All Questions
prev
Ankstesnis:3.34 Kada švenčiame Šeštines bei Sekmines?
next
Kitas:3.36 Koks yra Krikšto padarinys?

3.35 Kas yra sakramentai?

Sakramentai

Dievas žino, kad negalime užmegzti su Juo ryšio be Jo pagalbos. Štai kodėl Jėzus įsteigė sakramentus. Dievas per juos yra su mumis labai konkrečiai.

Sakramentą gali laikyti savotiška „tinklų sąsaja“ (angl. gateway), kurią Dievas naudoja, kad suteiktų mums tiesioginę prieigą prie savo malonės. Yra septyni sakramentai: KrikštasSutvirtinimasEucharistija, SutaikinimasLigonių patepimasSantuoka ir Šventimai.

Septyni sakramentai yra durys, pro kurias įžengiama į Dievo gyvenimą. Jis patikėjo jų teikimą Bažnyčiai.
Bažnyčios išmintis

Kaip vyksta įkrikščioninimas?

Jis vyksta per sakramentus, padedančius krikščioniškojo gyvenimo pamatus: per Krikštą atgimę tikintieji sustiprinami Sutvirtinimu ir maitinami Eucharistija. [KBKS 251]

Ko reikalaujama iš krikštijamojo?

Iš kiekvieno krikštijamojo reikalaujama tikėjimo išpažinimo, kurį suaugęs atlieka asmeniškai, o už kūdikį – tėvai ir Bažnyčia. Atsakomybe už parengimą Krikštui (katechumenatą) ir tikėjimo bei Krikšto malonės ugdymą taip pat dalijasi krikšto tėvas ar krikšto motina ir visa bažnytinė bendruomenė. [KBKS 259]

Kokie yra tarnavimo bendrystei ir misijai sakramentai?

Dviem sakramentais – Šventimais ir Santuoka – suteikiama išskirtinė malonė ypatingai Dievo tautos statydinimo misijai Bažnyčioje vykdyti. Jie ypač prisideda prie Bažnyčios bendrystės ir prie kitų išganymo. [KBKS 321]

Ar yra vidinė visus sakramentus siejanti logika?

Visi sakramentai yra susitikimas su Kristumi – pirminiu Sakramentu, Sakramentų Pirmavaizdžiu. Sakramentai skirstomi į įkrikščioninimo: Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija, gydymo: Atgaila ir Ligonių patepimas, ir tarnavimo bendruomenei bei pasiuntinystės sakramentus: Santuoka ir Šventimai.

Krikštas susieja mus su Kristumi. Sutvirtinimas dovanoja mums Jo Dvasią. Eucharistija suvienija, Atgaila sutaikina mus su Kristumi. Ligonių patepimu Kristus mus gydo, stiprina ir guodžia. Santuokos sakramente Kristus prižada savo Meilę mūsų meilėje ir savo Ištikimybę mūsų ištikimybėje. Šventimų sakramentas suteikia kunigams galią atleisti mums nuodėmes ir švęsti šv. Mišias. [Youcat 193]

Kodėl Kristus dovanojo mums Atgailos sakramentą ir Ligonių patepimą?

Kristus parodo mums Savo meilę ieškodamas pražuvusiųjų ir gydydamas ligonius. Todėl Jis dovanojo mums gydančius sakramentus, kurie išlaisvina mus iš nuodėmės ir sustiprina silpnus mūsų kūnus bei sielas. [Youcat 224]

Kokie yra bendruomenei tarnavimo sakramentai?

Pakrikštytieji ir sutvirtintieji gali gauti ypatingą siuntimą ir tarnauti Dievui priėmę dar du specialius Bažnyčios sakramentus: Šventimus ir Santuoką.

Abu sakramentai turi bendrą bruožą – jie skirti kitų tarnystei. Niekas dėl savęs nepriima Šventimų ir niekas tik dėl savęs nesituokia. Šventimų ir Santuokos sakramentai turi kurti, ugdyti Dievo tautą, vadinasi, jie yra kanalas, kuriuo Dievas siunčia, plukdo meilę į pasaulį. [Youcat 248]

Štai ką sako popiežiai

Maldos gyvenimas labiausiai maitinamas dalyvaujant Bažnyčios liturgijoje. Kad galėtume augti, vidiniam gyvenimui reikia dalyvavimo Šventosiose Mišiose ir naudojimosi Sutaikinimo sakramentu. Šitaip visą gyvenimą persmelkia Kristus: pats Kristus ir Jo malonė. Nes Jis pasakė: „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame“ (Jn 6, 56). Eucharistija yra dvasinis maistas, iš kurio ypatingu būdu semiamės dvasinės stiprybės mūsų liudijimo kelionėje, kad galėtume duoti gausių vaisių. Dėl šios priežasties taip svarbu dalyvauti sekmadienio Šventosiose Mišiose. [Popiežius Jonas Paulius II, Homilija Gorzove, 1997 m. birželio 2 d.]