O projektu #TwGOD

Původ

Projekt „Tweetuj s Bohem“ (#TwGOD) vznikl v nizozemském Leidenu, kde otec Michel Remery hovořil s mladými lidmi o jejich otázkách týkajících se katolické víry. Dotazy mu pokládali osobně po bohoslužbách, ale také skrze Twitter, Facebook a jiná média. Během večerních setkání otázky rozebírali jak mezi sebou, tak společně s knězem. Žádné téma nebylo tabu a všechny otázky byly vítány.

Tito mladí lidé hledali smysl víry ve vlastních životech. Proč bych měl/a věřit v Boha? Dává smysl věřit? Setkání jim pomohla uvědomit si význam víry v jejich osobních životech. Vyzvali kněze k tomu, aby výsledky rozhovorů zveřejnil ve dvou knihách nazvaných „Tweetuj s Bohem“. Tyto dvě knihy byly později spojeny do jednoho svazku. Tito mladí lidé posléze navrhli, aby se projekt stal interaktivním, a v této fázi projektu hráli významnou roli i oni. Projekt rychle získal mezinárodní pozornost, která vedla k překladu knihy do mnoha jazyků.

Youth Tweeting with GOD
Cíle

Cílem interaktivního projektu „Tweetuj s Bohem“ (#TwGOD) je ukázat logiku víry a zároveň i to, jak je všechno propojené s Boží láskou ke každému člověku. #TwGOD ukazuje logiku víry pomocí odpovědí na specifické otázky. V každé situaci také odkazuje na celkový pohled a na Boží lásku k tobě. #TwGOD tě chce povzbudit, abys hledal, kým pro tebe Ježíš může být. Chceme tě pozvat k modlitbě, k učení se novým věcem o víře a k návštěvě místní katolické farnosti nebo komunity.

Zdroje

Projekt „Tweetuj s Bohem“ se zaměřuje na pomoc (mladým) lidem při hledání odpovědí na otázky týkající se katolické víry tím, že těsně propojuje tištěné knihy s novými médii. Součástí projektu je také aplikace, která propojuje texty v knize s informacemi na webové stránce #TwGOD.

Youth Tweeting with GOD

Cílové skupiny

Kniha #TwGOD nabízí podporu lidem, kteří chtějí vyrůst ve své víře a ve vztahu ke Kristu. Dává jim základní pochopení víry v Boha, založené na Bibli a učení církve. Knihu a online nástroje mohou používat různé skupiny, zejména:

 • Každý, kdo si chce prohloubit svou znalost víry. Lidé všech věkových kategorií, mladí i staří, dali najevo, že jim projekt #TwGOD velmi pomohl. Projekt #TwGOD je velmi vhodný pro podporu individuálního procesu prohlubování víry, zejména díky kombinaci knihy, aplikace, webové stránky a sociálních sítí. Poskytuje všechno, co člověk potřebuje, aby se mohl doma modlit, učit o víře a reflektovat svoje poznání.
   
 • Každý, kdo potřebuje vysvětlit svoji víru. Stává se, že se tě někdo zeptá na otázku ohledně víry, na kterou nedokážeš odpovědět. To však můžeš změnit: přečti si knihu #TwGOD a budeš připraven/a otázku zodpovědět hned na příštím setkání. #TwGOD může být také skvělým dárkem jako zakončení konverzace o víře.
   
 • Studenti středních škol. Kniha a online materiály mohou tvořit základ jednoho nebo více modulů jednoduché a snadno dostupné náboženské výchovy na středních školách. Mohou to být katolické školy, školy jiných denominací nebo veřejné školy. Školy, které chtějí upevnit svou katolickou identitu, mohou knihu darovat všem studentům, aby si ji mohli doma pročítat.
   
 • Čekatelé, kteří se připravují na biřmování. Kniha #TwGOD je velmi vhodná pro použití během přípravy na biřmování, protože obsahuje všechny informace o víře, které by biřmovanci měli znát. Kniha je také skvělým dárkem ke svátosti biřmování.
   
 • Každý, kdo pracuje s mladými lidmi. Knihu #TwGOD mohou využít jako příručku i ti, kdo pracují s mladými lidmi, ať už jednotlivě, nebo ve skupinách. Vedoucí skupin mohou knihu použít při přípravě odpovědí na možné otázky.
   
 • Společenství mladých lidí. Projekt #TwGOD poskytuje ideální zdroje pro diskuzní večery a k tomuto účelu již byl v mnoha případech úspěšně použit. Program může například začít večeří, následovanou diskuzí a modlitbou.
   
 • Katecheze ve farnostech. Kniha #TwGOD se hodí jako základ pro katecheze ve farnostech, jak pro mladé lidi, tak pro dospělé. Účastníci mohou prohloubit téma z katecheze i doma, když navštíví webové stránky a další online zdroje #TwGOD.
   
 • Další studium víry po úvodním kurzu. Projekt „Tweetuj s Bohem“ je důležitým nástrojem pro každého, kdo si přeje vědět více o různých aspektech víry. Je ideální pro mladé i dospělé a jejich samostudium.
   
 • Rodiče a kmotři katechumenů, připravujících se na křest, první svaté přijímání nebo biřmování. #TwGOD může poskytnout více informací o mnoha různých aspektech víry rodičům i kmotrům. Knihu si také mohou číst doma, společně se staršími dětmi.
   
 • Rodiče dospívajících dětí. Je známo, že děti se ptají na otázky o všem, včetně Boha a víry. #TwGOD může pomoct rodičům připravit si správné odpovědi na tyto otázky.

#TwGOD a vztah s ostatními

Tweetování je společenská aktivita, protože něco sdílíš s potenciálními čtenáři. Jedním z důležitých aspektů #TwGOD je, že se nezaměřuje na předávání suchých teoretických informací. Cílem je pomoct lidem růst v jejich vztahu s Bohem, aby začali doslova „tweetovat s Bohem“ v modlitbě. Věříme, že materiály z knihy a online zdrojů ti pomohou při setkání s dalšími lidmi. Také tě vyzýváme k zapojení se online pomocí „lajkování“ a sdílení informací skrze sociální sítě. Ještě důležitější ale je, že projekt #TwGOD povzbuzuje lidi k tomu, aby navštěvovali svou farnost, více se zapojili v komunitách a zajímali se o lidi kolem sebe.