DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:4.6 Kaip galiu sužinoti Dievo valią?
next
Kitas:4.8 Koks ryšys tarp tikėjimo ir darbų?

4.7 Ar krikščionys gyvena kitaip nei visi kiti?

Gyventi krikščionišką gyvenimą

Pagrindinė kiekvieno krikščionio užduotis yra mylėti Dievą ir savo artimą. Žinoma, nekrikščionys taip pat gali daryti išties gerus darbus.

Pagrindinis skirtumas tarp krikščionių ir nekrikščionių yra tas, kad mes esame pakrikštyti ir todėl priklausome Jėzui . Šį skirtumą galime parodyti tuo, kaip gyvename: remdamiesi tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. Kai tik reikia, krikščionys taip pat pasistengia padėti kitiems  gyventi geriau. 

 

Kaip krikščionys per Krikštą amžinai priklausome Jėzui. Tikėkimės, tai matyti iš to, kaip mylime Dievą ir kitus.
Bažnyčios išmintis

Kokie yra gerieji darbai kūnui?

Išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, ligonį aplankyti, kalinį sušelpti, mirusį palaidoti. [Youcat 450]

Kokie gerieji darbai sielai?

Nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, piktą darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukęsti, melstis už gyvus ir mirusius. [Youcat 451]

Štai ką sako popiežiai

Liudykite Jėzų savo drąsiu tikėjimu ir savo tyrumu. Nėra jokios prasmės skųstis dienų piktumu. Kaip rašė šv. Paulius, turime nugalėti blogį darydami gera (Rom 12, 21). Pasaulis vertina ir gerbia idėjų drąsumą bei dorybių galią. Nebijokite atsisakyti žodžių, poelgių ir nuostatų, kurios neatitinka krikščioniškų idealų. Drąsiai atmeskite tai, kas griauna jūsų tyrumą arba dusina jūsų meilės Kristui gaivumą. [Popiežius Jonas Paulius II, Kreipimasis į Italijos jaunimą, 1978 m. lapkričio 8 d.]