All Questions
prev
Previous:3.46 Bakit ang lahat ng diin ay nasa kasalanan imbis na sa pag-asa?
next
Next:3.48 Si Hesus ba ay tunay na nasa Eukaristiya? Ano ang Konsegrasyon?

3.47 Sino ang pumipili ng mga pagbasa? Ako ba ay maaaring matulog habang naghohomiliya?

Ang Eukaristiya

Ang Simbahan ay bumalangkas ng talaorasan para sa mga pagbasa, upang ang mga nagsisimba ay makakarining ng hanggat’t maaaring maraming ibang teksto sa Bibliya sa buong taon. Ang bawat araw o kapiyestahan  ay may partikular na pagbasang itinalaga para dito.

Sa homiliya, ang pari ay nagpapaliwanag at sinisiyasat ang kahulugan ng mga pagbasa. Kadalasan may koneksyon na nagagawa sa ating mga buhay. Ang isang homiliya ay maaaring makaantig sa iyo ng higit sa iba, ngunit ikaw ay laging may maaaring makuhang anuman mula rito. Kung sabagay, ito ay tungkol kay Hesus na nag-iimbita sa iyo na sundan siya  at maging tunay na maligaya! Ang #TwGOD app [>The app] ay makakatulong sa iyo na sundan ang pamantayang teksto ng Misa sa maraming wika.

Ang mga pagbasa at Misa ay maingat na pinili ng Simbahan. Ang homiliya ay nagpapaliwanag ng Salita ng Diyos sa atin, kaya ito ay mahalaga.
The Wisdom of the Church

How is the celebration of the Holy Eucharist carried out?

The Eucharist unfolds in two great parts which together form one, single act of worship. The Liturgy of the Word involves proclaiming and listening to the Word of God. The Liturgy of the Eucharist includes the presentation of the bread and wine, the prayer or the anaphora containing the words of consecration, and communion. [CCCC 277]

Aling mga elemento ang kinakailangang nabibilang sa isang Banal na Misa?

Ang bawat Banal na Misa (pagdiriwang ng Eukaristiya) ay nalalahad sa dalawang pangunahing bahagi, ang pagpapahayag ng Salita ng Diyos at ang pagdiriwang ng Eukaristiya sa mas makitid nitong kahulugan.

Sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos, napapakinggan natin ang mga pagbasa mula sa → Matandang Tipan at sa → Bagong Tipan pati na ang Ebanghelyo. Bilang karagdagan, dito ang lugar para sa homiliya at sa Panalangin ng Bayan. Sa sumusunod ditong pagdiriwang ng Eukaristiya ay iniaalay ang tinapay at alak, pinababanal ito, at ibinibigay sa mga mananampalataa sa → Komunyon. [Youcat 213]

Paano nagsimula ang Banal na Misa?

Ang Banal na Misa ay nagsisimula mula sa pagtitipon ng mga mananampalataya at sa prusisyon ng → pari at ng mga naglilingkod sa altar (ministro, lektor, atbp.). Pagkatapos ng Pagbati ay susunod ang isang Pagsisisi sa mga kasalanan na ipinapahayag sa → Kyrie. Kapag mga pista at araw ng Linggo (liban na lang sa Panahon ng Apatnapung Araw ng Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay [Lent] at sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon [Adbiyento]), kasunod na kinakanta o ipinahahayag ang → Gloria. Pinangungunahan ng Panalanging Pambungad ang isa o dalawang Pagbasa mula sa → Matandang Tipan at → Bagong Tipan, na sinusundan ng Salmong Tugunan. Bago ang pagpapahayag ng Mabuting Balita (Ebanghelyo) ay naririyan ang Aleluya. Pagkatapos ng pagpapahayag ng Mabuting Balita ay nagbibigay ang pari o ang → diyakono ng isang → Homiliya lalo na kapag Linggo at mga araw ng kapistahan. Tuwing Linggo at mga kapistahan din lamang sama-samang nagpapahayag ng pananampalataya ang mga mananampalataya sa → Kredo, na sinusundan ng Panalangin ng Bayan. Ang ikalawang bahagi ng Banal na Misa ay nagsisimula sa Paghahanda sa mga Alay na sinusundan ng Panalangin ukol sa mga Alay. Ang pinakarurok ng pagdiriwang ng Banal na Misa ay ang Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat na pinangungunahan ng Prepasyo at ng → Santo. Kasunod ay ang pagbabagong-anyo ng alay na tinapay at alak sa katawan at dugo ni Kristo. Nagtatapos ang Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat sa pagpapahayag ng → pagbubunyi na sinusundan ng Ama Namin. Kasunod ang Paanyaya sa Kapayapaan, ang → Agnus Dei (Kordero ng Diyos), ang Paghahati-hati sa Tinapay at Pagbabahagi ng mga banal na alay sa mga mananampalataya (Pakikinabang), na kadalasang nangyayari lamang sa anyo ng Katawan ni Kristo. Ang banal na Misa ay nagtatapos sa Antipona ng Pakikinabang, Panalangin Pagkapakinabang, Pagwawakas at → pagpapala sa pamamagitan ng pari.

