DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:2.20 Ano ang nagbago kay Emperador Constantino?
next
Next:2.22 Ano ang isang Konseho ng Simbahan?

2.21 Paano naiayos ang unang Simbahan?

Mga Romano, Konseho, at mga Ama ng Simbahan

Noong unang siglo MK, ipinangaral ng mga Apostol at iba pang mga disipulo ni Hesus ang kanyang mensahe sa maraming mga lungsod sa Gitnang Silangan at Timog Europa. Ang mga unang pinuno ng mga lokal na pamayanan ay ang mga Apostol. Ang mga kahalili nila ay ang mga obispo.  

Ang mga Apostol ay tinulungan ng mga pari at mga diyakono [>3.41]. Ang ibang matapat sa mga pamayanan ay may kani-kanilang gawain (I Corinto 12:28) I Corinto 12:28 Naglagay ang Diyos sa iglesya, una, ng mga apostol; ikalawa, ng mga propeta; at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga maysakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika.. Ngayon din, ang mga obispo, bilang kahalili ng mga Apostol, ay namumuno sa Simbahan na tinulungan ng mga pari at mga diyakono. Ang malaking bilang ng mga tapat na layko ay nag-aambag sa Simbahan sa kanilang sariling paraan.

Mula sa simula, ang Simbahan ay binubuo ng mga tapat na pinamumunuan ng mga Apostol at, kinalaunan, mga obispo. Ang bawat isa ay may papel sa pamayanan.
This is what the Church Fathers say

Pinapayuhan ko kayo na mag-ingat na gawin ang lahat ng mga bagay sa pagkakaisa ng Diyos, ang mga obispo ay may pagiging pangunahing huwaran sa modelo ng Diyos at mga pari ayon sa huwaran ng konseho ng mga Apostol, at mga diakono (na labis na mahal ko) na ipinagkatiwala sa kanila ang ministeryo ni Jesucristo - na mula sa walang hanggan ay kasama ng Ama at sa wakas ay nagpakita sa amin. [St. Ignatius of Antioch, Letter to the Magnesians, Chap. 6 (MG 5, 668)]