All Questions
prev
Previous:1.9 Lohikal ba na maniwala? Maaari ba akong magtanong?
next
Next:1.11 Ang Diyos ba ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Bibliya lamang? O siya ba ay nangungusap din sa iba pang pamamaraan?

1.10 Bakit lubhang mahalaga ang Bibliya?

Ang Bibliya: tunay o huwad?

Ang Bibliya ay hindi lamang isang amoy-amag at lumang aklat na pwede mong hindi pansinin dahil ito ay isinulat maraming taon na ang nakaraan [>1.12]. Ito ay ang Salita ng Diyos, isinulat ng mga taong may pagkakasi sa kanya.

Ang mga teksto ay tungkol sa iyo at sa iyong buhay [>3.8], kahit na ito ay libong taong gulang. Tuwing nagbabasa ka ng Bibliya, makakapangusap sa iyo ang Diyos at maiimpluwensyahan ka sa bagong paraan. Ang pinakamahalagang mensahe ng Bibliya ay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat tao, kabilang ka [>1.26].

Ang Bibliya ay ang Salita ng Diyos: nilalaman nito ang mensahe para sa iyo sa sandaling ito. Kung bubuksan mo ang sarili mo dito, maririnig mo ang Diyos na nangungusap sa iyo.
The Wisdom of the Church

What role does Sacred Scripture play in the life of the Church?

Sacred Scripture gives support and vigour to the life of the Church. For the children of the Church, it is a confirmation of the faith, food for the soul and the fount of the spiritual life. Sacred Scripture is the soul of theology and of pastoral preaching. The Psalmist says that it is “a lamp to my feet and a light to my path”(Psalm 119:105). The Church, therefore, exhorts all to read Sacred Scripture frequently because “ignorance of the Scriptures is ignorance of Christ” (Saint Jerome). [CCCC 24]

Totoo ba ang Banal na Kasulatan?

“Samakatuwid, yamang ang lahat ng iginiit ng inspiradong mga may-akda o mga sagradong manunulat ay dapat na itaguyod na ipinahayag ng Espiritu Santo, sumusunod na ang mga aklat ng Banal na Kasulutan ay dapat kilalanin na nagtuturo nang matibay, tapat at walang pagkakamali iyong katotohanan na nais ng Diyos na ilagay sa mga banal na kasulatan alang-alang sa kaligtasan.” (Ikalawang Konsilyo Vaticano, Dei Verbum 11).

Ang → Biblia ay hindi nahulog mula sa langit na tapos na, ni dinikta ng Diyos sa awtomatikong makinilya. Higit pa riyan, “Sa pagsulat ng mga banal na aklat, pinili ng Diyos ang mga tao at habang nagtatrabaho sa ilalim Niya, ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan at kakayahan, upang sa pagkilos Niya sa kanila at sa pamamagitan nila, sila, bilang totoong mga may-akda, ay pinagkatiwalaang isulat lahat at tanging iyong mga bagay lamang na nais Niya” (Ikalawang Konsilyo Vaticano, Dei Verbum 11). Kabilang din sa pangkalahatang pagtanggap sa → Simbahan ay ang pagkilala sa ilang mga teksto bilang Banal na Kasulatan. Kailangang magkaroon ng konsensus sa mga komunidad: “Oo, sa pamamagitan nitong teksto ay Diyos mismo ang nagsasalita sa atin—ito ay inspirado ng Espiritu Santo!” Simula noong ika-apat na siglo ay naitakda na sa tinaguriang → Kanon kung alin sa maraming mga sinaunang Kristiyanong kasulatan ang talagang inspirado ng Espiritu Santo. [Youcat 14]

What place does the Resurrection of Christ occupy in our faith?

The Resurrection of Jesus is the crowning truth of our faith in Christ and represents along with his cross an essential part of the Paschal Mystery. [CCCC 126] 

Maaari bang maging isang Kristiyano nang hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo?

Hindi. “At kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring kabuluhan ang inyong paniniwala.” (1 Cor 15:14). [Youcat 104]

This is what the Church Fathers say

Narinig natin mula sa ibang wala ang plano ng ating kaligtasan, kaysa sa  pamamagitan ng iba na binabaan ng Ebanghelyo, na sabay nilang ipinahayag sa publiko, at sa susunod na panahon, sa pamamagitan ng Kalooban ng Diyos, na ibinigay sa atin sa Banal na Kasulatan, upang maging batayan at haligi ng ating pananampalataya. [St. Irenaeus, Against heresies, Bk. 3, Chap. 1 (MG 7, 844)]