DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:1.1 Czy Wielki Wybuch przekreśla wiarę w Boga?
next
Następny:1.3 Ewolucja czy stworzenie?

1.2 A tak na serio: czy cała ta historia z Adamem i Ewą wydarzyła się naprawdę?

Plan czy przypadek?

Historia stworzenia Adama i Ewy nie jest dokładną relacją zdarzeń. Mówi ona jednak wiele o relacji ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. Bóg dobrze przemyślał dzieło stworzenia: powstaliśmy według Jego planu. W pewnym sensie zostawił On na nas swoje odciski palców, ponieważ jesteśmy do Niego podobni (Rdz 1, 26) Rdz 1, 26: Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!.

Dlatego też zajmujemy wyjątkowe miejsce wśród całego stworzenia. Wiąże się z nim powierzone nam zadanie opieki nad całym stworzeniem. Bóg stworzył nas, ponieważ nas kocha. Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, dlatego każdy z nas nosi w sobie ukryte pragnienie Boga. Możemy więc kochać Boga i bliźnich.

 

Był pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta. Historia Adama i Ewy nie jest naukowym wytłumaczeniem pochodzenia ludzkości, ale opowiada o kondycji natury ludzkiej.
Z mądrości Kościoła

Czy człowiek posiada uprzywilejowaną pozycję w porządku stworzenia?

Tak. Człowiek jest szczytem stworzenia, ponieważ Bóg stworzył go na swój obraz (Rdz 1, 27).

Stworzenie człowieka jest wyraźnie odróżnione od stworzenia innych istot żywych. Człowiek jest osobą, przy pomocy woli i rozumu może opowiedzieć się za lub przeciwko miłości. [Youcat 56]

Co nakazuje siódme przykazanie?

Siódme przykazanie nakazuje poszanowanie dóbr innych przez praktykowanie sprawiedliwości i miłości, umiarkowania i solidarności. W szczególności domaga się dotrzymywania obietnic i przestrzegania zawartych umów; naprawienia popełnionej niesprawiedliwości i zwrotu rzeczy bezprawnie nabytej; poszanowania integralności stworzenia przez roztropne i umiarkowane korzystanie z bogactw mineralnych, roślinnych i zwierzęcych całego świata, ze specjalną troską wobec rodzajów zagrożonych wyginięciem. [KKKK 506]

Jak powinniśmy się obchodzić ze stworzeniem?

Spełniamy stwórczy nakaz Boga, kiedy troszczymy się o ziemię, przestrzegamy jej praw, dbamy o mnogość żyjących na niej gatunków, jej naturalne piękno i jej bogactwa, tak żeby również przyszłe pokolenia mogły bezpiecznie żyć na ziemi.

W Księdze Rodzaju czytamy: „Bądźcie płodni, mnóżcie się i zaludniajcie ziemię oraz czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelką istotą poruszającą się po ziemi” (Rdz 1, 28). To „panowanie na ziemi” nie oznacza absolutnego prawa posługiwania się i dysponowania ożywioną i nieożywioną przyrodą, zwierzętami i roślinami według własnego uznania. Być stworzonym na obraz Boży oznacza, że człowiek jak pasterz i zarządca ma się troszczyć o stworzenie Boże. Napisano bowiem: „Wziął więc Pan Bóg człowieka i dał mu odpocząć w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł" (Rdz 2, 15). [Youcat 436]

Jak powinniśmy obchodzić się ze zwierzętami?

Zwierzęta są stworzeniami, tak jak my. Kochamy je i powinniśmy się z ich powodu cieszyć, podobnie jak z ich istnienia cieszy się Bóg.

Również zwierzęta są czującymi stworzeniami Bożymi. Grzechem jest je męczyć, zadawać im cierpienie i bezsensownie zabijać. Jednakże człowiek nie powinien stawiać miłości do zwierząt ponad miłość do ludzi. [Youcat 437]

Dlaczego tak ważna jest prawda o stworzeniu: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1, 1)?

Ponieważ stworzenie jest podstawą wszystkich zbawczych zamysłów Boga; jest świadectwem Jego wszechmocnej miłości i mądrości; jest pierwszym krokiem w stronę urzeczywistnienia Przymierza Jedynego Boga z Jego ludem; jest początkiem historii zbawienia, osiągającej punkt kulminacyjny w Chrystusie; jest odpowiedzią wiary chrześcijańskiej na podstawowe pytania, jakie stawiają sobie ludzie odnośnie do początku i celu naszego życia. [KKKK 51]

Czy nauki przyrodnicze wykazują, że Stwórca jest zbyteczny?

