All Questions
prev
Ankstesnis:3.39 Kaip tinkamai atlikti Išpažintį?
next
Kitas:3.41 Kodėl moterys ir vedę vyrai negali tapti kunigais?

3.40 Ar Ligonių patepimas yra tas pats, kas Paskutinis patepimas?

Sakramentai

Ligonių patepimas yra skirtas sunkiai sergantiems žmonėms, žmonėms, esantiems mirties pavojuje, ir žmonėms, kuriems, pavyzdžiui, turi būti atlikta pavojinga operacija. Šiuo sakramentu Dievas nori suteikti mums stiprybės, ramybės ir drąsos iškęsti ligą ar sužeidimą, o kartais – ir išgydyti.

Ligonių patepimui kunigas naudoja pašventintą aliejų. Kartais žmonės vadina šį sakramentą „Paskutinėmis apeigomis“ arba „Paskutiniu patepimu“. Tačiau Eucharistija, o ne Ligonių patepimas yra paskutinis sakramentas, kurį žmogus priima prieš mirtį, jeigu yra pajėgus.

Nelauk per ilgai, kad pakviestum kunigą: Ligonių patepimas skirtas ligoniams ir mirštantiesiems. Jis suteikia jėgų ir kartais fizinį išgijimą.
Bažnyčios išmintis

Kaip liga išgyvenama Senajame Testamente?

Senajame Testamente žmogus per ligą išgyvena savo ribotumą ir kartu suvokia, kad liga slėpiningu būdu susijusi su nuodėme. Pranašai nujautė, kad ji gali būti vertinga ir atperkant savo bei kitų nuodėmes. Tad liga būdavo išgyvenama žvelgiant į Dievą ir meldžiant jo išgydymo. [KBKS 313]

Kokia yra Jėzaus atjautos ligoniams prasmė?

Jėzaus atjauta ligoniams ir daugybė išgydymų akivaizdžiai rodo, kad su juo atėjo Dievo karalystė, vadinasi, ir pergalė prieš nuodėmę, kančią ir mirtį. Savo kančia ir mirtimi jis naujai įprasmina kančią, kuri, sujungta su jo kančia, gali tapti mūsų ir kitų išskaistinimo bei išganymo priemone. [KBKS 314]

Kokia yra Bažnyčios laikysena ligonių atžvilgiu?

š Viešpaties gavusi paliepimą gydyti ligonius, Bažnyčia stengiasi jį vykdyti, rūpindamasi jais ir lydėdama juos užtarimo malda. Pirmiausia ji turi ypatingą ligoniams skirtą sakramentą, kurį įsteigė pats Kristus ir paliudijo šventasis Jokūbas: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu“ (Jok 5, 14–15). [KBKS 315]

Kam suteikiamas Ligonių patepimo sakramentas?

Ligonių patepimo sakramentą gali priimti kiekvienas tikintysis, kai itin pablogėja jo sveikata.

Ligonių patepimo sakramentą galima priimti ne vieną kartą gyvenime. Visiškai prasminga, kai jauni žmonės prašo šio sakramento prieš sunkią operaciją. Daugelis krikščionių Ligonių patepimą sieja su išpažintimi (taip pat ir viso gyvenimo): jie nori mirties atveju prieš Dievą stoti švarios sąžinės. [Youcat 243]

Kaip teikiamas Ligonių patepimo sakramentas?

Ligonių patepimo sakramento apeiga – tai maldos lydimas kaktos ir rankų patepimas šventuoju aliejumi. [Youcat 244]

Kas teikia šį sakramentą?

Jį gali teikti tik vyskupai arba kunigai. [KBKS 317]

Kokie yra šio sakramento padariniai?

Juo suteikiama ypatinga malonė, artimiau suvienijanti ligonį su Kristaus kančia jo paties ir visos Bažnyčios labui, dovanojama paguoda, ramybė, drąsa ir nuodėmių atleidimas, jei ligonis negalėjo atlikti išpažinties. Kartais, jei Dievas to nori, šis sakramentas grąžina fizinę sveikatą. Kiekvienu atveju Ligonių patepimas parengia ligonį kelionei į Tėvo namus. [KBKS 319]

Kas yra Viatikas?

Tai Eucharistija, kurią gauna besirengiantys palikti šį žemiškąjį gyvenimą ir pereiti į amžinąjį. Mirusio ir prisikėlusio Kristaus Kūno ir Kraujo Komunija, priimta žengiant iš šio pasaulio pas Tėvą, yra amžinojo gyvenimo sėkla ir prisikėlimo galybė. [KBKS 320]

Kodėl Bažnyčia turi itin rūpintis ligoniais?

Jėzus mums rodo: dangus kenčia, kai mes kenčiame. Dievas nori, kad mes Jį atpažintume net „mažiausiuose broliuose“ (Mt 25, 40). Todėl Jėzus svarbiausia savo mokinių užduotimi laikė rūpinimąsi ligoniais. Jis ragino juos: „Gydykite ligonius!“ ir jiems pažadėjo dieviškąją galią: „Mano vardu jie išvarinės demonus <...> Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“ (Mk 16, 17–18).

Vienas iš svarbiausių krikščionybės bruožų visada buvo ir yra jos rūpinimasis senais, ligotais, sergančiais ir priežiūros bei globos reikalingais žmonėmis. Palaimintoji Motina Teresė ėmėsi globoti mirštančiuosius Kalkutos nuotakose, ir ji yra tik viena iš daugelio krikščionių, kurie matydavo Kristų tuose žmonėse, kuriuos kiti atstūmė ir kurių vengė. Jei krikščionis iš tikrųjų yra krikščionis, iš jo srūva gydanti galia. Kai kuriems netgi duota Šventosios Dvasios galia fiziškai išgydyti kitus žmones (Gydymo charizma). [Youcat 242]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

(apie Jok 5, 14-15) Nėra jokios abejonės, kad tai turėtų būti suprasta apie tikinčiuosius, kurie serga ir kurie gali būti patepti šventuoju Krizmos aliejumi, paruoštu vyskupo. Ne tik kunigai, bet visi krikščionys gali būti patepti šiuo aliejumi, kai tai būtina jiems arba jų šeimoms. [Šv. Inocentas I, Laiškas Decentijui (TCT, 322-323)]