All Questions
prev
Ankstesnis:4.3 Ko Dievas prašo manęs?
next
Kitas:4.5 Kokie yra tikrų pašaukimų pavyzdžiai?

4.4 Kaip galiu sekti Jėzumi ir koks mano pašaukimas?

Pašaukimas

Ar tu myli Jėzų? Jei atsakymas į šį klausimą „taip“, kitas žingsnis yra paklausti savęs, koks yra Jėzaus planas tau. Tai gali sužinoti tik Juo sekdamas. Kiekvienas turi savo būdą tai daryti – savo pašaukimą.

Vienas dalykas yra tikras: jei rasi savo pašaukimą, tapsi tikrai laimingas. Tu taip pat gali sužinoti, ką Jėzus tau numato: verslumą , kunigystę , vaikų auginimą , vienuolinį gyvenimą ...

Jėzus klausia tavęs: „Ar myli mane?“ Gal tavo pašaukimas yra susituokti, o gal – būti kunigu, vienuoliu ar vienuole.
Bažnyčios išmintis

Iš ko sudaryta Dievo tauta?

Dieviškuoju įsteigimu Bažnyčioje yra įšventintųjų tarnautojų, gavusių Šventimų sakramentą ir sudarančių Bažnyčios hierarchiją. Kiti tikintieji vadinami pasauliečiais. Ir tarp vienų, ir tarp kitų yra tikinčiųjų, pašvęstųjų Dievui ypatingu būdu – išpažįstančių evangelinius patarimus: celibato skaistumą, neturtą ir klusnumą. [KBKS 178]

Kas yra pašvęstasis gyvenimas?

Tai vienas iš Bažnyčios pripažintų gyvenimo luomų. Tai laisvas atsakas į ypatingą Kristaus kvietimą, kuriuo pašvęstieji asmenys visiškai atsiduoda Dievui ir, Šventosios Dvasios skatinami, siekia meilės tobulumo. Tokiam pašvęstumui būdingas evangelinių patarimų laikymasis. [KBKS 192]

Kaip pašvęstasis gyvenimas prisideda prie Bažnyčios misijos?

Pašvęstuoju gyvenimu dalyvaujama Bažnyčios misijoje per visišką atsidavimą Kristui ir broliams, liudijant dangaus karalystės viltį. [KBKS 193]

Kas sudaro vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią?

Bažnyčią sudaro pasauliečiai ir dvasininkai (kleras). Jie visi pagal kilnumą ir veikimą yra lygūs Dievo vaikai. Jie atlieka lygiavertes, bet skirtingas užduotis. Pasauliečių pasiuntinystė – tai visą pasaulį kreipti Dievo Karalystės link. Jiems tarnauja bažnytinio vadovavimo, mokymo ir šventinimo tarnystei paskirti žmonės (dvasininkai). Tarp vienų ir kitų yra krikščionių, kurie, davę skaistybės, neturto ir klusnumo įžadus, pasiaukoja Dievui (pvz., pašvęstojo gyvenimo asmenys).

Kiekvieno krikščionio uždavinys – gyvenimu liudyti Evangeliją. Tačiau Dievas kiekvienam žmogui davė atskirą kelią. Vienus Jis siunčia į pasaulį kaip pasauliečius, kad ir šeimoje, ir profesinėje veikloje skleistų Dievo Karalystę. Krikštu ir Sutvirtinimu Jis suteikia jiems visas reikalingas Šventosios Dvasios dovanas. Kitiems Jis paveda ganytojo tarnybą; jie turi vadovauti savo tautai, ją mokyti ir šventinti. Niekas savo jėgomis nepajėgtų įvykdyti šios užduoties; Dievas pats turi juos išsiųsti ir į kelionę įduoti per šventimus suteiktą dievišką galią. Tuomet jie gali veikti Kristaus vardu ir teikti sakramentus. [Youcat 138]

Kodėl Jėzus nori, kad kai kurie žmonės pasirinktų neturtą, nesusituokusiųjų skaistumą ir klusnumą?

Dievas yra Meilė. Jis trokšta ir mūsų meilės. Viena iš mylinčio žmogaus atsidavimo Dievui formų yra gyventi taip, kaip Jėzus gyveno – neturtingai, skaisčiai ir paklusniai. Kas taip gyvena, to galva, širdis ir rankos laisvos Dievui ir žmonėms.

Vis atsiranda žmonių, kurie leidžiasi Jėzaus taip užvaldomi, kad „dėl Dangaus Karalystės“ (Mt 19, 12) paaukoja Dievui viską – net tokias brangias dovanas kaip savo turtą, savo nuomonę, sprendimus ir santuokinę meilę. Toks gyvenimas pagal Evangelijos patarimus visiems krikščionims parodo, kad šis pasaulis – dar ne viskas. Tik susitikimas akis į akį su dieviškuoju Sužadėtiniu padaro žmogų tikrai laimingą. [Youcat 145]

Kokie yra Šventimų laipsniai?

Šventimai yra trijų laipsnių: vyskupas (episkopatas), kunigas (presbiteratas), diakonas (diakonatas). [Youcat 251]

Kodėl vyras ir moteris skirti vienas kitam?

Dievas paskyrė vyrą ir moterį vienas kitam, kad jie būtų „jau nebe du, o vienas kūnas“ (Mt 19, 6): jie turi gyventi meile ir meilėje, būti vaisingi ir tapti Dievo, kuris yra vien Meilė, per kraštus besiliejanti Meilė, ženklu. [Youcat 260]

Štai ką sako popiežiai

Be stiprių meilės jausmų norėčiau išreikšti jums savo viltį. Taip, savo viltį, nes jūs esate rytojaus pažadas. Jūs esate Bažnyčios ir visuomenės viltis. Mąstydamas apie jus, aš su virpuliu ir pasitikėjimu galvoju apie tai, kas jūsų laukia gyvenime ir kuo jūs būsite rytojaus pasaulyje, ir noriu palikti jums, kaip viatiką jūsų gyvenimui, tris mintis: ieškokite Jėzaus, mylėkite Jėzų, liudykite Jėzų. [Popiežius Jonas Paulius II, Kreipimasis į Italijos jaunimą, 1978 m. lapkričio 8 d.]