All Questions
prev
Předchozí:4.3 Co ode mě Bůh žádá?
next
Následující:4.5 Existují nějaké příklady skutečného volání?

4.4 Jak můžu následovat Ježíše a k čemu mě volá?

Povolání

Miluješ Ježíše? Pokud je odpovědí na tuto otázku „Ano“, dalším krokem je zeptat se sebe samé/ho: Jaký má Ježíš se mnou plán? To můžeš zjistit, jen když ho následuješ. Každý má svou vlastní cestu následování, své vlastní povolání.

Jedna věc je jistá: když najdeš své povolání, nalezneš opravdové štěstí. Také ty můžeš zjistit, co má s tebou Ježíš v úmyslu: podnikání, kněžství, výchova dětí, zasvěcený život…

Ježíš se tě ptá: „Miluješ mě?“ Možná tě volá do manželství, nebo k tomu, abys byl/a knězem, bratrem nebo sestrou.
Moudrost církve

Jak je utvořen Boží lid?

V církvi jsou z Božího ustanovení posvěcení služebníci, kteří přijali svátost svěcení a tvoří církevní hierarchii. Ostatní se nazývají laici. Z obou skupin pak pocházejí věřící, kteří se zvláštním způsobem zasvěcují Bohu sliby evangelijních rad: čistoty v celibátu, chudoby a poslušnosti. [KKKC 178]

Co je to zasvěcený život?

Je to životní stav uznaný církví. Je to svobodná odpověď na zvláštní Kristovo volání, jíž se zasvěcení pod vlivem Ducha Svatého zcela oddávají Bohu a usilují o dokonalost lásky. Toto zasvěcení se vyznačuje zachováváním evangelijních rad. [KKKC 192]

Čím zasvěcený život přispívá k poslání církve?

Zasvěcený život se podílí na poslání církve prostřednictvím úplné oddanosti Kristu a bratřím, která je svědectvím o naději v nebeské království. [KKKC 193]

Jakou strukturu má jedna, svatá, všeobecná, apoštolská církev?

V církvi jsou laici a duchovní (klérus). Jako Boží děti mají tutéž důstojnost. Jsou pověřeni rovnocennými, i když rozdílnými úkoly. Posláním laiků je v celém světě budovat Boží království. S nimi působí zasvěcení nositelé úřadu (duchovní), jimž je svěřena služba řídit církev, vyučovat a posvěcovat. V obou stavech pak existují křesťané, kteří se zvláštním způsobem dávají Bohu k dispozici v čistotě, chudobě a poslušnosti (např. řeholníci).

Úkolem každého křesťana je vydávat svědectví evangeliu vlastním životem. Bůh však vede každého člověka zvláštní cestou. Jedny posílá jako laiky, aby v rodině a v povolání budovali Boží království uprostřed světa. Ve křtu a v biřmování jim k tomu uděluje potřebné dary Ducha svatého. Jiným svěřuje pastýřskou službu; mají vést, vyučovat a posvěcovat jeho lid. Na tento úkol si nikdo nemůže činit nárok z vlastního rozhodnutí; pověřit jím může jen Pán, který uděluje povolanému člověku ve svátosti kněžského svěcení pro tuto cestu svou božskou sílu. Takový člověk proto může jednat z Kristovy moci a může udělovat svátosti.  [Youcat 138]

Proč si Ježíš přeje, aby někteří lidé po celý život žili v chudobě, čistotě bez manželství a poslušnosti?

Bůh je láska. Proto touží také po naší lásce. Jednou z podob milujícího se odevzdání Bohu je žít jako Ježíš – a sice v chudobě, čistotě a poslušnosti. Kdo takto žije, má hlavu, srdce a ruce zcela k dispozici pro Boha a pro lidi.

Vždycky se najdou jednotliví lidé, které Ježíš natolik přemůže a uchvátí, že „pro nebeské království“ (Mt 19,12) odevzdají Bohu úplně všecko – dokonce i tak nádherné dary, jako je vlastní majetek, vlastní vůle a manželská láska. Takový život podle evangelijních rad chudoby, čistoty a poslušnosti ukazuje všem křesťanům, že svět sám o sobě ještě není všechno. Teprve setkání s božským Ženichem „tváří v tvář“ zajistí člověku skutečné štěstí. [Youcat 145]

Kolik stupňů má svátost kněžství?

Svátost svěcení má tři stupně: biskupské svěcení (episkopát), kněžské svěcení (presbyterát) a jáhenské svěcení (diakonát). [Youcat 251]

Jaký je Boží plán pro muže a ženu?

Bůh povolal muže a ženu, aby byli navzájem jeden pro druhého a nebyli už „dva, ale jeden“ (Mt 19,6): takto mají prožívat lásku, být plodní a sami se stávat znamením Boha, který je přetékající láska.  [Youcat 260]

Co k tomu říkají papežové

Rád bych zde před vámi vyjádřil, kromě pohnutí z vaší přítomnosti, i svou naději, protože vy jste příslibem zítřka. Vy jste nadějí církve a společnosti. Když na vás hledím, s chvěním a v důvěře myslím na to, co pro vás život chystá a čím budete ve světě zítřka. Rád bych vám jako „viatikum“ pro vaše životy předal tři zásady: hledejte Ježíše, milujte Ježíše, vydávejte Ježíši svědectví. (Papež Jan Pavel II., promluva k italské mládeži, 8. listopadu 1978)