Alle Tweets
prev
Vorige:3.2 Is bidden praten tegen God?
next
Volgende:3.4 Helpt bidden om het juiste besluit te nemen?

3.3 Wat is de beste manier van bidden?

Persoonlijk gebed

Iedereen kan altijd en overal bidden. Alleen of samen in een groep. Door je persoonlijke gebed, alleen met God, bouw je een relatie met Hem op. Hoe je bidt maakt eigenlijk niet uit: God is veel te blij dat je er bent.

Spreek gewoon vanuit je hart over wat je op dat moment bezig houdt. Het is een goede gewoonte elke dag tijd te maken voor je gebed. En om ’s avonds nog eens te bidden en terug te kijken naar wat je allemaal ontvangen hebt van God tijdens deze dag. 

> Lees meer in het boek

Er zijn veel manieren van bidden. Het belangrijkste is tijd maken voor gebed. Hoe je bidt is minder belangrijk, als je maar bij God bent.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe heten de belangrijkste soorten gebeden?

De vijf hoofdsoorten van het gebed zijn: de zegen, de aanbidding, de smeek- en voorbede, het dankgebed en het lofgebed. [Youcat 483]

Wat is een zegenbede?

Een zegenbede is een gebed dat de zegen van God over ons afsmeekt. Alle zegeningen gaan uitsluitend uit van God. Zijn goedheid, zijn nabijheid, zijn erbarmen, dat is zegen. ‘De Heer zegene u’, is de kortste zegenwens.

Elke christen moet de zegen van God afroepen over zichzelf en anderen. Ouders kunnen hun kind het kruisteken op het voorhoofd tekenen. Mensen die van elkaar houden, kunnen elkaar zegenen. Bovendien zegent de priester vanuit zijn ambt uitdrukkelijk in de naam van Jezus en in opdracht van de Kerk. Zijn zegenbede wordt op bijzondere wijze werkzaam door de priesterwijding en de kracht van het gebed van de hele Kerk. [Youcat 484]

Waarom moeten we God aanbidden?

Elke mens die begrijpt dat hij een schepsel van God is, zal de Almachtige deemoedig erkennen en Hem aanbidden. De christelijke aanbidding ziet echter niet alleen de grootsheid, de almacht en de heiligheid van God. Ze knielt ook voor de goddelijke liefde, die in Jezus Christus mens geworden is.

Wie God werkelijk aanbidt, gaat voor hem op de knieën of werpt zich ter aarde. Daarin komt de waarheid van de verhouding tussen mens en God tot uitdrukking: Hij is groot en wij zijn klein. Tegelijk is de mens nooit groter dan wanneer hij uit vrije wil neerknielt voor God. De ongelovige die naar God zoekt en begint te bidden, kan langs die weg God vinden. [Youcat 485]

Waar moeten wij God om vragen?

God kent ons door en door en weet wat we nodig hebben. Toch wil God dat wij ‘vragen’: dat we ons in de nood van ons leven tot Hem wenden, naar Hem schreeuwen, Hem smeken, klagen, Hem aanroepen, ja zelfs in het gebed met Hem worstelen.

God heeft onze beden zeker niet nodig om ons te kunnen helpen. Dat wij de vragende partij moeten zijn, is voor ons bestwil. Wie niet vraagt en niet hoeft te vragen, sluit zich in zichzelf op. Pas de mens die vraagt, opent zich en keert zich naar de Maker van al het goede. Wie vraagt, keert terug naar huis, naar God. Zo brengt de smeekbede de mens in de juiste verhouding tot God, die onze vrijheid respecteert. [Youcat 486]

Waarom moeten we tot God bidden voor andere mensen?

Net als Abraham, die genade vroeg voor de inwoners van Sodom, net als Jezus voor zijn discipelen bad, net als de eerste christelijke gemeente ‘niet alleen (de) eigen belangen voor ogen (had), maar ook die van de ander’ (Fil. 2, 4), zo bidden christenen altijd voor allen – voor mensen die ze aan het hart gaan, voor mensen die ver van hen af staan en zelfs voor vijanden.

Hoe meer een mens leert bidden, hoe dieper hij voelt dat hij deel uitmaakt van een geestelijke familie, waardoor de kracht van de gebeden werkzaam wordt. Met al mijn zorgen om de mensen die ik liefheb, sta ik midden in de familie van de mensheid, mag ik de kracht van het gebed van anderen ontvangen en voor anderen goddelijke bijstand vragen. [Youcat 487]

Waarom moeten we God danken?

Alles wat we zijn en hebben, komt van God. Paulus zegt: ‘Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is?’ (1 Kor. 4, 7). God, de gever van het goede, dankbaar zijn, maakt gelukkig.

Het grootste dankgebed is de 'Eucharistie' (Grieks dankzegging) van Jezus, waarin Hij brood en wijn neemt om daarin de hele schepping van God in haar veranderende gestalte aanwezig te stellen. Al het danken van christenen is een instemmen met het grote dankgebed van Jezus. Want ook wij worden door Jezus veranderd en verlost. Zo kunnen we vanuit het diepst van ons hart dankbaar zijn en onze dankbaarheid op de meest uiteenlopende manieren aan God betonen. [Youcat 488]

Wat betekent God loven?

God hoeft geen applaus. Wij hebben het echter wel nodig dat we spontaan onze vreugde over God en de jubel in ons hart uitdrukken. Wij loven God omdat Hij er is en omdat Hij goed is. Zo stemmen we nu al in met de eeuwige lof van de engelen en de heiligen in de hemel. [Youcat 489]

Kun je overal bidden?

Je kunt overal bidden. Toch zal een katholiek ook altijd de plaatsen opzoeken waar God op bijzondere wijze ‘woont’. Dat zijn vooral katholieke kerken, waar onze Heer in de gedaante van het brood in het tabernakel aanwezig is.

Het is van groot belang dat we overal bidden: op school, in de metro, tijdens een feest, te midden van vrienden. De hele wereld moet van zegen doordrongen worden. Het is echter van even groot belang dat we de heilige plaatsen bezoeken waar God in zekere zin op ons wacht, zodat we bij Hem kunnen uitrusten, door Hem gesterkt, vervuld en gezonden kunnen worden. Een echte Christen beperkt zich nooit tot enkel sightseeing wanneer hij een kerk bezoekt. Hij blijft er een poosje in stilte, bidt tot God en vernieuwt zijn vriendschap en liefde voor Hem. [Youcat 498]