Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
Evolution or Creation

1.3 Evolutie of schepping?

Schepping of toeval?

Het menselijk lichaam lijkt een evolutie te hebben doorgemaakt. We zijn als mensen echter wel fundamenteel anders dan dieren. Terwijl dieren tevreden zijn met wie en wat ze zijn, zoeken mensen naar iets dat verder gaat dan eindige, gemaakte dingen. 

Het deels abstracte verlangen van mensen naar het ultieme geluk, dat verder gaat dan wat we nu zien, ondersteunt het idee dat we een onsterfelijke ziel hebben. Door die ziel zijn we onszelf en kunnen we bewuste keuzes maken voor het goede of het foute. Onze ziel is door God geschapen. Evolutie gaat over het lichaam; het scheppingsverhaal geeft ons inzicht in dat wat in dat lichaam huist: de ziel. Beide zijn nodig om de wereld zoals God die geschapen heeft beter te leren kennen.

> Lees meer in het boek

Evolutie en schepping sluiten elkaar niet uit. Er is een evolutie herkenbaar in de natuur, maar wij zijn met onze ziel door God geschapen.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom is het belangrijk om te bevestigen: "In het begin schiep God hemel en aarde" (Gen. 1, 1)?

Omdat de schepping het fundament is van alle goddelijke heilsplannen; zij laat de almachtige en wijze liefde zien van God; zij is de eerste stap in de richting van een verbond van de enige God met zijn volk; zij is het begin van de heilsgeschiedenis, die in Christus zijn hoogtepunt heeft; zij is een eerste antwoord op de fundamentele vragen van de mens naar zijn oorsprong en zijn doel. [CCKK 51]

Kun je overtuigd zijn van de evolutie en toch aan de Schepper geloven?

Ja. Het geloof staat open voor bevindingen en hypothesen van de natuurwetenschappen. 

De theologie heeft geen natuurwetenschappelijke deskundigheid; de natuurwetenschap heeft geen theologische deskundigheid. De natuurwetenschap kan niet dogmatisch uitsluiten dat er in de schepping doelgerichte processen aan de gang zijn; het geloof daarentegen kan niet vaststellen hoe die processen zich concreet voltrekken in de ontwikkeling van de natuur. Een christen kan de evolutietheorie als een nuttig verklaringsmodel beschouwen, voor zover het niet de verkeerde evolutionistische opvatting huldigt dat de mens een toevallig bijproduct van biologische processen is. Evolutie veronderstelt dat er iets bestaat dat zich verder kan ontwikkelen. Daarmee wordt nog geen uitspraak gedaan over waar dat ‘iets’ vandaan komt. Ook op vragen naar het zijn, het wezen, de waardigheid, de opdracht, de zin en het waarom van de wereld en de mensen kun je niet met biologische argumenten een antwoord geven. Maar zoals het ‘evolutionisme’ naar de ene kant grenzen overschrijdt, zo overschrijdt het creationisme de grenzen naar de andere kant. Creationisten nemen Bijbelse gegevens (zoals hoe oud de aarde is, de schepping in zeven dagen) op naïeve wijze letterlijk op. [Youcat 42]

Hoe vormen in de mens de ziel en het lichaam een eenheid?

De menselijke persoon is een wezen dat tegelijk lichamelijk en geestelijk is. In de mens vormen de geest en de stof één enkele natuur. Deze eenheid is zo diep dat, dank zij het geestelijke beginsel dat de ziel is, het lichaam dat stoffelijk is, een menselijk en levend lichaam wordt, en deelheeft aan de waardigheid van het beeld van God. [CCKK 69]

Wat is de ziel?

De ziel is dat wat elk van ons tot mens maakt: zijn geestelijke levensbeginsel, zijn innerlijk. De ziel maakt dat het stoffelijke lichaam een levend, menselijk lichaam is. Door zijn ziel is de mens een wezen dat ‘ik’ kan zeggen, hij staat daardoor als een uniek individu voor Gods aangezicht.

Mensen zijn wezens met een lichaam en een geest. De menselijke geest is meer dan een functie van het lichaam en kan niet verklaard worden uit de materiële conditie van de mens. Het verstand zegt ons: er moet een geestelijk beginsel zijn, dat weliswaar aan dit lichaam gebonden is, maar er niet mee samenvalt. Dat noemen wij ‘ziel’. Hoewel de ziel langs natuurwetenschappelijke weg niet bewezen kan worden, kun je de mens niet als geestelijk wezen begrijpen, als je niet zo een geestelijk beginsel aanvaardt dat de materie overstijgt. [Youcat 62]

Van wie heeft de mens zijn ziel ontvangen?

De menselijke ziel wordt rechtstreeks door God geschapen en niet door ouders ‘voortgebracht’.

De menselijke ziel kan niet het product zijn van een evolutionaire ontwikkeling uit de materie, en ook niet het gevolg van een genetische verbinding tussen vader en moeder. Het mysterie dat er met ieder mens telkens weer een unieke, geestelijke persoon in de wereld komt, drukt de Kerk als volgt uit: God geeft hem een ziel die niet sterft, ook als de mens zijn lichaam in de dood verliest, om het bij de verrijzenis terug te vinden. Als je zegt: ik heb een ziel, betekent dat: God heeft mij niet alleen als wezen geschapen, maar als persoon die geroepen is om in een nooit meer eindigende relatie met Hem te staan. [Youcat 63]