All Questions
prev
Ankstesnis:3.41 Kodėl moterys ir vedę vyrai negali tapti kunigais?
next
Kitas:3.43 Kodėl santuoka tokia svarbi krikščionims?

3.42 Kas yra bendroji visų tikinčiųjų kunigystė?

Sakramentai

Kiekvienas pakrikštytasis dalyvauja Jėzaus kunigystėje. Tai reiškia, kad visi esame pašaukti padaryti Dievą regimą pasaulyje. Tai galime atlikti paprasčiausiai gyvendami savo gyvenimus taip, kad žmonės galėtų atpažinti Dievą per mūsų bendravimą su kitais.

Mes vadiname tai bendrąja Dievo tautos kunigyste. Kiekvienas krikščionis yra Dievo tautos, kuri sudaro Bažnyčią, narys. Didžiąją mūsų Bažnyčios dalį sudaro tikintys pasauliečiai. Jų pašaukimas yra gyventi krikščioniškai savo aplinkoje, visuomenėje, ir tokiu būdu skelbti Jėzaus Evangeliją.

Kiekvienas tikintysis yra kviečiamas parodyti Jėzų pasauliui per savo asmeninį pašaukimą.
Bažnyčios išmintis

Kokia galia vykdoma tarnaujamoji kunigystė?

Vykdydami šventąją tarnybą įšventintieji kunigai kalba ir veikia ne savo valdžios galia, ne bendruomenės įgalioti ar pasiųsti, bet atstovaudami Kristui kaip Galvai ir Bažnyčios vardu. Todėl tarnaujamoji kunigystė iš esmės, o ne tik laipsniu skiriasi nuo tikinčiųjų bendrosios kunigystės, kuriai tarnauti Kristus ją ir įsteigė. [KBKS 336]

Štai ką sako popiežiai

Bendroji tikinčiųjų kunigystė ir tarnaujamoji arba hierarchinė kunigystė skiriasi ne tiek laipsniu, kiek esme, tačiau yra viena kitai skirtos, ir tiek viena, tiek kita savitu būdu dalyvauja vienoje Kristaus kunigystėje <...> tikintieji savo karališkąja kunigyste susijungia Eucharistijos aukoje ir tą kunigystę išreiškia sakramentų priėmimu, malda bei padėka, švento gyvenimo pavyzdžiu, savęs išsižadėjimu ir veiklia meile. [Vatikano II Susirinkimas, Lumen Gentium, 10]