Nie, zdanie „Bóg stworzył świat” to nie jest przestarzały pogląd w naukach przyrodniczych. Mamy tu doczynienia ze stwierdzeniem teologicznym, czyli stwierdzeniem boskiego sensu (theos – Bóg, logos – sens) i początku rzeczy.

Opis stworzenia nie jest przyrodniczym modelem wyjaśnienia początków świata. „Bóg stworzył świat” to stwierdzenie teologiczne, w którym chodzi o ukazanie stosunku świata do Boga. Bóg chciał świata, kieruje nim i prowadzi go do pełni. Bycie stworzonym to trwała właściwość rzeczy i elementarna prawda na ich temat. [Youcat 41]

Kto stworzył świat?

Tylko Bóg, który istnieje po drugiej stronie czasu i przestrzeni, stworzył świat z niczego i powołał do istnienia wszystkie rzeczy. Wszystko to, co jest, zależy od Boga i tylko dlatego istnieje, że Bóg tego chce.

Stwarzanie świata jest „wspólnym dziełem” Trójjedynego Boga. Ojciec jest Stwórcą, Wszechmogącym. Syn jest sensem i sercem świata: „Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (Kol 1, 16). Dopiero kiedy poznamy Chrystusa, pojmiemy, że świat jest dobry, i rozumiemy, że zmierza do celu: prawdy, dobra i piękna. Duch Święty podtrzymuje wszystko, jest Tym, który „daje życie” (J 6, 63). [Youcat 44]

Dlaczego Księga Rodzaju opisuje dzieło stworzenia jako „dzieło sześciodniowe"?

W obrazie tygodnia pracy, który wieńczy dzień odpoczynku (Rdz 1, 1 – 2, 3), znajduje swój wyraz dobro, piękno i mądrość planu stworzenia.

Z „sześciodniowego dzieła stworzenia” można wyprowadzić ważne wnioski: 1. Nie ma nic, co nie zostałoby powołane do istnienia przez Stwórcę. 2. Wszystko, co istnieje, jest na swój sposób dobre. 3. Także to, co stało się złe, ma dobry rdzeń. 4. Stworzone istoty i rzeczy pozostają w relacji do siebie i istnieją dla siebie. 5. Stworzenie w istniejącym w nim porządku i harmonii odzwierciedla niezmierzoną dobroć i piękno Boga. 6. W stworzeniu istnieje gradacja: człowiek stoi ponad zwierzęciem, zwierze ponad rośliną, rośliny ponad materią nieożywioną. 7. Stworzenie doświadczy najwyższej radości, kiedy Chrystus sprowadzi świat do domu Ojca i Bóg będzie wszystkim we wszystkich. [Youcat 46]

Dlaczego Bóg odpoczął siódmego dnia?

Odpoczynek Boga po pracy wskazuje na ukończenie stworzenia, które jest zupełnie nieosiągalne wszelkimi ludzkimi wysiłkami.

Chociaż człowiek wykonując pracę staje się skromnym partnerem swojego Stwórcy (Rdz 2, 15), to jednak w niewielkim stopniu przez swój trud może zbawić ziemię. Celem stworzenia jest „nowe niebo i nowa ziemia” (Iz 65, 17) za sprawą zbawienia, które zostaje nam podarowane. Zatem odpoczynek niedzielny, który jest przedsmakiem odpoczynku niebiańskiego, stoi wyżej niż praca, która nas do niego przygotowuje. [Youcat 47]

Po co Bóg stworzył świat?

„Świat został stworzony ku chwale Bożej.”

(Sobór Watykański I)

Nie istnieje żaden inny powód stworzenia niż miłość. W niej ukazuje się Boża wspaniałość i chwała. Chwalić Boga to nic innego jak oklaskiwać Stwórcę. Człowiek nie jest jednak widzem dzieła stworzenia. Dla niego „chwalić” Boga oznacza wraz z całym stworzeniem z wdzięcznością zgadzać się na swoje własne życie. [Youcat 48]