All Questions
prev
Predchádzajúce:4.6 Ako spoznám Božiu vôľu?
next
Ďalej:4.8 Aký je vzťah medzi vierou a skutkami?

4.7 Žijú kresťania inak ako ostatní ľudia?

Život kresťana

Ústrednou úlohou v živote každého kresťana je milovať Boha a blížneho. Iste, nielen kresťania sú schopní konať naozaj dobré skutky.

Hlavný rozdiel medzi kresťanmi a nekresťanmi je v tom, že ako kresťania sme pokrstení, a tak patríme Ježišovi. Tento rozdiel môžeme preukázať svojím životom a tým, ako ho žijeme: zakorenení vo viere a v dôvere v Boha. Kresťania sa tiež snažia pomáhať druhým žiť lepší život, kdekoľvek ich treba.

Ako kresťania skrze krst naveky patríme Ježišovi. Hádam sa to aj ukazuje v tom, ako milujeme Boha a druhých.
Múdrosť Cirkvi

Aké sú „skutky telesného milosrdenstva“?

Skutky duchovného milosrdenstva sú: radiť pochybujúcim, poučovať tých, čo sa mýlia, napomínať hriešnikov, potešovať zarmútených, trpezlivo znášať nespravodlivosť, odpúšťať tým, ktorí nám ublížili, modliť sa za živých i za mŕtvych. [Youcat 450]

Aké sú „skutky duchovného, milosrdenstva“?

Skutky duchovného milosrdenstva sú: radiť pochybujúcim, poučovať tých, čo sa mýlia, napomínať hriešnikov, potešovať zarmútených, trpezlivo znášať nespravodlivosť, odpúšťať tým, ktorí nám ublížili, modliť sa za živých i za mŕtvych. [Youcat 451]

Toto hovoria pápeži

Odvážnou vierou a svojou nevinnosťou dávajte svedectvo o Ježišovi. Nepomôže sťažovať sa na prehnitosť doby. Ako napísal svätý Pavol, zlo musíme prekonať konaním dobra (porov. Rim 12,21). Svet uznáva a váži si odvahu myšlienok a silu čností. Nebojte sa odmietať slová, skutky a správanie, ktoré nie sú v súlade s kresťanskými ideálmi. Buďte odvážni, keď treba odmietnuť to, čo ničí vašu nevinnosť a to, pre čo vaša láska ku Kristovi vädne. [Pápež Ján Pavol II., príhovor talianskej mládeži, 8. novembra 1978]