DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:2.22 Ano ang isang Konseho ng Simbahan?
next
Next:2.24 Ano ang mga Ama ng Simbahan?

2.23 Ano ang pangunahing mga Konseho ng Simbahan?

Mga Romano, Konseho, at mga Ama ng Simbahan

Layunin ng lahat ng mga Konseho ng Simbahan na makamit ang isang mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya, hindi para baguhin ito. Ang isang bunga ng unang dalawang mga konseho, na ginanap noong 325 at 381 MK, ay ang Kredo, ang propesyon ng pananampalataya [>1.33]. Mahahanap mo ang Kredo sa maraming mga wika sa #TwGOD app [>The app], kasama ang mga karaniwang teksto ng Misa.  

Ang isa pang mahalagang konseho ay ang ginanap sa Trent [>2.41] sa panahon ng maraming magkakahiwalay na pagpupulong sa pagitan ng 1545 at 1563. Sa Trent, binigyan ng kasagutan ang mga katanungang lumitaw sa panahon ng Pagbabago [>2.36]. Ang pinakahuling konseho ay ang Ikalawang Konseho ng Vaticano [>2.48], na ginanap sa pagitan ng 1962 at 1965. Kasama sa mga paksa ang tungkulin ng mga laykong matatapat sa Simbahan, at diyalogo sa ibang mga relihiyon.  

Inilatag ng unang 8 mga Konseho ang pangunahing paniniwala ng mga Kristiyano bilang tugon sa mga pag-atake. Nang lumitaw pa ang maraming mga katanungan, sinundan ito ng mga Konseho ng mga sagot.
This is what the Popes say

[Ang Konseho ng] Chalcedon ay kumakatawan sa tiyak na layunin ng Christology ng tatlong nakaraang Ecumenical Council: Nicea noong 325, Constantinople noong 381 at Ephesus noong 431. Noong ika-anim na siglo ang apat na Sanggunian na ito na nagbubuo ng pananampalataya ng sinaunang Simbahan ay mayroon nang na inihambing sa apat na Ebanghelyo ... sapagkat sa kanila, ipinaliwanag ni [Pope Gregory the Great] ... "tulad ng sa isang apat na parisukat na bato, tumataas ang istraktura ng banal na pananampalataya" [Pope Benedict XVI, General Audience, 5 Mar. 2008]