2.4 Paano nagiging papa ang isang tao?

The Church today

Kapag ang isang Papa ay namatay o bumitiw sa tungkulin, lahat ng kardinal [>2.10] na may edad ng 80 pababa ay nagtitipon sa Vatican para sa isang Kongklabe. Namimili sila ng bagong papa [>2.17] mula sa kanilang mga hanay. Nagpapatuloy ang eleksyon hanggang may makakuha ng hanggang dalawang-katlo ng mga boto. Tatanungin siya kung tinatanggap niya ang pagka-papa at– kung ang sagot ay oo– kung ano ang pangalan na gagamitin niya bilang papa.

Pinahihiwatig ng puting usok na galing sa tsimenea ng Kapilyang Sistine na napili na ang bagong papa. Pagkatapos, ipinapakilala ang papa sa balkonahe ng Basilika ni San Pedro sa pamamagitan ng mga katagang “HabemusPapam!” (“May papa na tayo!”)

Ang papa ay inihahalal ng kardinal sa isang pagtitipon sa Kapilyang Sistine. Siya ay ipinakikilala sa lahat sa pamamagitan ng mga katagang Habemuspapam!
The Wisdom of the Church

Why did Christ institute an ecclesiastical hierarchy?

Christ instituted an ecclesiastical hierarchy with the mission of feeding the people of God in his name and for this purpose gave it authority. The hierarchy is formed of sacred ministers,; bishops, priests, and deacons. Thanks to the sacrament of Orders, bishops and priests act in the exercise of their ministry in the name and person of Christ the Head. Deacons minister to the people of God in the diakonia (service) of word, liturgy, and charity. [CCCC 179]

How is the collegial dimension of Church ministry carried out?

After the example of the twelve Apostles who were chosen and sent out together by Christ, the unity of the Church’s hierarchy is at the service of the communion of all the faithful. Every bishop exercises his ministry as a member of the episcopal college in communion with the pope and shares with him in the care of the universal Church. Priests exercise their ministry in the presbyterate of the local Church in communion with their own bishop and under his direction. [CCCC 180]

Why does ecclesial ministry also have a personal character?

Ecclesial ministry also has a personal character in as much as each minister, in virtue of the sacrament of Holy Orders, is responsible before Christ who called him personally and conferred on him his mission. [CCCC 181]

Bakit hindi isang demokratikong organisasyon ang Simbahan?

Ito ang prinsipyo ng demokrasya: Ang lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa mga tao. Ngunit sa → Simbahan ang lahat ng kapangyarihan ay mula kay Kristo. Kaya mayroong herarkiyang istruktura ang Simbahan. Kasabay nito, binibigyan din siya ni Kristo ng isang istrukturang pang-magkakapatid (collegial structure).

Ang herarkiyang elemento sa → Simbahan ay binubuo nito: na si Kristo mismo ang siyang kumikilos sa kanya kapag ang mga inordenahang ministro ay may ginawa at ibinigay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ng anumang hindi nila kayang gawin at ibigay, ibig sabihin, kapag sila ay nagbibigay ng mga → Sakramento bilang kahalili ni Kristo at nagtuturo sa kanyang kapangyarihan. Ang istrukturang pangmagkakapatid sa Simbahan ay binubuo nito: na ipinagkatiwala ni Kristo ang kabuuan ng pananampalataya sa isang komunidad ng labindalawang → Apostol, na ang kanilang mga kahalili ang gumagabay sa Simbahan sa pamumuo ng Santo Papa. Mahalagang nabibilang rito sa kolehiyo ang Konsilyo sa Simbahan. Ngunit sa iba ring mga komite ng Simbahan, sa mga sinodo at konseho, maaaring magbigay bunga ang pagkakaiba-iba ng mga espirituwal na kaloob at pagiging pandaigdigan ng pangkalahatang Simbahan. [Youcat 140]

This is what the Church Fathers say

Ang mga pinagpalang Apostol, na nagtatag at nagtayo ng Iglesya, ay inako sa kamay ni Linus ang tanggapan ng obispo. Sa Linus na ito, na binanggit ni Paul sa Mga Sulat kay Timoteo. Sa kanya ay humalili i Anacletus; at pagkatapos niya, sa pangatlong puwesto mula sa mga Apostol, inilaan si Clement bilang obispo. [St. Irenaeus, Against heresies, Bk. 3, Chap. 3 (MG 7, 849)]