All Questions
prev
Ankstesnis:2.3 Kas „sėdi“ šv. Petro kėdėje – Šventajame Soste?
next
Kitas:2.5 Kas yra Romos kurija?

2.4 Kaip tampama popiežiumi?

Bažnyčia šiandien

Kai popiežius miršta ar atsistatydina, visi kardinolai, jaunesni nei aštuoniasdešimt metų, susirenka Vatikane į konklavą. Iš savo gretų jie renkasi naują popiežių. Balsavimas tęsiasi tol, kol kas nors surenka mažiausiai du trečdalius balsų. To asmens paklausiama, ar jis sutinka būti popiežiumi ir, jei atsakymas yra teigiamas, kokį vardą renkasi.

Iš Siksto koplyčios kamino kylantys balti dūmai rodo, jog naujas popiežius išrinktas. Tada žodžiais „Habemus Papam!“ („Mes turime popiežių!“) jis pristatomas šv. Petro bazilikos balkone.

Popiežių išrenka kardinolai per konklavą Siksto koplyčioje. Jis pristatomas visiems lotyniškais
žodžiais „habemus papam“!
Bažnyčios išmintis

Kodėl Kristus įsteigė bažnytinę hierarchiją?

Kristus įsteigė bažnytinę hierarchiją, idant ši jo vardu ganytų Dievo tautą, ir dėl to suteikė jai valdžią. Ją sudaro įšventintieji tarnautojai: vyskupai, kunigai ir diakonai. Dėl Šventimų sakramento vyskupai ir kunigai tarnaudami veikia Kristaus kaip Galvos vardu ir atstovaudami jo asmeniui; diakonai tarnauja Dievo tautai žodžio, liturgijos ir meilės diakonija (tarnystė). [KBKS 179]

Kaip įgyvendinamas bažnytinės tarnybos kolegialumas?

Kristaus išrinktų ir pasiųstų dvylikos apaštalų pavyzdžiu bažnytinės hierarchijos narių vienybė skirta visų tikinčiųjų bendrystei. Kiekvienas vyskupas tarnauja kaip vyskupų kolegijos narys bendrystėje su popiežiumi, kartu su juo rūpindamasis visuotine Bažnyčia. Kunigai tarnauja kaip dalinės Bažnyčios kunigijos nariai bendrystėje su savo vyskupu ir jo vadovaujami. [KBKS 180]

Kodėl bažnytinė tarnyba yra ir asmeninio pobūdžio?

Bažnytinė tarnyba yra ir asmeninio pobūdžio dėl to, kad Šventimų sakramento galia kiekvienas yra atsakingas asmeniškai jį pašaukusiam ir misiją jam patikėjusiam Kristui. [KBKS 181]

Kodėl Bažnyčia nėra demokratinė organizacija?

Demokratijos principas – visa valdžia kyla iš liaudies. O Bažnyčioje visa valdžia eina iš Kristaus. Todėl Bažnyčios sandara yra hierarchinė, tačiau Kristus suteikė jai ir kolegialią struktūrą.

Bažnyčios hierarchija kyla iš to, kad Bažnyčioje veikia pats Kristus, kai tarnystei įšventinti asmenys daro ir teikia tai, ko patys iš savęs nepajėgtų daryti ir teikti, t. y. Kristaus vietoje teikti sakramentų arba Kristaus vardu mokyti tikinčiųjų. Bažnyčios kolegialumas kyla iš to, kad Kristus visą tikėjimą perdavė dvylikos apaštalų kolegijai, kurių įpėdiniai, popiežiui (apaštalo Petro įpėdiniui) pirmininkaujant, vadovauja Bažnyčiai. Dėl šio kolegialumo Bažnyčios Susirinkimai tapo neatskiriama jos dalimi. Tačiau ir kituose Bažnyčios organuose, sinoduose ir tarybose, Dvasios dovanų įvairovė ir visuotinės Bažnyčios universalumas gali vaisingai veikti.[Youcat 140]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Pagrindę ir pastatę Bažnyčią palaimintieji apaštalai Bažnyčios tvarkymo priežiūrą perdavė Linui. Šį Liną Paulius mini savo laiškuose Timotiejui. Jo įpėdinis buvo Anakletas. Po jo trečiasis po apaštalų vyskupystę gavo Klemensas... [Šv. Ireniejus, Prieš erezijas, 3 knyga, 3 sk. (MG 7, 849; vertimas į lietuvių k. iš Bažnyčios Tėvai: nuo Apaštališkųjų Tėvų iki Nikėjos Susirinkimo: antologija, Vilnius: Aidai, 2003, p. 232)]