DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:3.13 Kas yra Valandų liturgija?
next
Kitas:3.15 Kaip gaunamas švęstas vanduo? Ką teikia palaiminimas?

3.14 Kaip leisti laiką per adoraciją?

Maldos formos

Per adoraciją Ostija, kuri yra Jėzaus Kūnas, įdedama į gražiai dekoruotą talpyklą, vadinamą monstrancija. Šitaip Jėzus yra visiems matomas ir gali būti garbinamas. Žemėje negalime labiau priartėti prie Dievo.

Adoracijos metu tau nereikia daug daryti. Adoracijos galia slypi būtent nieko nedaryme tam tikrą laiką. Tyloje adoruodamas gali visa savo širdimi giliai mąstyti apie Jėzų. Būdami su Jėzumi tokiu būdu, parodome, jog negalime be Jo gyventi. 

Mes adoruojame Jėzų Eucharistijoje tyliai būdami su Juo: Jis žiūri į tave, o tu į Jį. Gali Jam pasakyti viską.
Bažnyčios išmintis

Kokio pobūdžio kultas teiktinas Eucharistijos sakramentui?

Tiek švenčiant Eucharistiją, tiek už jos ribų jam teiktinas latrijos (latria), t. y. garbinimo (adoratio), kultas, skiriamas vien Dievui. Iš tiesų Bažnyčia kuo rūpestingiausiai saugoja konsekruotas Ostijas, neša jas ligoniams ir kitiems negalintiems dalyvauti šventosiose.Mišiose žmonėms, išstato iškilmingam tikinčiųjų garbinimui, neša procesijose ir ragina dažnai lankyti bei garbinti tabernakulyje laikomą Švenčiausiąjį Sakramentą. [KBKS 286]

Kaip teisingai garbinti Viešpatį duonoje ir vyne?

Konsekruotuose duonoje ir vyne iš tikrųjų yra Kristus, todėl mes privalome šias šventas dovanas tinkamai laikyti ir garbinti Švenčiausiajame Sakramente esantį mūsų Viešpatį ir Išganytoją.

Po Šv. Eucharistijos šventimo likusios Ostijos saugomos tam tikruose induose tabernakulyje. Kadangi jame yra Švenčiausiasis Sakramentas, tabernakulis yra viena garbingiausių kiekvienos bažnyčios vietų. Prieš kiekvieną tabernakulį mes priklaupiame. Be abejo, tikras Kristaus sekėjas atpažins Jį pačiame didžiausiame varguolyje ir, patarnaudamas jam, tarnaus Viešpačiui. Taip pat jis ras laiko ir tyliai pagarbinti Viešpatį tabernakulyje ir dovanoti Eucharistiniam Jėzui savo meilę. [Youcat 218]

Štai ką sako popiežiai

Eucharistijos slėpinys <...> turi būti išgyvenamas visas tiek jį švenčiant, tiek intymiai kalbantis su ką tik per Komuniją priimtu Jėzumi, tiek per eucharistinę adoraciją ne Mišių metu. Tada Bažnyčia statydinasi tvariai ir rodosi tokia, kokia yra iš tikrųjų: viena, šventa, visuotinė ir apaštališka; Dievo tauta, šventovė ir šeima; Kristaus Kūnas ir Sužadėtinė; visuotinis išganymo sakramentas ir hierarchiškai suręsta bendrystė. [Popiežius Jonas Paulius II, Ecclesia de Eucharistia, 61]