All Questions
prev
Previous:2.50 Ano ang napakahalaga tungkol kay Papa Juan Paul II?
next
Next:2.52 Ano ang 'Folkekirken'?

2.51 Paano nagtatrabaho ang Simbahang Lutheran ng Sweden?

Ang Simbahan noong ikadalawampung siglo

Ang Simbahan ng Sweden ay isang ebanghelikal na Lutheran at pambansang simbahan na may 6.4 milyong mga miyembro (halos 70 porsyento ng populasyon). Ito ay itinatag sa Reformasyong Lutheran noong 1517. Ang Simbahan ng Sweden ay walang papa bilang pinuno nito. Sa kasaysayan, mahigpit itong na-ugnay sa estado ng Sweden at sa monarkiya.

Sa Sweden, ang mga Katoliko at Lutheran ay may magkatulad na mahalagang bagay: pananampalataya sa Diyos bilang Banal na Santatlo, pagtanggap sa Binyag ng bawat isa at pagbabasa ng parehong Bibliya. Samantalang ang mga Katoliko ay mayroong pitong mga sakramento (3.35), ang mga Lutheran ay mayroon lamang dalawa: Binyag [> 3.36] at ang Eukaristiya [> 3.48]. Mula noong 1958, pinapayagan ng Simbahan ng Sweden ang mga babaeng pari [> 3.41]. Noong 2016, bumisita si Pope Francis sa Sweden at nakilala ang arsobispo ng Simbahan ng Sweden upang gunitain ang ika-500 anibersaryo ng Repormasyon noong 1517.

Ang Simbahang Sweden ay nagsimula sa panahon ng Repormasyon at kasapi ng Lutheran World Federation. Ngayon ay mayroon na itong magandang ugnayan sa Simbahang Katoliko.