 

→ Kyrie:

P - Panginoon, kaawaan Mo kami!

B - Panginoon, kaawaan Mo kami!

P - Kristo, kaawaan Mo kami!

B - Kristo, kaawaan Mo kami!

P - Panginoon, kaawaan Mo kami!

B - Panginoon, kaawaan Mo kami!

 

P - Kyrie eleison! B - Kyrie eleison!

P - Christe eleison! B - Christe eleison!

P - Kyrie eleison! B - Kyrie eleison!

 

→ Gloria

Papuri sa Diyos sa kaitaasan

at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan Niya.

Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin,

sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin,

pinasasalamatan Ka namin dahil sa dakila Mong angking kapurihan.

Panginoong Diyos, hari ng langit,

Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,

Panginoong Hesukritso, bugtong na anak,

Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka sa amin.

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin Mo ang aming kahilingan.

Ikaw na nauluklok sa kanan ng Ama, maawa Ka sa amin.

Sapagkat Ikaw lamang ang banal, ang kataastaasan;

Ikaw lamang, o Hesukristo, ang Panginoon

kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama.

Amen.

Gloria in excelsis Deo
et in terra paxhominibusbonaevoluntatis.
Laudamuste, benedicimuste,
adoramuste, glorificamuste,
gratiasagimustibi propter magnamgloriamtuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, IesuChriste,
Domine Deus, Agnus Dei,
FiliusPatris,
qui tollispeccata mundi, miserere nobis;
qui tollispeccata mundi,
suscipedeprecationemnostram.
Qui sedes ad dexteramPatris, miserere nobis.
Quoniamtu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, IesuChriste,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen.


→ Santo

Santo, santo, santo

Panginoong Diyos na makapangyarihan

Napupuno ang langit at lupa

Ng kaluwalhatian Mo

Osana sa kaitaasan

Pinagpala ang naparirito

Sa ngalan ng Panginoon

Osana sa kaitaasan


Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Plenisuntcaeli et terra gloriatua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.


→ Agnus Dei

Kordero ng Diyos

Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan

Maawa Ka sa amin.

Kordero ng Diyos

Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan

Maawa Ka sa amin.

Kordero ng Diyos

Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan

Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan


Agnus Dei, qui tollispeccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollispeccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollispeccata mundi, dona nobis pacem.

[Youcat 214]

This is what the Popes say

I-proklama ang Salita sa bawat pagkakataon at hindi inaasahang okasyon. Pagpayo, saway, ngunit laging may kabaitan; payuhan na walang tigil sa pasensya at pagtuturo. Nawa'y maging simple ang iyong mga salita, upang maunawaan ng lahat, nawa ay hindi ito maging mahabang homilya. Pahintulutan akong sabihin sa iyo: alalahanin ang iyong ama, nang siya ay napakasaya na nakakita ng isa pang parokya malapit sa iyong bayan, kung saan ipinagdiriwang ang Misa nang walang isang homiliya! Ang mga homiliya ay tunay na paghahatid ng biyaya ng Diyos: simple, upang maunawaan ng lahat at nais nilang pagbutihin ang kanilang sarili.  [Pope Francis, Homily, 9 Nov. 2015]