DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:4.19 Proč se klade tak velký důraz na manželství a na rodinu?
next
Následující:4.21 Proč si volit celibát, když se lidé tak dobře hodí k manželství?

4.20 Je postoj „žádný sex před svatbou“ zastaralý?

Sexualita

Nejintimnější způsob, kterým si muž a žena mohou navzájem projevit a zakusit lásku, je jejich pohlavní styk. V něm se zcela odevzdávají jeden druhému a vytvářejí opravdovou jednotu. Z tohoto sexuálního spojení se mohou narodit děti, které mohou nejlépe vyrůstat v rodině.

Z těchto, ale i z dalších důvodů i dnes stále platí, že sex patří výhradně do manželství. Nakonec manželství je o pravé lásce a věrnosti, což jsou ty hlavní ingredience opravdu úspěšného sexu.

Ježíš nebyl ženatý. Rozhodnutí kvůli němu se neoženit nebo neprovdat je nejdůvěrnější způsob, jak následovat jeho příkladu.
Moudrost církve

Jaká jsou dobra manželské lásky, k níž je zaměřena sexualita?

Dobra manželské lásky, která je pro pokřtěné posvěcena svátostí manželství, jsou: jednota, věrnost, nerozlučitelnost a otevřenost k plodnosti. [KKKC 495]

Jaký význam má manželský úkon?

Manželský úkon má dvojí význam: sjednocení (vzájemné sebedarování manželů) a plození (otevřenost k předávání života). Nikdo nesmí Bohem chtěné nerozlučitelné spojení mezi oběma významy manželského úkonu rozdělit tím, že by jeden nebo druhý význam vylučoval. [KKKC 496]

Co podstatně patří ke křesťanskému manželství?

  1. Jednota: Manželství je svazek, který ze své podstaty vytváří tělesnou, duchovní a duševní jednotu mezi mužem a ženou.
  2. Nerozlučitelnost: Manželství platí, dokud ho nerozdělí smrt jednoho z manželů.
  3. Otevřenost k přijetí potomstva: Každé manželství musí být otevřeno k přijetí potomstva.
  4. Zaměření na blaho partnera.

Pokud jeden z  partnerů v okamžiku uzavření manželství vylučuje jeden ze čtyř uvedených bodů, svátostné manželství nemůže být uzavřeno, bylo by neplatné. [Youcat 416]

Jaký smysl má sexuální soužití v manželství?

Podle Boží vůle se muž a žena mají setkávat v erotickém a sexuálním soužití. Manželský sexuální styk má dvojí význam: jednak vzájemné sebedarování manželů a prohloubení vzájemného pouta, jednak otevřenost k předávání života. Nikdo nesmí Bohem chtěné nerozlučitelné spojení obou významů manželského sexuálního styku rozdělit tím, že by jeden nebo druhý vylučoval.

Tělo a erotická radost má v křesťanství velice důležité postavení. „Podle křesťanství je hmota  dobrá, protože Bůh sám kdysi přijal lidské tělo a protože v nebi bude také existovat určitý způsob těla, které bude tvořit podstatnou část naší blaženosti, krásy a síly. Křesťanství dává manželství větší důstojnost než kterékoliv jiné náboženství. Křesťanství se staví na odpor každému, kdo by chtěl tvrdit, že sexualita je něco špatného“ (C. S. Lewis). Avšak rozkoš není samoúčelná. Tam, kde se rozkoš dvou lidí uzavírá do sebe a neotvírá se novému životu, který by se z ní mohl rozvinout, odporuje podstatě lásky. [Youcat 417]

Co k tomu říkají církevní otcové

Pán byl pozván na svatbu v Káně a přišel na ni, aby potvrdil manželskou čistotu a aby poukázal na svátost manželství. Proto ženich na svatbě, jemuž bylo řečeno: „Uchoval jsi dobré víno až této chvíle.“ (Jan 2,10), představuje Pána. Dobré víno – totiž evangelium – Kristus totiž uchoval až do této chvíle. [Sv. Augustin, Výklad na evangelium sv. Jana, 9:2 (ML 35, 1459)]