Alle Tweets
prev
Vorige:3.39 Hoe kan ik goed biechten?
next
Volgende:3.41 Waarom kunnen vrouwen en gehuwde mannen geen priester worden?

3.40 Is de ziekenzalving het laatste oliesel?

Sacramenten

De ziekenzalving is bestemd voor iedereen die ernstig ziek is, voor mensen in stervensgevaar of voor wie bijvoorbeeld een gevaarlijke operatie moet ondergaan. Door dit sacrament wil God ons kracht, rust en moed geven om ziekte en letsel te dragen, en soms ook om genezing te vinden.

Bij de ziekenzalving gebruikt de priester ziekenolie. Daarom spreken mensen ook wel over het ‘laatste oliesel’, maar als de zieke daartoe in staat is, is niet de ziekenzalving, maar de Eucharistie het laatste sacrament dat iemand voor zijn dood ontvangt. 

Wacht niet te lang met een priester roepen: de ziekenzalving is zowel voor zieken als voor stervenden. Het geeft kracht en soms genezing.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe wordt ziekte in het Oude Testament beleefd?

In het Oude Testament ervaart de mens in tijden van ziekte zijn eigen grenzen, en tegelijkertijd merkt hij dat ziekte op een geheimvolle wijze samenhangt met de zonde. De profeten hebben vermoed dat zij ook een verlossende waarde kan hebben voor de eigen zonden en die van anderen. Zo werd de ziekte beleefd ten overstaan van God, van wie de mens de genezing afsmeekte. [CCKK 313]

Welke betekenis heeft het medelijden van Jezus met de zieken?

Het medelijden van Jezus met de zieken en zijn talrijke genezingen van gebrekkigen, zijn een duidelijk teken dat met Hem het Rijk van God is gekomen, en bijgevolg de overwinning over zonde, lijden en dood. Door zijn lijden en zijn dood geeft Hij een nieuwe zin aan het lijden dat, wanneer het met het zijne wordt verenigd, tot een middel van loutering en heil kan worden voor onszelf en voor de anderen. [CCKK 314]

Welke houding neemt de Kerk in ten opzichte van de zieken?

Omdat de Kerk van de Heer de opdracht heeft ontvangen om zieken te genezen, spant zij zich in deze te verwezenlijken door haar zorg voor de zieken, vergezeld van gebeden van voorspraak. Vóór alles bezit zij een specifiek Sacrament ten gunste van de zieken, dat is ingesteld door Christus zelf en waarvan de heilige Jakobus heeft getuigd: "Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren” (Jak. 5, 14). [CCKK 315]

Voor wie is het Sacrament van de Ziekenzalving bedoeld?

Iedere gelovige die ernstig ziek is, kan het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen.

Men kan de Ziekenzalving ook meer dan eenmaal in zijn leven ontvangen. Zo is het ook zinvol wanneer jonge mensen die een zware operatie moeten ondergaan, vragen om dit Sacrament. Veel Christenen verbinden in zo een geval een (levens-)biecht met de Ziekenzalving; ze willen in het geval dat de operatie mislukt, God met een schoon geweten tegemoet treden. [Youcat 243]

Hoe wordt de ziekenzalving toegediend?

Bij de wezenlijke ritus van de bediening van het Sacrament van de Ziekenzalving worden het voorhoofd en de handen gezalfd en gebeden uitgesproken. [Youcat 244]

Wie dient dit Sacrament toe?

Het kan alleen worden toegediend door priesters (bisschoppen of presbyters). [CCKK 317]

Wat zijn de uitwerkingen van dit Sacrament?

Het verleent een bijzondere genade, die de zieke inniger verenigt met het lijden van Christus, tot zijn eigen welzijn en dat van heel de Kerk, terwijl het hem troost, vrede, en bemoediging schenkt, en ook de vergeving van de zonden, indien de zieke niet heeft kunnen biechten. Dit Sacrament staat soms, als God het wil, ook het herstel van de lichamelijke gezondheid toe. In ieder geval bereidt deze zalving de zieke voor op de overgang naar het huis van de Vader. [CCKK 319]

Wat is het viaticum (reisvoedsel)?

Dat is de Eucharistie, ontvangen door hen die op het punt staan het aardse leven te verlaten en die zich voorbereiden op het eeuwig leven. De communie met het Lichaam en Bloed van de gestorven en verrezen Christus, ontvangen op het moment van de overgang uit deze wereld naar de Vader, is zaad van eeuwig leven en kracht tot verrijzenis. [CCKK 320]

Waarom moet de Kerk bijzonder zorg dragen voor de zieken?

Jezus leert ons: de hemel lijdt als wij lijden. God wil dat wij Hem herkennen in de ‘onaanzienlijkste’ van de broeders of zusters (Mt. 25, 40). Daarom heeft Jezus de ziekenzorg als centrale opdracht aan zijn leerlingen meegegeven. ‘Geneest de zieken!’ (Mt. 8, 17), en Hij zegt hun een goddelijk gezag toe: ‘in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, (...) ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen’ (Mc. 16, 17-18).

Het hoorde altijd al bij de belangrijke kenmerken van het Christendom dat de ouderen, zieken en behoeftigen in het middelpunt stonden. Moeder Teresa, die zich ontfermde over de stervenden in de goten van Calcutta, staat in een lange traditie van Christenen die Christus juist herkennen in mensen die uitgerangeerd zijn en door anderen gemeden worden. Als Christenen werkelijk Christen zijn, gaat er een helende werking van hen uit. Sommigen is het zelfs gegeven met de kracht van de Heilige Geest lichamelijk te genezen (charisma van de genezing charismata). [Youcat 242]