All Questions
prev
Predchádzajúce:1.44 Budeme súdení hneď po smrti?
next
Ďalej:1.46 Ako vyzerá peklo?

1.45 Nebesá! Ako bude vyzerať večný život?

Nebo, peklo alebo očistec?

Nikto z nás tu na zemi nevie, aké presne je nebo (1 Kor 2,9)1 Kor 2,9 – Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“. Čo však vieme je, že nebo je „miesto“, kde prebýva Boh. Ježiš pripravil miesto v nebi pre každú ľudskú bytosť.

Nebo je plné života, svetla a pokoja. Budeme môcť vidieť Boha naveky: to je naplnenie našej cesty s ním tu na zemi. Stretneme sa aj so všetkými ľuďmi, ktorí prišli do neba pred nami.

Mať večný život znamená žiť naveky s Bohom v radosti, pokoji a šťastí spolu so svätými a anjelmi.
Múdrosť Cirkvi

Čo stvoril Boh?

Sväté písmo hovorí:: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“(Gn 1,1). Cirkev vo svojom Vyznaní viery vyhlasuje, že Boh je Stvoriteľ všetkých vecí, viditeľných i neviditeľných: všetkých duchovných i hmotných bytostí, t. j. anjelov i viditeľného sveta, a osobitne človeka. [KKKC 59]

Čo je nebo?

Nebo je Božie prostredie, príbytok anjelov a svätých a cieľ stvorenia. Slovami „nebo a zem“ označujeme všetko stvorenie.   

Nebo nie je miesto kdesi vo vesmíre. Je to stav večnosti. Nebo je tam, kde sa uskutočňuje Božia vôľa bez najmenšieho odporu. Nebo je aj vtedy, keď život dosiahne najvyššiu intenzitu a blaženosť – taký život však nenájdeme na zemi. Ak sa raz s Božou pomocou dostaneme do neba, čaká na nás to, čo „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2,9). [Youcat 52]

Nebo je jediný nekonečný okamih lásky. Už nás nič neodlúči od Boha, ktorého naša duša miluje a ktorého celý život hľadala. Spolu so všetkými anjelmi a svätými sa môžeme navždy radovať z Boha a s ním.   

Kto niekedy pozoroval, ako na seba láskyplne hľadia zamilovaní, kto si všimol, ako bábätko pri dojčení hľadá oči svojej mamy, ako by si chcelo navždy zachovať každý jej úsmev, ten dokáže vzdialene vytušiť niečo o nebi. Smieť hľadieť na Boha z tváre do tváre – to je ako jediný nekonečný okamih lásky. [Youcat 158]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Tí, ktorí konali dobro, zažiaria ako slnko s anjelmi do večného života s naším Pánom Ježišom Kristom, budú ho stále vidieť a budú jednostaj pred jeho zrakmi, budú z neho čerpať neutíchajúcu radosť, chváliť ho budú spolu s Otcom a Duchom Svätým po celé nekonečné veky vekov [Sv. Ján Damascénsky, Odhalenie pravej viery, kn. 4, kap. 27 (PG 94, 1228)]