DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:1.9 Je logické veriť? Môžem mať otázky?
next
Ďalej:1.11 Hovorí k nám Boh len cez Bibliu? Hovorí k nám aj iným spôsobom?

1.10 Prečo je Biblia taká dôležitá?

Biblia: pravda alebo lož?

Biblia nie je len nejakou starou spráchnivenou knihou, ktorú môže človek ignorovať preto, lebo ju napísali veľmi dávno. Je Božím slovom, ktoré spísali Bohom inšpirovaní ľudia.

Texty Písma sú o tebe a tvojom živote, aj keď sú staré tisíce rokov. Zakaždým, keď čítaš Bibliu, môže k tebe prehovoriť Boh a dotknúť sa ťa novým spôsobom. Najdôležitejším posolstvom Biblie je Božia láska ku každému človeku, vrátane teba.

Biblia je Božím slovom: obsahuje posolstvo pre teba v tejto chvíli. Ak sa mu otvoríš, začuješ Boha hovoriť k tebe.
Múdrosť Cirkvi

Akú úlohu má Sväté písmo v živote Cirkvi?

Sväté Písmo dáva Cirkvi oporu a životnú silu. Synom a dcéram Cirkvi je posilou viery, pokrmom a prameňom duchovného života. Je dušou teológie a pastoračnej kazateľskej činnosti. Žalmista hovorí: ono „je svetlo pre moje nohy, pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119,105). Preto Cirkev vyzýva často čítať Sväté písmo, lebo „nepoznať Písma znamená nepoznať Krista“ (svätý Hieronym). [KKKC 24]

Je Sväté písmo pravdivé?

 ,,Knihy Písma isto, verne a bez omylu učia pravdu, pretože sú inšpirované, teda napísané z vnuknutia Ducha Svätého, a preto je ich pôvodcom Boh" (2. vatikánsky koncil, DV, 11).

Biblia nespadla hotová z neba, ani ju Boh nediktoval ľudským písacím strojom. Boh si radšej „vyvolil ľudí a použil ich tak, že uplatnili svoje schopnosti a sily, no on účinkoval v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční autori všetko to ale to, čo on sám chcel“(2. vatikánsky koncil, DV, 11). Na to, aby boli niektoré texty akceptované ako Sväté písmo, museli byť všeobecne prijaté v Cirkvi. V jednotlivých cirkevných obciach sa musel dosiahnuť konsenzus: „Áno, sám Boh k nám hovorí cez tento text – je inšpirovaný Duchom Svätým!“Rozhodnutie o tom, ktoré z mnohých starokresťanských textov boli naozaj inšpirované Duchom Svätým, padlo v 4. storočí, keď bol zostavený tzv. kánon Svätého písma. [Youcat 14]

Aké miesto má Ježišovo zmŕtvychvstanie v našej viere?

Ježišovo zmŕtvychvstanie je vrcholná pravda našej viery v Krista a spolu s krížom tvorí podstatnú časť veľkonočného tajomstva. [KKKC 126] 

Možno byť kresťanom a pritom neveriť v Kristovo zmŕtvychvstanie?

Nie. „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15,14). [Youcat 104]

Toto hovoria cirkevní otcovia

O pláne našej spásy sme počuli práve od tých, skrze ktorých nám bolo zvestované evanjelium. Tí ho svojho času zvestovali verejne a neskôr nám ho z Božej vôle odovzdali v Písmach, aby sa stalo základom a oporou našej viery. [sv. Irenej, Proti herézam, kn. 3, kap. 1 (PG 7, 844)]