All Questions
prev
Předchozí:4.6 Jak mám poznat Boží vůli?
next
Následující:4.8 Jaký je vztah mezi vírou a skutky?

4.7 Žijí křesťané jinak než ostatní lidé?

Žít jako křesťan

Hlavním úkolem každého křesťana je milovat Boha a bližního. Samozřejmě i nekřesťané mohou konat opravdové dobro.

Hlavní rozdíl mezi křesťany a nekřesťany je, že my jsme pokřtěni, a proto patříme Ježíši. Tento rozdíl můžeme dávat najevo svým způsobem života: založeným na víře a důvěře v Boha. Křesťané by také měli co nejvíce pomáhat ostatním žít lepší život, kdekoliv je to potřeba.

Jako křesťané skrze křest patříme Kristu navěky. Mělo by to být vidět na tom, jak milujeme Boha a druhé.
Moudrost církve

Co jsou to „tělesné skutky milosrdenství“?

Sytit hladové, napájet žíznivé, odívat nahé, ujímat se cizinců, navštěvovat nemocné, osvobozovat vězněné a pohřbívat mrtvé. [Youcat 450]

Co jsou to „duchovní skutky milosrdenství“?

Mezi duchovní skutky milosrdenství patří: radit pochybujícím; poučit ty, kdo se mýlí; utěšovat truchlící; snášet nespravedlnost; ochotně odpouštět těm, kdo nás urazili; modlit se za živé i za mrtvé. [Youcat 451]

Co k tomu říkají papežové

Vydávejte Ježíši svědectví svou odvážnou vírou a svou nevinností. Je zbytečné si stěžovat na proradnost doby. Jak napsal sv. Pavel, zlo musíme překonávat tím, že budeme konat dobro (Řím 12,21). Svět si váží odvahy idejí a síly ctností a respektuje ji. Nebojte se odmítat slova, činy a postoje, které nejsou v souladu s křesťanskými ideály. Buďte odvážní v odmítání toho, co ničí vaši nevinnost nebo vede k uvadnutí vaší lásky ke Kristu. (Papež Jan Pavel II., promluva k italské mládeži, 8. listopadu 1978)