Alle Tweets
prev
Vorige:3.51 Wat zijn de Oosters-Katholieke Kerken? Wat is een “ritus”?
next
Volgende:3.53 Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de Byzantijnse Liturgie?

3.52 Wat is het verschil tussen Latijnse en Byzantijnse katholieken?

Oosters-Katholieken

Latijnse en Byzantijnse katholieken hebben precies hetzelfde geloof. De verschillen zitten vooral in de kerkelijke architectuur, in dagelijkse christelijke gewoonten, en in de manier waarop het geloof en de sacramenten gevierd worden. Zo worden bijvoorbeeld het doopsel, de Eerste Heilige Communie en het vormsel allemaal ontvangen op het moment van geloofsinitiatie. Een ander verschil is dat Oosterse priesters getrouwd kunnen zijn.

Veel gebruiken en vormen van liturgie in de Byzantijnse Ritus komen overeen met de Oosters Orthodoxe traditie. Echter, in tegenstelling tot de Orthodoxen, maken de Grieks-Katholieken volledig deel uit van de Katholieke Kerk. Het liturgische jaar kan verschillen waar Oosterse Kerken de Juliaanse kalender (25 vChr) blijven gebruiken, terwijl de Westerse kerk de meer gebruikelijke Gregoriaanse kalender (1582 AD) volgt.

We hebben hetzelfde geloof en behoren tot dezelfde Kerk, maar hebben andere gewoontes, vormen van bidden, architectuur en gewaden.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Op welke wijze viert de Kerk op aarde de liturgie?

De Kerk op aarde viert de liturgie als priesterlijk volk, waarbinnen ieder handelt naar zijn eigen functie in de eenheid van de heilige Geest. De gedoopten dragen zichzelf op als geestelijk offer; de gewijde bedienaren vieren overeenkomstig de wijding die zij ontvangen hebben ten dienste van alle leden van de Kerk; de bisschoppen en de priesters handelen in de persoon van Christus, het Hoofd. [CCKK 235]

Hoe wordt de liturgie gevierd?

De liturgische viering is een weefsel van tekens en symbolen, waarvan de betekenis – die geworteld is in het scheppingswerk en de menselijke cultuur – duidelijker wordt in de gebeurtenissen van het Oude Verbond en zich ten volle openbaart in de Persoon en het werk van Christus. [CCKK 236]

Wat is het doel van sacrale afbeeldingen?

De afbeelding van Christus is de liturgische icoon bij uitstek. Andere afbeeldingen, die Maria en de heiligen voorstellen, verwijzen naar Christus, die in hen is verheerlijkt. Zij geven de evangelische boodschap weer met een beeld, zoals de heilige Schrift haar doorgeeft via het woord, en helpen het geloof van de christenen op te wekken en te voeden. [CCKK 240]

Wat is de functie van het liturgisch jaar?

Het gehele mysterie van Christus wordt door de Kerk gedurende het liturgisch jaar herdacht, vanaf de menswording tot aan zijn wederkomst in heerlijkheid. Op bepaalde dagen vereert de Kerk met een bijzondere liefde de heilige maagd Maria, de Moeder van God, en zij viert ook de gedachtenissen van de heiligen, die voor Christus geleefd en met Hem geleden hebben, en die met Hem zijn verheerlijkt. [CCKK 242]

Wat is de diepste oorsprong van de liturgie?

De diepste oorsprong van de liturgie is God, in wie een eeuwig, hemels feest van liefde is – de vreugde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat God liefde is, wil Hij ons doen delen in zijn vreugde en ons zijn zegen schenken.

Onze aardse liturgieën moeten feesten vol schoonheid en kracht zijn: feesten van de Vader die ons geschapen heeft – daarom spleen de gaven van de aarde zo een grote rol: het brood, de wijn, olie en licht, wierook, goddelijke muziek en schitterende kleuren. Feesten van de Zoon die ons verlost heeft – daarom jubelen wij over onze bevrijding, ademen wij op in het horen van de woorden, worden we sterk in het eten van de eucharistische gaven. Feesten van de Heilige Geest, die in ons leeft – vandaar de overvloedige rijkdom aan troost, inzicht, moed, kracht en zegen, die uitgaat van de heilige samenkomsten. [Youcat 170]

Wat is het wezenlijke van iedere liturgie?

Liturgie is altijd eerst de gemeenschap met Jezus Christus. Iedere eredienst, niet alleen de eucharistieviering, is een paasviering in het klein. Jezus opent en viert met ons de overgang van dood naar leven.

De belangrijkste eredienst van de wereld was de viering van het Pascha van Jezus met zijn leerlingen de avond voor zijn dood in de avondmaalszaal. De leerlingen dachten dat Jezus de bevrijding van Israël uit Egypte vierde. Maar Jezus vierde de bevrijding van de hele mensheid uit de macht van de dood. Destijds in Egypte had het ‘bloed van het lam’ de Israëlieten tegen de doodsengel beschermd. Nu zou Hij zelf het Lam zijn wiens bloed de mensheid redt van de dood. De dood en verrijzenis van Jezus zijn het bewijs dat je kunt sterven tegelijk het leven winnen. Dat is de eigenlijke inhoud van iedere christelijke eredienst. Jezus zelf vergelijk zijn dood en verrijzenis met de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. Met het paasmysterie wordt daarom de verlossende werking van Jezus’ dood en verrijzenis aangeduid. Analoog aan het levensreddende bloed van het lam bij de uittocht van de Israëlieten uit Egypte (Ex. 12) is Jezus het ware paaslam, dat de mensheid verlost heeft van de verstriktheid in dood en zonde. [Youcat 171]