Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.44 A do të gjykohemi menjëherë pas vdekjes?
next
Tjetra:1.46 Si është Ferri?

1.45 Parajsa! Po si do të na duket jeta e amshuar?

Parajsë, ferr apo purgator?

Asnjeri këtu në tokë nuk e di saktësisht si është parajsa (I Kor. 2:9I Kor. 2:9: Por, sikurse thotë Shkrimi i shenjt: “Çka syri nuk pa e veshi nuk dëgjoi dhe në zemër të njeriut nuk hyri, atë ua bëri Hyji gati atyre që e duan.”). Çfarë dimë është se parajsa është “vendi” ku Zoti jeton. Jezusi ka ruajtur një vend në parajsë për çdo qenie njerëzore.

Parajsa është plot jetë, dritë dhe paqe. Ne do të mund ta shohim Zotin përgjithmonë: kjo është përmbushja e rrugëtimit tonë me të këtu në tokë. Ne do të takojmë pothuajse të gjithë njerëzit e tjerë që shkuan në parajsë para nesh .

Jeta e amshuar është jeta me Zotin në gëzim, paqe dhe lumturi së bashku me shenjtërit dhe engjëjt.
Urtësia e Kishës

Çfarë ka krijuar Hyji?

Shkrimi i Shenjtë thotë: “Në fillim Hyji krijoi qiellin e tokën” (Zan 1, 1). Kisha, në Shpalljen e vet të fesë, pohon se Hyji është krijuesi i të gjitha sendeve që shihen e që nuk shihen: i të gjitha qenieve shpirtërore dhe materiale, d.m.th. i ëngjejve dhe i botës së dukshme dhe, në mënyrë të veçantë, i njeriut. [KKKP 59]

What is heaven?

Heaven is God’s milieu, the dwelling place of the angels and saints, and the goal of creation. With the words “heaven and earth” we designate the whole of created reality. 

Heaven is not a place in the universe. It is a condition in the next life. Heaven is where God’s will is done without any resistance. Heaven happens when life is present in its greatest intensity and blessedness—a kind of life that we do not find on earth. If with God’s help we arrive someday in heaven, then waiting for us will be “what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived, what God has prepared for those who love him” (1 Cor 2:9). [Youcat 52]

Heaven is the endless moment of love. Nothing more separates us from God, whom our soul loves and has sought our whole life long. Together with all the angels and saints we will be able to rejoice forever in and with God. 

If you have ever observed a couple looking at each other lovingly or seen a baby nursing who looks for his mother’s eyes as though it wanted to store up every smile forever, then you have some inkling of heaven. To be able to see God face to face—that is like one, single, never-ending moment of love. [Youcat 158]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Ata që e kanë bërë të mirën, do të shkëlqejnë si dielli me engjëjt në jetën e amshuar, me Zotin tonë Jezu Krishtin, duke e parë gjithmonë dhe duke qenë në sytë e tij dhe duke marrë gëzim të pareshtur prej tij, duke e lavdëruar atë me Atin dhe Shpirtin Shenjt për gjithmonë e jetës [Shën Gjoni i Damaskut, Shpjegimi i Besimit Ortodoks, Bk. 4, Kap. 27 (MG 94, 1228)]