All Questions
prev
Předchozí:3.46 Proč se klade takový důraz na hřích, a ne na naději?
next
Následující:3.48 Je Ježíš v eucharistii skutečně přítomný? Co je konsekrace?

3.47 Kdo vybírá čtení? Můžu při kázání spát?

Eucharistie

Církev vypracovala pro biblická čtení rozvrh tak, aby věřící měli možnost slyšet během roku co nejvíce různých biblických textů. Každý den i každý svátek má přidělená specifická čtení.

V homilii (kázání, promluvě) kněz vysvětluje a odhaluje Boží slovo, které zaznělo ve čteních. Často se propojuje s naším každodenním životem. Někdy tě kázání zasáhne více, někdy méně, vždycky si z něj ale můžeš něco odnést. Je to v každém případě o Ježíši, který tě zve k tomu, abys ho následoval/a a byl/a opravdu šťastný/á. V aplikaci #TwGOD můžeš nalézt běžné mešní texty v mnoha jazycích.

Čtení na mši svatou pečlivě vybrala církev. Homilie je důležitá, protože vysvětluje Boží slovo.
Moudrost církve

Jak probíhá slavení eucharistie?

Slavení eucharistie se člení na dvě velké části, které tvoří jediný bohoslužebný úkon: bohoslužbu slova, která zahrnuje hlásání a přijímání Božího slova, a eucharistickou bohoslužbu, která se skládá z přinášení chleba a vína, z eucharistické modlitby (anafory) se slovy proměňování a z přijímání. [KKKC 277]

Které prvky neodmyslitelně patří ke mši svaté?

Každá mše svatá (eucharistie) se člení na dvě hlavní části , na bohoslužbu slova a na slavení eucharistie v užším smyslu.

V bohoslužbě slova nasloucháme čtení ze Starého a Nového zákona a z evangelia. Rovněž je zde prostor pro homilii a pro společné přímluvy. V navazující eucharistické bohoslužbě jsou přinášeny dary chleba a vína, které jsou následně proměněny a podávány věřícím ve svatém přijímání.[Youcat 213]

Jakou strukturu má mše svatá?

Mše svatá začíná vstupními obřady. Po znamení kříže kněz pozdraví shromáždění věřících a následuje úkon kajícnosti. Trojí zvolání Kyrie je holdovací volání k Pánu Ježíši. O nedělích (s výjimkou doby postní a adventní) a o slavnostech následuje Gloria, v němž se radostně zpívá o tajemství naší spásy. Vstupní obřady jsou zakončeny vstupní modlitbou. Pak začíná bohoslužbu slova, která zahrnuje hlásání a přijímání Božího slova. Čtení jsou ze Starého zákona nebo z knih Nového zákona mimo evangelia. První čtení je doplněno žalmem s odpovědí lidu. Před evangeliem bývá zpíváno aleluja. Po hlásání evangelia kněz pronáší promluvu (homilii). O nedělích a slavnostech věřící společně vyznávají svou víru (Credo) a bohoslužba slova je zakončena přímluvami. Druhá část mše svaté – eucharistická bohoslužba začíná přinášením chleba a vína, které uzavírá modlitba nad dary. Vrcholem slavení eucharistie je eucharistická modlitba uvedená prefací a modlitbou Sanctus. Při eucharistická modlitbě  jsou dary chleba a vína proměněny v tělo a krev Ježíše Krista a je zakončena doxologií, která pak pokračuje modlitbou Páně. Následuje pozdravení pokoje, modlitba Beránku Boží, lámání chleba. Při svatém přijímání je eucharistie podávána věřícím. Mše svatá končí chvílí tiché modlitby, závěrečnou modlitbou a požehnáním.
 

Kyrie zní:

K: Pane, smiluj se.   L: Pane, smiluj se.
K: Kriste, smiluj se. L: Kriste, smiluj se.
K: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se.

K: Kyrie, eleison.   L: Kyrie, eleison.
K: Christe, eleison. L: Christe, eleison.
K: Kyrie, eleison.    L: Kyrie, eleison.

Gloria zní:

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě.
Velebíme tě.
Klaníme se ti.
Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský Králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi;
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý,
ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný,
Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.

Sanctus zní:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei zní:

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

[Youcat 214]

Co k tomu říkají papežové

Hlásejte slovo při každé vhodné i nevhodné příležitosti. Kárejte, vytýkejte, ale vždy s laskavostí, poučujte, ale neztrácejte trpělivost. Ať jsou vaše slova prostá, aby jim všichni porozuměli, ať to nejsou dlouhá poučování. Dovolím si podotknout: někteří věřící jsou spokojeni, když objeví kostel, kde je mše sloužena bez homilie! Kéž jsou tedy homilie vskutku prostředkem Boží milosti: prosté, aby jim všichni porozuměli a chtěli se zlepšit. (Papež František, homilie, 9. listopadu 2015)