DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:4.19 Prečo sa kladie taký dôraz na manželstvo a rodinu?
next
Ďalej:4.21 Prečo si vybrať celibát, keď sú ľudia stvorení pre manželstvo?

4.20 Je postoj „žiadny sex pred svadbou“ zastaraný?

Sexualita

Najintímnejší spôsob, akým muž a žena môžu vyjadriť vzájomnú lásku, je ich sexuálny vzťah. Tu sa celí dávajú jeden druhému a stávajú sa naozaj jedným telom. Z tohto sexuálneho spojenia sa môžu rodiť deti,  ktorým je najlepšie, keď ich vychovávajú v rodine.

Pre tieto a ďalšie dôvody platné od vekov má aj dnes zmysel vyhradiť sex manželstvu. Napokon, manželstvo je celé o pravej láske a vernosti, teda dvoch prísadách potrebných pre naozaj plnohodnotný sex.

Iba v manželstve môže byť sex plným odovzdaním sa v láske druhému človeku a zdrojom radosti, keď zostáva otvorený životu (deťom).
Múdrosť Cirkvi

Aké sú dobrá manželskej lásky, na ktoré je zameraná sexualita?

Dobrá manželskej lásky, ktorá je pre pokrstených posvätená sviatosťou manželstva, sú: jednota, vernosť, nerozlučiteľnosť a otvorenosť pre plodnosť. [KKKC 495]

Aký význam má manželský úkon?

Manželský úkon má dvojaký význam: spojenie (vzájomné darovanie sa manželov) a plodenie (otvorenosť na plodenie ľudského života). Nikto nesmie porušiť nerozlučiteľnú spojitosť, ktorú ustanovil Boh medzi dvoma významami manželského úkonu, že vylúči jeden z nich.  [KKKC 496]

Čo podstatne patrí ku kresťanskému manželstvu?

  1. Jednota: Manželstvo je zväzok, ktorý vo svojej podstate vytvára telesnú, duchovnú a duševnú jednotu medzi mužom a ženou.
  2. Nerozlučiteľnosť: Manželstvo trvá, dokiaľ ho nerozdelí smrť jedného z manželov.
  3. Otvorenosť na prijatie potomstva: Každé manželstvo musí byť otvorené na prijatie potomstva.
  4. Zameranie na blaho partnera.

Ak jeden z partnerov v čase uzavretia manželstva vylučuje jeden z uvedených bodov, sviatostné manželstvo sa nemôže uzavrieť; bolo by neplatné. [Youcat 416]

Aký zmysel má sexuálne spolužitie v manželstve?

Podľa Božej vôle sa majú muž a žena zjednotiť v erotickom a sexuálnom spolužití. Manželský sexuálny styk má dvojaký význam: jednak vzájomné sebadarovanie manželov a prehĺbenie vzájomného puta, jednak otvorenosť na odovzdávanie života.

Telo a erotická radosť má v kresťanstve veľmi dôležité postavenie. „Podľa kresťanstva je hmota dobrá, pretože Boh sám kedysi prijal na seba ľudskú podobu a pretože v nebi bude tiež existovať istý druh tela, ktoré bude tvoriť podstatnú časť našej blaženosti, krásy a sily. Kresťanstvo dáva manželstvu väčšiu dôstojnosť než ktorékoľvek iné náboženstvo. Kresťanstvo sa stavia na odpor každému, kto by chcel tvrdiť, že sexualita je niečo zlé“ (C. S. Lewis). Rozkoš však nie je samoúčelná. Tam, kde sa rozkoš dvoch ľudí uzatvára do seba a neotvára sa novému životu, ktorý by sa z nej mohol rozvinúť, odporuje podstate lásky.  [Youcat 417]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Pán naozaj prišiel na svadbu [v Káne], kam bol aj pozvaný, aby potvrdil manželskú čistotu a predstavil sviatosť manželstva. Napokon, ženích tohto manželstva, ktorému bolo povedané „dobré víno si zachoval až doteraz“ (Jn 2,10), predstavuje osobu Pána. Aj Kristus zachoval dobré víno čiže evanjelium až doteraz.  [sv. Augustín, Komentár k evanjeliu podľa Jána 9,2 (PL 35, 1459)]