Alle Tweets
prev
Vorige:1.1 De Oerknal spreekt het geloof in God toch tegen?
next
Volgende:1.3 Evolutie of schepping?

1.2 Even serieus: is dat Adam-en-Eva-gedoe echt gebeurd?

Schepping of toeval?

Het verhaal van de schepping van Adam en Eva is geen exact verslag. Wel vertelt het veel over de verhouding van mensen met God en elkaar. God heeft goed nagedacht over de schepping: we zijn gemaakt volgens een plan. Hij heeft als het ware zijn vingerafdruk in ons achtergelaten, waardoor we op Hem lijken (Gen 1,26) Gen 1,26: En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

Daarom hebben we een unieke plaats in de schepping, die samengaat met de opdracht om voor de hele schepping te zorgen. God heeft ons geschapen omdat Hij van ons houdt. Omdat we naar zijn beeld, op hem gelijkend zijn gemaakt, hebben we allemaal in onszelf een verborgen verlangen naar God. Op onze beurt kunnen we houden van God en onze medemensen. 

Adam & Eva’s verhaal is echt. Het vertelt over God en ons, goed en kwaad. Niet alles is feitelijk - het is geen wetenschappelijke verklaring.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Heeft de mens een aparte plaats in de schepping?

Ja. De mens is het hoogtepunt van de schepping, omdat God hem naar zijn beeld (Gen. 1, 27) geschapen heeft. De schepping van de mens is duidelijk onderscheiden van de schepping van andere levende wezens. De mens is persoon, dat wil zeggen, hij kan met wil en verstand voor of tegen de liefde kiezen. [Youcat 56]

Wat gebiedt het zevende gebod?

Het zevende gebod gebiedt de eerbiediging van de goederen van de ander door de beoefening van de rechtvaardigheid en de liefde, van de matigheid en de solidariteit. In het bijzonder vraagt het de eerbiediging van gedane beloften en aangegane contracten; het herstel van de onrechtvaardigheid die werd begaan en om teruggave van wat gestolen werd; de eerbiediging van de heelheid van de schepping door een verstandig en gematigd gebruik van de minerale, plantaardige en dierlijke hulpbronnen van het heelal, met bijzondere aandacht voor de soorten die met uitsterven worden bedreigd.
[CCKK 506]

Hoe moeten wij met de schepping omgaan?

Wij vervullen de scheppingsopdracht van God wanneer we de aarde met haar levenswetten, haar vele verschillende soorten, haar natuurlijke schoonheid en haar steeds weer aangroeiende rijkdommen als levensruimte verzorgen en duurzaam behouden, zodat ook toekomstige generaties goed op aarde kunnen leven.

In het boek Genesis staat: "Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen" (Gen. 1, 28). Met ‘heersen over de aarde’ wordt niet een absoluut recht bedoeld om willekeurig te beschikken over levende en levenloze natuur, dieren en planten. Naar het evenbeeld van God geschapen zijn betekent dat de mens als herder en hoeder voor Gods schepping zorgt. Er staat namelijk ook: "God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken" (Gen. 2, 15). [Youcat 436]

Hoe moeten wij met dieren omgaan?

Dieren zijn onze medeschepsels die we moeten liefhebben en waarover we ons mogen verheugen, zoals God zich verheugt over ons bestaan.

Ook dieren zijn schepsels van God die gevoel hebben. Het is een zonde ze te kwellen, te laten lijden en zinloos te doden. Toch mag een mens zijn dierenliefde nooit belangrijker vinden dan zijn mensenliefde. [Youcat 437]

Waarom is het belangrijk om te bevestigen: "In het begin schiep God hemel en aarde" (Gen. 1, 1)?

Omdat de schepping het fundament is van alle goddelijke heilsplannen; zij laat de almachtige en wijze liefde zien van God; zij is de eerste stap in de richting van een verbond van de enige God met zijn volk; zij is het begin van de heilsgeschiedenis, die in Christus zijn hoogtepunt heeft; zij is een eerste antwoord op de fundamentele vragen van de mens naar zijn oorsprong en zijn doel. [CCKK 51]

Maakt de natuurwetenschap de Schepper overbodig?

