All Questions
prev
Předchozí:1.9 Je víra logická? Můžu klást otázky?
next
Následující:1.11 Mluví k nám Bůh pouze skrze Bibli?

1.10 Proč je Bible tak důležitá?

Bible: pravda, nebo lež?

Bible není jen nějaká zatuchlá stará kniha, kterou můžeš ignorovat, protože byla napsána tak dávno. Je to slovo Boží zapsané lidmi, kteří jím byli inspirováni.

I když jsou texty staré tisíce let, týkají se tebe a tvého života. Pokaždé, když čteš Bibli, k tobě může Bůh promlouvat a novým způsobem se tě dotýkat. Nejdůležitějším poselstvím Bible je Boží láska vůči všem, včetně tebe.

Bible je slovo Boží: obsahuje zprávu určenou pro tebe v tomto okamžiku. Pokud se jí otevřeš, uslyšíš, jak k tobě Bůh mluví.
Moudrost církve

Jakou funkci má Písmo svaté v životě církve?

Písmo svaté je v životě církve oporou a zdrojem síly. Pro její děti je posilou víry, pokrmem duše a pramenem duchovního života. Je duší teologie a pastýřského kázání. Žalmista říká: „Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce“ (Žl 119,105). Církev proto vybízí k časté četbě Písma svatého, „vždyť neznat Písmo znamená neznat Krista“ (sv. Jeroným). [KKKC 24]

Písmo svaté pravdivé?

„Protože tedy všechno, co tvrdí inspirovaní autoři neboli svatopisci, se musí považovat za tvrzení Ducha Svatého, je třeba uznat, že knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl mít Bůh zaznamenanou v Písmu svatém pro naši spásu“ (2. vatikánský koncil, DV 11).
 

Bible nespadla hotová z nebe, ani ji Bůh nediktoval lidským psacím strojům. Ale k jejímu sepsání si „vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a silami, působil v nich a skrze ně, aby jako praví autoři zapsali všechno to a pouze to, co on chtěl“ (2. vatikánský koncil, DV 11). K uznání určitých textů jakožto Písma svatého patří tedy i všeobecný souhlas církve. V jednotlivých církevních obcích muselo být dosaženo souhlasu: „Ano, těmito slovy k nám skutečně promlouvá Bůh sám – jsou inspirována Duchem Svatým!“ Rozhodnutí o tom, které z mnohých raně křesťanských spisů byly skutečně inspirovány Duchem Svatým, padlo ve 4. století, kdy byl sestaven takzvaný kánon Písma svatého. [Youcat 14]

Jaké místo zaujímá Kristovo vzkříšení v naší víře?

Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou naší víry v Krista a představuje spolu s křížem podstatnou část velikonočního tajemství. [KKKC 126]

Lze být křesťanem, a přitom nevěřit v Kristovo zmrtvýchvstání?

Nikoliv. „A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra“ (1 Kor 15,14). [Youcat 104]

Co k tomu říkají církevní otcové

O plánu naší spásy jsme neslyšeli od nikoho jiného než od těch, skrze něž k nám sestoupilo evangelium, jež tehdy veřejně hlásali a v pozdější době nám ho zanechali z Boží vůle v Písmech, aby byla základem a oporou naší víry. [Sv. Ireneus, Proti bludům, kniha 3, kap. 1 (MG 7, 844)]