy ti bude niečo chýbať. To preto, lebo sex je vo svojej podstate vyjadrením lásky a oddanosti. Sám Ježiš nám dal žiarivý príklad čistého života. Nežil pre seba a pre vlastné city, ale nechal sa viesť láskou ku Bohu a k ľuďom, ktorých mal okolo seba.

Sexuálna túžba je súčasťou našej ľudskosti. Čistota nám pomáha správne ju zvládať. Šťastie nám prináša skutočná láska, nie vášeň.
Múdrosť Cirkvi

Čo vyžaduje čnosť čistoty?

Čnosť čistoty vyžaduje naučiť sa sebaovládaniu ako prejavu  ľudskej slobody zameranej na sebadarovanie. Na to je potrebná všestranná a stála výchova, ktorá sa uskutočňuje v postupných etapách rastu. [KKKC 489]

Ako možno žiť v čistej láske? Čo pri tom pomáha?

Čistota zahrňuje schopnosť sebaovládania ako výraz ľudskej slobody zameranej na darovanie seba samého. Všetko, čo pomáha človeku, aby bol vo svojich vzťahoch bohatší, zrelší, slobodnejší a láskyplnejší, pomáha tiež k čistej láske. Žiť v čistej láske je však aj milosť a zázračný Boží dar.

Čistota vyžaduje trvalú výchovu a sebavýchovu v jednotlivých obdobiach rastu. Človek je slobodný pre lásku, ak dokáže byť disciplinovaný, usiluje sa o potrebnú čistotu, cvičí sa v nej a v každom veku ju zachováva. Človeku pri tom pomáha, keď zostane v každej situácii verný Božím príkazom, keď odstraňuje z cesty pokušenia, vyhýba sa každej forme dvojakého života a prosí Boha o dar čistoty a o to, aby ho vo svojom nekonečnom milosrdenstve chránil pred pokušením a posilňoval v láske. To, že človek dokáže žiť v čistej láske, je napokon milosť a úžasný Boží dar. [Youcat 405]

Ktoré prostriedky pomáhajú žiť v čistote?

Žiť v čistote pomáhajú početné prostriedky: Božia milosť, pomoc sviatostí, modlitba, sebapoznanie, askéza primeraná rôznym situáciám, pestovanie morálnych čností, najmä čnosti miernosti, ktorá smeruje k tomu, aby rozum riadil vášne. [KKKC 490]

Čo je láska?

Láska je slobodný dar srdca.

Byť naplnený láskou znamená nájsť v niekom také zaľúbenie, že človek vyjde zo seba a oddá sa predmetu svojej lásky. Hudobník sa obetuje pre svoje majstrovské dielo. Učiteľka v materskej škole môže venovať celé svoje srdce svojim zverencom. Láska je obsiahnutá v každom priateľstve. Najkrajšou formou lásky na zemi je však láska medzi mužom a ženou, v ktorej sa dvaja ľudia odovzdávajú navzájom jeden druhému. Každá ľudská láska je odrazom Božej lásky, ktorá je zdrojom každej skutočnej lásky. Láska je totiž tým, čo Najsvätejšia Trojica prežíva vo svojom vnútornom živote. V Bohu sa odohráva neustále odovzdávanie sa a z bohatstva Božej lásky dostávame podiel na tejto nekonečnej láske aj my ľudia. Čím viac človek miluje, tým viac sa podobá Bohu. K láske sú povolaní všetci ľudia, avšak povolanie k zvláštnej a mimoriadne hlbokej láske dostávajú tí, čo vstupujú do manželstva, kde sa ako muž a žena milujú a stávajú sa „jedným telom“ (Gn 2, 24). [Youcat 402]

Aké sú hlavné hriechy proti čistote?

Sú to hriechy, ktoré závažné protirečia čistote, každý podľa povahy svojho predmetu: cudzoložstvo, onánia (masturbácia), smilstvo, pornografia, prostitúcia, znásilnenie, homosexuálne úkony. Tieto hriechy sú prejavmi neresti chlipnosti (luxuria). Keď sa tieto skutky spáchajú  na maloletých, sú ešte závažnejším útokom na ich telesnú a morálnu neporušiteľnosť. [KKKC 492]

Je sebaukájanie previnením proti láske?

Sebaukájanie je previnením proti láske, pretože z vyvolávania rozkoše robí samoúčelnú vec, oddelenú od lásky medzi mužom a ženou. Preto „sex so sebou samým" sám v sebe obsahuje rozpor.

