Alle Tweets
prev
Vorige:3.40 Is de ziekenzalving het laatste oliesel?
next
Volgende:3.42 Wat is het ‘gemeenschappelijk priesterschap’ van alle gelovigen?

3.41 Waarom kunnen vrouwen en gehuwde mannen geen priester worden?

Sacramenten

Jezus koos heel bewust alleen mannen als Apostel. Zijn vrouwelijke leerlingen kregen een andere rol, die niet minder belangrijk is. Paus Franciscus zet zich, net als zijn voorgangers, ervoor in om binnen de door Jezus gegeven situatie, zowel vrouwen als mannen te betrekken bij het bestuur van de Kerk.

De Apostelen gaven hun ambt door aan hun opvolgers (bisschoppen) en hun helpers (priesters en diakens). In de westerse Katholieke Kerk zijn priesters en bisschoppen in principe ongehuwd. Zij kiezen er in vrijheid voor om zich helemaal aan Jezus toe te wijden in het celibaat en om in alles aan Hem gelijk te worden. Zo zijn ze helemaal vrij om te gaan waar Jezus en de Kerk hen zenden. 

> Lees meer in het boek

Jezus koos alleen mannen om als Apostel in zijn naam en persoon op te treden. Door het celibaat zijn priesters geheel beschikbaar voor Jezus.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom wordt dit het Sacrament van de Wijding (ordo) genoemd?

Ordo betekent een kerkelijk college, waarvan men deel gaat uitmaken door een speciale wijding (ordinatio) die, door een bijzondere gave van de heilige Geest, het mogelijk maakt een gewijde macht uit te oefenen in de naam en met het gezag van Christus, ten dienste van het volk van God. [CCKK 323]

Wat gebeurt er bij de Wijding?

Wie gewijd wordt, ontvangt een gave van de Heilige Geest, die hem een heilige volmacht geeft en via de bisschop door Christus wordt verleend.

Priester zijn betekent niet alleen een functie of een ambt op zich nemen. Door de Wijding ontvangt een priester een bepaalde kracht en een zending, hem geschonken voor zijn geloofsbroeders en -zusters. [Youcat 249]

Wie kan dit Sacrament ontvangen?

Geldig ontvangen kan het alleen een gedoopte van het mannelijk geslacht: de Kerk weet zich gebonden door deze keuze die de Heer zelf heeft gemaakt. Niemand kan een recht doen gelden op het ontvangen van het Sacrament van de Wijding, maar men moet voor het ambt geschikt bevonden worden door het gezag van de Kerk. [CCKK 333]

Hoe wordt het Sacrament van de Wijding gevierd?

Voor elk van de drie graden wordt het Sacrament van de Wijding toegediend door middel van de handoplegging op het hoofd van wijdeling door de bisschop die het plechtige wijdingsgebed uitspreekt. Daarmee roept de bisschop voor de wijdeling van God een bijzondere uitstorting van de heilige Geest en zijn gaven af, met het oog op de bediening. [CCKK 331]

Wat verstaat de kerk onder het Wijdingssacrament?

De priesters van het oude verbond beschouwden het als hun taak te bemiddelen tussen het hemelse en het aardse, tussen God en zijn volk. Omdat Christus de enige ‘middelaar tussen God en mensen’ (1 Tim. 2, 5) is, heeft hij dit priesterschap voltooid en beëindigd. Na Christus kan een priesterschap alleen nog in Christus bestaan, in Christus’ offer aan het kruis en door Christus’ roeping en apostolische zending.

Een katholieke priester die de Sacramenten bedient, handelt niet uit eigen kracht of morele volmaaktheid (die hij vaak helaas niet bezit), maar in ‘persona Christi'. Door zijn wijding ontvangt hij de veranderende, helende, reddende kracht van Christus. Omdat een priester niets van zichzelf heeft, is hij vooral een dienaar. Het herkenningsteken van iedere echte priester is daarom een deemoedige verwondering over zijn eigen roeping. [Youcat 250]

Zijn vrouwen minder waard omdat alleen mannen het Wijdingssacrament mogen ontvangen?

De bepaling dat alleen mannen de heilige wijdingen mogen ontvangen, betekent niet dat vrouwen minder waard zijn. Voor God hebben man en vrouw dezelfde waarde, maar ze hebben verschillende taken en charismata. De Kerk ziet zich gebonden door het feit dat Jezus bij de instelling van het priesterschap tijdens het laatste avondmaal uitsluitend mannen uitkoos. Paus Johannes Paulus II verklaarde in 1994 dat ‘de Kerk niet het gezag heeft om vrouwen de priesterwijding toe te dienen, en dat alle gelovigen zich definitief aan dit besluit dienen te houden.‘

Jezus heeft als geen andere figuur in de oudheid vrouwen op provocatieve wijze waardering gegeven door vriendschap met hen te sluiten en hen in bescherming te nemen. Onder zijn leerlingen waren vrouwen en Jezus achtte hun geloof hoog. De eerste getuige van zijn verrijzenis is een vrouw. Daarom wordt Maria Magdalena ‘apostelin onder de apostelen' genoemd. Toch is het wijdingspriesterschap en het herdersambt altijd aan mannen voorbehouden. De mannelijke priester moet voor de gemeente Jezus Christus vertegenwoordigen. Het priesterschap is een bijzondere dienst, die de man ook in zijn mannelijk-vaderlijke geslachtelijke rol opeist. Maar het is geen vorm van het mannelijke boven het vrouwelijke stellen. Vrouwen spelen in de Kerk een niet minder centrale rol dan mannen, zoals we zien aan Maria, maar het is nu juist een vrouwelijke rol. Eva werd de moeder van alle levenden genoemd (Gen. 3, 20). Als ‘moeders van alle levenden’ hebben vrouwen bijzondere gaven en vaardigheden. Zonder hun manier van onderwijs, verkondiging, charitas, spiritualiteit en zielzorg zou de Kerk ‘eenzijdig verlamd’ zijn. Overal waar mannen in de Kerk de priesterlijke dienst gebruiken als machtsinstrument of vrouwen met hun eigen charismata niet aan bod laten komen, zondigen ze tegen de liefde en de Heilige Geest van Jezus. [Youcat 257]

Waarom verlangt de Kerk van priesters en bisschoppen een celibatair leven?

Jezus leefde celibatair en wilde daarmee zijn ongedeelde liefde tot God de Vader tot uiting brengen. De levensvorm van Jezus overnemen en ‘omwille van het hemelrijk’ (Mt. 19, 12) in ongehuwde kuisheid te leven is sinds die tijd een teken van liefde, van ongedeelde overgave aan de Heer en volledige dienstbereidheid. De Rooms-Katholieke Kerk verlangt deze levenswijze van haar bisschoppen en priesters, de oosterse katholieke Kerk alleen van haar bisschoppen.

Celibaat, aldus Paus Benedictus XVI, kan niet betekenen ‘in de liefde leeg blijven, maar moet zich laten grijpen door de hartstocht voor God’. Een priester moet als celibatair vruchtbaar leven doordat hij de vaderlijkheid van God en Jezus vertegenwoordigt. Verder zegt de Paus: ‘Christus heeft priesters nodig die rijp en mannelijk zijn, in staat om een waar geestelijk vaderschap uit te oefenen.’  [Youcat 258]