Všechny tweety
prev
Předchozí:2.09 Jaké druhy mnichů, mnišek a řeholníků existují?
next
Následující:2.10 Jaký mají všechny ty barvy význam? Kdo je kdo?

2.4 Jak se člověk stane papežem?

Církev dnes

Když papež zemře nebo rezignuje, shromáždí se ve Vatikánu všichni kardinálové mladší osmdesáti let k takzvanému konkláve a vyberou ze svých řad nového papeže. Hlasování pokračuje, dokud některý z kandidátů neobdrží alespoň dvě třetiny hlasů. Zvolený je dotázán, zda přijímá papežský úřad a – pokud přijme – jaké jméno bude jako papež nosit.

Úspěšnou volbu signalizuje světu bílý kouř z komína Sixtinské kaple. Papež je následně představen na balkóně Svatopetrské baziliky slovy „Habemus papam!” („Máme papeže!“).

Papeže volí kardinálové na konkláve v Sixtinské kapli. Všem je pak představen slovy „Habemus papam!“.
Moudrost církve

Proč Kristus ustanovil církevní hierarchii?

Církevní hierarchie byla ustanovena Kristem s posláním a pravomocí vést jeho jménem Boží lid. Tvoří ji posvěcení služebníci: biskupové, kněží a jáhnové. Na základě svátosti svěcení jednají biskupové a kněží při výkonu své služby ve jménu a v osobě Krista-hlavy; jáhnové slouží Božímu lidu v diakonii (službě) slova, liturgie a lásky. [KKKC 179]

Jak se uskutečňuje kolegiální charakter církevní služby?

 Podle příkladu dvanácti apoštolů, které Kristus společně vyvolil a poslal, se jednota členů církevní hierarchie uskutečňuje ve službě společenství všech věřících. Každý biskup vykonává svou službu jako člen biskupského sboru, ve společenství s papežem, a tak se podílí na jeho péči o všeobecnou církev. Kněží vykonávají svou službu v rámci kněžstva místní církve, ve společenství s biskupem a pod jeho vedením. [KKKC 180]

Proč má církevní služba také osobní charakter?

Církevní služba má také osobní charakter, protože v síle svátosti svěcení je každý služebník osobně odpovědný Kristu, který ho osobně povolal a udělil mu poslání. [KKKC 181]

Proč církev není demokratickou organizací?

Princip demokracie zní: Veškerá moc vychází z lidu. V církvi však všechna moc vychází z Krista. Proto má církev hierarchickou strukturu. Avšak Kristus jí zároveň propůjčil také kolegiální strukturu.

Hierarchický prvek v církvi se zakládá na tom, že v ní jedná sám Kristus skrze zasvěcené nositele úřadu. Ti proto mohou konat nebo udělovat to, co by nemohli konat nebo udělovat sami ze sebe, tedy na Ježíšově místě udělují svátosti a s jeho zplnomocněním vyučují. Kolegiální prvek v církvi spočívá v tom, že Kristus svěřil ucelenou víru společenství dvanácti apoštolů, jejichž následovníci řídí církev za předsednictví Petrova úřadu. Z hlediska kolegiálního rysu mají nezbytné místo v církvi koncily. Avšak i v jiných církevních grémiích, v synodách a radách, může rozmanitost obdarování a univerzalita světové církve přinášet své plody. [Youcat 140]

Co k tomu říkají církevní otcové

Blahoslaveni apoštolové, na nichž je založena a zbudována církev, svěřili do Linových rukou úřad biskupa. Pavel tohoto Lina zmiňuje v listu Timotejovi. Po něm následoval Anakletus; po něm, jako třetímu po apoštolech, bylo biskupství svěřeno Klementovi. [Sv. Ireneus, Proti bludům, kniha 3, kap. 3 (MG 7, 849)]