Nee. De zin: ‘God heeft de wereld geschapen’ is geen achterhaalde natuurwetenschappelijke uitspraak. Het is een theologische uitspraak, dat wil zeggen een uitspraak over de goddelijke betekenis (theos = God, logos = zin, betekenis) en oorsprong van alle dingen.

Het scheppingsverhaal is geen natuurwetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van de wereld. ‘God heeft de wereld geschapen’ is een theologische uitspraak, die gaat over het verband tussen de wereld en God. God heeft de wereld gewild; Hij gaat met haar mee en zal de wereld tot voltooiing brengen. Geschapen zijn is een blijvende eigenschap van de dingen en een elementaire waarheid over de dingen. [Youcat 41]

Wie heeft de wereld geschapen?

God alleen, die tijd en ruimte overstijgt, heeft de wereld uit het niets geschapen en alle dingen in het bestaan geroepen. Alles wat bestaat, is van God afhankelijk en bestaat alleen omdat God het wil en het in stand houdt.

De schepping van de wereld is in zekere zin een ‘samenwerking’ van de drie-enige God. De Vader is de Schepper, de Almachtige. De Zoon is de zin en het hart van de wereld: "Alles is door Hem en voor Hem geschapen" (Kol. 1, 16). Wij weten pas waarvoor de wereld bedoeld is als wij Christus leren kennen en begrijpen dat de wereld toeloopt naar een doel: de waarheid, de goedheid en de schoonheid van de Heer. De Heilige Geest houdt alles bijeen; "De Geest maakt levend" (Joh. 6, 63). [Youcat 44]

Waarom beschrijft het boek Genesis de schepping als een werk van zes dagen?

Het is een symbool van de werkweek, die bekroond wordt met een rustdag (Gen. 1, 1-3). In die vormgeving wordt beschreven hoe goed, mooi en wijs de schepping geordend is.

Uit de symboliek van de schepping in zes dagen kun je belangrijke basisgegevens halen:
1. Er is niets dat niet door de Schepper in het bestaan werd geroepen;
2. Alles wat bestaat, is in zichzelf goed;
3. Ook dat wat slecht geworden is, heeft een goede kern;
4. De geschapen mensen en dingen zijn op elkaar betrokken en bestaan voor elkaar;
5. De schepping met haar orde en harmonie weerspiegelt de onovertroffen goedheid en schoonheid van God;
6. In de schepping zit een rangorde: de mens staat boven het dier, het dier boven de plant, de plant boven de dode materie;
7. De schepping loopt uit op het grote feest, dat komt wanneer Christus de wereld tot zich roept en God alles in alles is. [Youcat 46]

Waarom rustte God op de zevende dag?

Dat God uitrust van zijn werk verwijst naar de voltooiing van de schepping, die alle menselijke inspanning te boven gaat.

Hoezeer de mens met zijn werk ook "de jongere partner van zijn Schepper" is (Gen. 2, 15), hij kan de aarde door zijn inspanningen niet verlossen. Doel van de schepping is "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (Jes. 65, 17) die ons door een verlossing geschonken wordt. Daarom staat de rust van de zondag, die een voorsmaak is van de hemelse rust, hoger aangeschreven dan de arbeid die ons daarop voorbereidt. [Youcat 47]

Waartoe heeft God de wereld geschapen?

"De wereld is geschapen tot eer van God" (Eerste Vaticaans Concilie).

De enige reden voor de schepping is de liefde. Daarin laat God zijn heerlijkheid en zijn glorie zien. God loven betekent dan ook niet dat wij applaudisseren voor God. De mens is niet een toeschouwer van het scheppende werk van God. God ‘loven’ houdt in dat wij samen met de hele schepping ons eigen bestaan dankbaar beamen. [Youcat 48]