Všechny tweety
prev
Předchozí:4.6 Jak mám poznat Boží vůli?
next
Následující:4.8 Jaký je vztah mezi vírou a skutky?

4.7 Žijí křesťané jinak než ostatní lidé?

Žít jako křesťan

Hlavním úkolem každého křesťana je milovat Boha a bližního. Samozřejmě i nekřesťané mohou konat opravdové dobro.

Hlavní rozdíl mezi křesťany a nekřesťany je, že my jsme pokřtěni, a proto patříme Ježíši. Tento rozdíl můžeme dávat najevo svým způsobem života: založeným na víře a důvěře v Boha. Křesťané by také měli co nejvíce pomáhat ostatním žít lepší život, kdekoliv je to potřeba.

> Více se můžeš dočíst v knize

Jako křesťané skrze křest patříme Kristu navěky. Mělo by to být vidět na tom, jak milujeme Boha a druhé.
Moudrost církve

Co jsou to „tělesné skutky milosrdenství“?

Sytit hladové, napájet žíznivé, odívat nahé, ujímat se cizinců, navštěvovat nemocné, osvobozovat vězněné a pohřbívat mrtvé. [Youcat 450]

Co jsou to „duchovní skutky milosrdenství“?

Mezi duchovní skutky milosrdenství patří: radit pochybujícím; poučit ty, kdo se mýlí; utěšovat truchlící; snášet nespravedlnost; ochotně odpouštět těm, kdo nás urazili; modlit se za živé i za mrtvé. [Youcat 451]

Co k tomu říkají papežové

Vydávejte Ježíši svědectví svou odvážnou vírou a svou nevinností. Je zbytečné si stěžovat na proradnost doby. Jak napsal sv. Pavel, zlo musíme překonávat tím, že budeme konat dobro (Řím 12,21). Svět si váží odvahy idejí a síly ctností a respektuje ji. Nebojte se odmítat slova, činy a postoje, které nejsou v souladu s křesťanskými ideály. Buďte odvážní v odmítání toho, co ničí vaši nevinnost nebo vede k uvadnutí vaší lásky ke Kristu. (Papež Jan Pavel II., promluva k italské mládeži, 8. listopadu 1978)