Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:

1.21 Czy te niesamowite historie biblijne nie są po prostu bajkami?

Czytanie Biblii

Niektóre z biblijnych opowieści zostały przedstawione bardzo poetycko – jako przypowieści, którymi Jezus posługiwał się do zilustrowania konkretnych treści. Historie te nie musiały wydarzyć się dosłownie w taki sposób, w jaki zostały zapisane.

Biblia zawiera mimo to wiele odniesień do osób, miejsc czy wydarzeń. Wszystkie bliblijne opowiadania zawierają jedno centralne przesłanie, jakim jest bezwarunkowa miłość Boga do ludzi.

> Czytaj więcej w książce

Nie wszystko w Biblii należy brać dosłownie, ale każda opowieść i przypowieść niesie ważne przesłanie o miłości Boga.

Z mądrości Kościoła

Jaką wartość dla chrześcijan posiada Stary Testament?

Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe słowo Boże: wszystkie jego księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość. Świadczą o Boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Zostały przede wszystkim napisane, aby przygotować przyjście Chrystusa, Odkupiciela świata. [KKKK 21]

W czym wyraża się jedność między Starym i Nowym Testamentem?

Pismo Święte jest jedno, jak jedno jest Słowo Boże, jeden zbawczy zamysł Boga i jedno Boskie natchnienie obydwu Testamentów. Stary Testament przygotowuje Nowy, a Nowy wypełnia Stary; obydwa wzajemnie się wyjaśniają. [KKKK 23]

Jakie znaczenie ma dla chrześcijan Stary Testament?

W Starym Testamencie Bóg ukazuje się jako Stwórca i Pan świata, Przewodnik i Wychowawca ludzi. Również księgi Starego Testamentu są słowem Bożym i Pismem Świętym. Bez Starego Testamentu nie można zrozumieć Jezusa. W Starym Testamencie rozpoczyna się wielka, trwająca przez pokolenia lekcja wiary, której decydujący zwrot następuje w Nowym Testamencie i która zmierza do końca świata i powtórnego przyjścia Chrystusa. Tu Stary Testament jest czymś więcej niż tylko preludium Nowego. Przykazania i proroctwa dotyczące ludu Starego Przymierza i obietnice, które są w nim zawarte dla wszystkich ludzi, nigdy nie zostały odwołane. W księgach Starego Przymierza znajduje się bezcenny depozyt wiary i mądrości. Szczególnie Psalmy stanowią bardzo ważny składnik codziennej modlitwy Kościoła. [Youcat 17]

Jaką wartość dla chrześcijan posiada Nowy Testament?

Nowy Testament, którego centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus, przekazuje nam ostateczną prawdę Objawienia Bożego. Sercem całego Pisma Świętego są cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, ponieważ stanowią główne świadectwo o życiu i nauczaniu Jezusa, i zajmują miejsce wyjątkowe w Kościele. [KKKK 22]