Alle Tweets
prev
Vorige:4.5 Wat zijn voorbeelden van echte roepingen?
next
Volgende:4.7 Leeft een christen anders dan anderen?

4.6 Hoe kan ik de Wil van God kennen?

Roeping

In een wereld vol rumoer lijkt het soms een zware opgave om je daar eens van los te maken. Toch is dat van tijd tot tijd nodig, zodat niet de wil van je omgeving, maar de Wil van God in je leven kan weerklinken.

Denk aan Jezus, die regelmatig tijd nam om te bidden, vooral ‘s nachts. En nu jij: maak eens tijd vrij om samen met God te zijn, alleen jullie twee, en ontdek zo wat Hij voor je in petto heeft. 

> Lees meer in het boek

De Wil van God voor jou kun je alleen ontdekken als je een persoonlijke relatie met Jezus hebt. Leer hoe je kunt bidden; trouw is het belangrijkste.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is het gebed?

Het gebed is de verheffing van de ziel tot God, of de vraag aan God om goederen in overeenstemming met zijn wil. Het is altijd een gave van God die de mens tegemoet komt. Het christelijke gebed is een persoonlijke en levende relatie van de kinderen van God met hun oneindig goede Vader, met zijn Zoon Jezus Christus, met de heilige Geest die in hun hart woont.  [CCKK 534]

Hoe luiden de vijf geboden van de Kerk?

  1. Op zondagen en verplichte feestdagen aan de Mis deelnemen, en zich onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zouden kunnen vormen voor de heiliging van deze dagen;
  2. de eigen zonden belijden, door tenminste eenmaal per jaar het Sacrament van de Verzoening te ontvangen;
  3. tot het Sacrament van de Eucharistie naderen, minstens met Pasen;
  4. zich onthouden van het eten van vlees en vasten op door de Kerk vastgestelde dagen;
  5. tegemoet komen aan de materiële noden van de Kerk, ieder naar eigen mogelijkheden.

[CCKK 432]

Waarom zijn de geboden van de kerk er en hoe bindend zijn ze?

De ‘vijf geboden van de Kerk’ willen met het noodzakelijke minimum aan voorwaarden eraan herinneren dat christen zijn niet bestaat zonder morele inspanning, zonder concrete deelname aan het sacramentele leven van de Kerk en zonder solidaire verbondenheid. Ze zijn voor iedere katholieke christen bindend. [Youcat 346]

Waarom moeten wij aan onszelf werken?

We moeten aan onszelf werken opdat we vrij, in vreugde en met lichtheid het goede kunnen volbrengen. Daarbij helpt in eerste instantie het vaste geloof aan God, maar ook dat wij de deugden beleven, dat wil zeggen: met Gods hulp ons oefenen in vaste levenshoudingen, ons niet overgeven aan ongeordende hartstochten, en de krachten van het verstand en de wil steeds duidelijker richten op het goede.

De belangrijkste deugden zijn: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, dapperheid en matigheid. Ze worden ook ‘kardinale deugden’ genoemd (Latijn: cardo = scharnier, resp. cardinalis = belangrijk). [Youcat 300]

Hoe word je voorzichtig?

Men wordt voorzichtig door te leren het essentiële te onderscheiden van het niet-essentiële, de juiste doelen voor ogen te houden en de beste middelen te kiezen om ze te bereiken.

De deugd van de voorzichtigheid stuurt alle andere deugden. Want voorzichtigheid is het vermogen te onderscheiden wat juist is. Wie een goed leven wil leiden, moet immers weten wat het ‘goede’ is en er de waarde van inzien. Als de koopman in het Evangelie: ‘Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen’ (Mt. 13, 46). Pas iemand die voorzichtig is, kan gerechtigheid, dapperheid en de juiste maat inzetten om het goede te doen. [Youcat 301]

Hoe handel je rechtvaardig?

Je handelt rechtvaardig door er steeds op te letten dat je God en de anderen geeft waar ze recht op hebben.

De leidraad van de rechtvaardigheid luidt: ‘Ieder het zijne.’ Een gehandicapt kind heeft een andere behandeling nodig dan een hoogbegaafd kind om hen allebei gelijkelijk tot hun recht te doen komen. De rechtvaardigheid spant zich in voor een eerlijke verdeling en verlangt ernaar dat de mensen krijgen wat hun toekomt. Ook tegenover God moeten we ons laten leiden door rechtvaardigheid en Hem geven wat Hem toekomt: onze liefde en verering. [Youcat 302]

Waarom is maat houden een deugd?

Maat houden is een deugd omdat mateloosheid op alle terreinen een verwoestende kracht blijkt te zijn.

Wie onmatig is, geeft zich over aan de heerschappij van zijn driften, kwetst anderen door zijn begeerte en berokkent zichzelf schade. In het Nieuwe Testament staan voor ‘matigheid’ woorden als ‘nuchterheid’ en ‘bezonnenheid’. [Youcat 304]

Wat is het geloof?

Het geloof is de kracht waarmee wij met God instemmen, zijn waarheid erkennen en ons persoonlijk aan Hem binden.

Het geloof is de door God geschapen weg naar de waarheid, die God zelf is. Omdat Jezus ‘de weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14, 6) is, kan dit geloof niet alleen maar een houding zijn, geen kwestie van ‘ik geloof het wel.’ Enerzijds heeft het geloof duidelijke inhouden, die de Kerk in het Credo (= geloofsbelijdenis) belijdt en die zij moet behoeden. Wie het geschenk van het geloof wil aannemen, wie dus wil geloven, belijdt dit door alle tijden en culturen heen trouw bewaarde geloof. Anderzijds gaat het in het geloof om vertrouwen en een band met God met hart en verstand, met alle emotionele krachten. Want het is de liefde die ‘het geloof zijn kracht verleent’ (Gal. 5, 6). Of iemand werkelijk gelooft in de God van liefde, blijkt niet uit zijn beweringen, maar uit de daden van zijn liefde. [Youcat 307]

Wat is de hoop?

De hoop is de kracht waarin wij sterk en bestendig verlangen naar datgene waartoe wij op aarde zijn: om God te loven en Hem te dienen; naar datgene waaruit ons ware geluk bestaat: in God onze vervulling te vinden; en naar datgene waar ons uiteindelijke thuis is: in God.

Hoop is vertrouwen in wat God ons in de schepping, in de profeten en vooral in Jezus Christus heeft beloofd, ook wanneer we het nog niet zien. Opdat wij geduldig kunnen hopen op het ware, hebben we Gods Heilige Geest gekregen. [Youcat 308]

Wat is de liefde?

De liefde is de kracht waarin wij ons, omdat God ons eerst heeft liefgehad, kunnen overgeven aan God om ons met Hem te verenigen en om de anderen om Gods wil zonder voorbehoud en met heel ons hart te accepteren zoals wij onszelf accepteren.

Jezus plaatst de liefde boven alle wetten, zonder die wetten daardoor te ontkrachten. Terecht zegt Augustinus daarom: ‘Heb lief en doe wat je wilt’ – wat helemaal niet zo eenvoudig is als het klinkt. Daarom is de liefde de grootste energie, die alle andere krachten bezielt met goddelijk leven. [Youcat 309]