DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:4.3 Čo odo mňa žiada Boh?
next
Ďalej:4.5 Aké sú príklady skutočného povolania?

4.4 Ako mám nasledovať Ježiša, jeho volanie?

Povolanie

Miluješ Ježiša? Ak na túto otázku odpovedáš „áno“, ďalším krokom je položiť si otázku, aké má Ježiš s tebou plány. Toto zistíš iba vtedy, ako budeš nasledovať. Každý ho nasleduje po svojom, vo svojom vlastnom povolaní.

Jedno je však isté: ak svoje povolanie nájdeš, nájdeš aj skutočné šťastie. Aj ty môžeš zistiť, aký plán má s tebou Ježiš: podnikateľstvo, kňazstvo, výchovu detí, vstup do rehole

Ježiš sa ťa pýta: „Miluješ ma?“ Možno máš povolanie do manželstva, alebo do kňazstva. A možno sa máš stať rehoľníkom alebo rehoľníčkou.
Múdrosť Cirkvi

Ako je utvorený Boží ľud?

V cirkvi sú z Božieho ustanovenia posvätní služobníci, ktorí prijali sviatosť posvätného stavu a tvoria hierarchiu cirkvi. Ostatní sa volajú laici. Z jedných aj druhých pochádzajú veriaci v Krista, ktorí sa osobitným spôsobom zasväcujú Bohu profesiou evanjeliových rád: čistoty v celibáte, chudoby a poslušnosti. [KKKC 178]

Čo je zasvätený život?

Zasvätený život je životný stav uznaný Cirkvou. Je to slobodná odpoveď na Kristovo osobitné volanie, ktorou sa zasvätené osoby úplne oddávajú Bohu a pohýnané Duchom Svätým usilujú sa o dosiahnutie dokonalosti lásky. Toto zasvätenie charakterizuje život podľa evanjeliových rád. [KKKC 192]

Čím zasvätený život prispieva k poslaniu Cirkvi?

Zasvätený život má účasť na poslaní Cirkvi úplným odovzdaním sa zasvätených osôb Kristovi a blížnym a tým vydáva svedectvo o nádeji na nebeské kráľovstvo. [KKKC 193]

Akú štruktúru má jedna, svätá, katolícka, apoštolská Cirkev?

V Cirkvi sú laici a duchovní (klérus). Ako Božie deti majú rovnakú dôstojnosť. Sú poverení rovnocennými, i keď rozdielnymi úlohami. Poslaním laikov je budovať na celom svete Božie kráľovstvo. S nimi pôsobia vysvätené osoby (duchovní), ktorým je zverená služba riadiť Cirkev, vyučovať a posväcovať. V obidvoch stavoch navyše existujú kresťania, ktorí sa zvláštnym spôsobom dávajú Bohu k dispozícii v čistote, chudobe a poslušnosti (napr. rehoľníci).

Úlohou každého kresťana je vydávať svedectvo evanjeliu svojím vlastným životom. Boh však vedie každého človeka zvláštnou cestou. Jedných posiela ako laikov, aby v rodine a v povolaní budovali Božie kráľovstvo uprostred sveta. Vo sviatosti krstu a birmovania im k tomu udeľuje potrebné dary Ducha Svätého. Iným zveruje pastiersku službu; majú viesť, vyučovať a posväcovať jeho ľud. Na túto úlohu si nikto nemôže robiť nárok z vlastného rozhodnutia; poveriť ňou môže jedine Pán, ktorý udeľuje povolanému človekovi vo sviatosti kňazstva svoju božskú silu. Taký človek preto môže konať z Kristovej moci a môže udeľovať sviatosti. [Youcat 138]

Prečo si Ježiš praje, aby niektorí ľudia žili po celý život v chudobe, v čistote bez manželstva a v poslušnosti?

Boh je Láska. A preto túži aj po našej láske. Jednou z foriem odovzdania sa Bohu z lásky je žiť ako Ježiš – teda v chudobe, čistote a poslušnosti. Kto tak žije, má hlavu, srdce i ruky úplne k dispozícii pre Boha a pre ľudí.

Vždy sa nájdu ľudia, ktorých Ježiš natoľko premôže a uchváti, že „pre nebeské kráľovstvo“ (Mt 19,12) odovzdajú Bohu úplne všetko – dokonca aj také dary, ako je vlastný majetok, vlastná vôľa a manželská láska. Takýto život podľa evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti ukazuje všetkým kresťanom, že svet sám osebe ešte nie je všetko. Až stretnutie s božským Ženíchom „z tváre do tváre“ zaistí človeku skutočné šťastie. [Youcat 145]

Koľko stupňov má sviatosť posvätného stavu?

Sviatosť posvätného stavu má tri stupne: biskupský stav (episkopát), kňazský stav (presbyterát), diakonský stav (diakonát). [Youcat 251]

Aký je Boží plán pre muža a ženu?

Boh povolal muža a ženu, aby boli navzájom jeden pre druhého a neboli už „dvaja, ale jedno telo“ (Mt 19,6): takto majú prežívať lásku, plodiť deti a stávať sa znamením Boha, ktorý je prekypujúcou láskou. [Youcat 260]

Toto hovoria pápeži

Okrem svojich vrúcnych citov by som vám rád vyjadril aj svoju nádej. Áno, nádej, pretože vy ste prísľubom zajtrajška. Vy ste nádejou cirkvi a spoločnosti.  keď nad vami rozjímam, s chvením a dôverou premýšľam nad tým, čo má pre vás život pripravené Čím sa stanete vo svete zajtrajška. Chcem vám ako viatikum do života zanechať tri myšlienky:  hľadajte Ježiša, milujete Ježiša, dávajte svedectvo o Ježišovi. [Pápež Ján Pavol II., príhovor talianskej mládeži, 8. novembra 1978]