Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.19 Pse i kushtohet kaq rëndësi martesës dhe familjes?
next
Tjetra:4.21 Pse të zgjedhim celibatin nëse njerëzit janë të krijuar për martesë?

4.20 A është ndalesa e seksit para martesës e dalë mode?

Seksualiteti

Mënyra më intime në të cilën një burrë dhe një grua mund të shprehin dhe përjetojnë dashurinë e tyre është marrëdhënia e tyre seksuale. Këtu ata i japin vetes plotësisht njëri-tjetrin dhe bëhen vërtet një. Nga ky bashkim seksual mund të lindin fëmijë, të cilët rriten më së miri në një familje.

Për këto dhe arsye të tjera të përjetshme, sot është ende e rëndësishme që të rezervojmë seksin për martesë. Mbi të gjitha, martesa ka të bëjë me dashurinë dhe besnikërinë e vërtetë: përbërësit kryesorë për një seks me të vërtetë të suksesshëm.

 

Vetëm brenda martesës, një burrë e një grua mund t’i jepen njëri-tjetrin në gëzimin e dashurisë & në dëshirën për të lindur fëmijë.
Urtësia e Kishës

Cilat janë të mirat e dashurisë bashkëshortore, së cilës i përket edhe seksualiteti?

Të mirat e dashurisë bashkëshortore, e cila për të pagëzuarit shenjtërohet prej Sakramentit të Martesës, janë: njësia, besnikëria, pazgjidhshmëria edhe hapja ndaj lindjes së fëmijëve. [KKKP 495]

Çfarë domethënieje ka marrëdhënia seksuale bashkëshortore?

Marrëdhënia bashkëshortore ka një domethënie të dyfishtë: njësuese (vetëdhurimi i ndërsjelltë i bashkëshortëve) dhe përngjizëse (të qenit i hapur ndaj përçimit të jetës). Askush nuk duhet ta thyejë lidhjen e pandashme që Hyji ka dashur që të ekzistojë mes dy domethënieve të marrëdhënies bashkëshortore, duke përjashtuar njërën ose tjetrën. [KKKP 496]

What are the essential elements of Christian marriage?

  1. Unity: Marriage is a covenant that by its very nature brings about bodily, intellectual, and spiritual union between a man and a woman;
  2. Indissolubility: Marriage lasts “until death do us part”;
  3. Openness to offspring: Every marriage must be open to children;
  4. Commitment to the spouse’s welfare.

If one of the two spouses deliberately excludes one of the four points listed above at the time of their wedding, the sacrament of Matrimony does not take place. [Youcat 416]

What significance does the sexual encounter have within marriage?

According to God’s Will, husband and wife should encounter each other in bodily union so as to be united ever more deeply with one another in love and to allow children to proceed from their love.

In Christianity, the body, pleasure, and erotic joy enjoy a high status: “Christianity … believes that matter is good, that God himself once took on a human body, that some kind of body is going to be given to us even in heaven and is going to be an essential part of our happiness, our beauty and our energy. Christianity has glorified marriage more than any other religion: and nearly all the greatest love poetry in the world has been produced by Christians. If anyone says that sex, in itself, is bad, Christianity contradicts him at once” (C. S. Lewis). Pleasure, of course, is not an end in itself. When the pleasure of a couple becomes self-enclosed and is not open to the new life that could result from it, it no longer corresponds to the nature of love.  [Youcat 417]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Duke qenë i ftuar, Zotëria  erdhi në martesë [në Kanë], për të miratuar  dëlirësinë bashkëshortore dhe për të shpallur Sakramentin e Martesës. Sepse dhëndri  në atë martesë, të cilit i tha:

“Ti e paske ruajtur verën e mirë deri tani!” (Gjn. 2:10), përfaqësonte personin e Zotit. Sepse  verën e mirë - domethënë ungjillin - Krishti e ka mbajtur deri më tani. [Shën Agustini, Mbi Ungjillin e Shën Gjonit, 9: 2 (ML 35, 1459)]