Cirkev síce nedémonizuje sebaukájanie, ale varuje pred jeho podceňovaním. Mnohí mladí i dospelí sa nachádzajú v skutočnom ohrození, že kvôli konzumu pornografických obrázkov, filmov a internetových ponúk upadnú do osamelosti, namiesto toho, aby hľadali cestu k osobnému vzťahu lásky. Osamelosť môže viesť do slepej uličky, kde sa sebaukájanie môže zmeniť na závislosť. Kto sa drží hesla „na sex nikoho nepotrebujem, vystačím si sám, kedy a ako sa mi zachce", ten nenájde skutočné šťastie. [Youcat 409]

Čo znamená slovo „smilstvo“?

Smilstvo (gréc. porneia) v pôvodnom význame znamená pohanské sexuálne praktiky, ako napríklad chrámovú prostitúciu. Neskôr sa tento pojem preniesol na všetky formy sexuálneho správania mimo manželstva. Dnes sa používa najmä v trestnoprávnom význame (zneužívanie maloletých, závislých osôb atď.).

Smilstvo je často založené na zvádzaní, klamstve, násilí, závislosti a zneužívaní. Smilstvo je ťažkým previnením proti láske, pretože zraňuje dôstojnosť človeka a znevažuje zmysel ľudskej sexuality. Štát je povinný chrániť pred nemravným konaním predovšetkým neplnoletých. [Youcat 410]

Prečo je prostitúcia formou smilstva?

Pri prostitúcii sa „láska“ stáva obyčajným tovarom a človek je degradovaný na objekt rozkoše. Preto je prostitúcia ťažkým previnením proti ľudskej dôstojnosti a závažným previnením proti láske.

Tí, čo ťažia z prostitúcie – obchodníci s „bielym mäsom“, pasáci a kupliari – berú na seba ťažkú vinu, keď nútia ženy, mužov, deti a mladistvých, aby predávali svoje telo. Často sa to deje s použitím násilia. [Youcat 411]

Prečo je výroba a konzum pornografie hriechom proti láske?

Kto zneužíva lásku tým, že vytrháva ľudskú sexualitu z intimity lásky dvoch ľudí a robí z nej spotrebný tovar, dopúšťa sa závažného hriechu. Kto vyrába, konzumuje a kupuje pornografické produkty, poškodzuje ľudskú dôstojnosť a navádza druhých na zlo.

Pornografia je istý druh prostitúcie, lebo aj tu sa človeku nahovára, že existuje „láska" za peniaze. Pornohviezdy, producenti a obchodníci sa podieľajú rovnakou mierou na tomto závažnom previnení proti láske a ľudskej dôstojnosti. Ten, kto konzumuje pornografické médiá, kto sa pohybuje vo virtuálnom vete porna alebo sa priamo zúčastňuje na pornografických záležitostiach, nachádza sa v širšom okruhu prostitúcie a vedome podporuje špinavý miliardový obchod so sexom. [Youcat 412]

Prečo je znásilnenie závažným hriechom?

Znásilnenie je násilné preniknutie do pohlavnej intimity druhého. Je to potupenie priamo v centre jeho schopnosti milovať. Ten, kto druhého znásilní, pripraví ho o česť, slobodu, telesnú a mravnú neporušenosť.

Násilník sa dopúšťa zločinu proti samej podstate lásky. Podstatou sexuálneho spojenia je totiž úplne slobodné odovzdanie sa v osobnej láske. Preto je sexuálne násilie neprípustné aj v manželstve. Za najzvrhlejšie sa považuje znásilnenie vo vzťahu sociálnej, hierarchickej, profesijnej či príbuzenskej závislosti, napríklad zo strany rodičov k deťom alebo zo strany učiteľov, vychovávateľov a kňazov k ich zverencom. [Youcat 413]

Toto hovoria cirkevní otcovia

U kresťanov prebýva miernosť, precvičuje sa sebaovládanie, dodržiava sa monogamia, chráni sa čistota, odstraňuje sa neprávosť, vykoreňuje sa hriech, uplatňuje sa spravodlivosť, dodržiava sa právo, koná sa bohoslužba, uctieva sa Boh: pravda spravuje, milosť ochraňuje, mier je im štítom, Slovo vedie, múdrosť vyučuje, život nasmerúva, Boh kraľuje [sv. Teofil Antiochijský, List Autolykovi, kn. 3,15 (MG 6, 1141)]