Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
kalot, stola en schoenen van de paus

2.4 Hoe wordt iemand paus?

De Kerk anno nu

Wanneer een paus overlijdt of aftreedt, komen alle kardinalen onder de tachtig jaar bijeen in een conclaaf in het Vaticaan. Zij kiezen uit hun midden een nieuwe paus. Er wordt net zolang gestemd totdat een persoon minstens twee derde van de stemmen heeft gekregen. Hem wordt gevraagd of hij het pausschap aanvaardt en zo ja, welke naam hij als paus aanneemt.

De schoorsteen op de Sixtijnse kapel geeft met witte rookwolken aan dat er een nieuwe paus is gekozen. Deze wordt daarna op het balkon van de Sint Pieter aangekondigd met de woorden ‘Habemus Papam!’ We hebben een paus! 

> Lees meer in het boek

De paus wordt gekozen door de kardinalen tijdens een conclaaf in de Sixtijnse kapel. Hij wordt gepresenteerd met de woorden ‘Habemus papam’!

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waartoe heeft Christus de kerkelijke hiërarchie ingesteld?

Christus heeft de kerkelijke hiërarchie ingesteld, met de zending om in zijn naam het volk van God te weiden, en hiervoor heeft Hij haar gezag gegeven. De hiërarchie is samengesteld uit de gewijde bedienaren: de bisschoppen, de priesters en de diakens. Dank zij het Sacrament van de Wijding handelen de bisschoppen en de priesters bij de uitoefening van hun bediening in de naam en in de persoon van Christus, het Hoofd. De diakens dienen het volk van God in de diaconie (dienst) van het Woord, van de liturgie en van de naastenliefde. [CCKK 179]

Hoe wordt de collegiale dimensie van het kerkelijk ambt verwezenlijkt?

Naar het voorbeeld van de twaalf apostelen, door Christus uitgekozen en samen uitgezonden, staat de eenheid van de leden van de kerkelijke hiërarchie in dienst van de gemeenschap van alle gelovigen. Iedere bisschop oefent, als lid van het bisschoppencollege, zijn ambt uit in gemeenschap met de Paus, en wordt zijn deelgenoot in de zorg voor de universele Kerk. De priesters oefenen hun ambt uit binnen het priestercollege van de particuliere Kerk, in gemeenschap met de bisschop en onder zijn leiding. [CCKK 180]

Waarom heeft het kerkelijk ambt ook een persoonlijk karakter?

Het kerkelijk ambt heeft ook een persoonlijk karakter, in zoverre krachtens het Sacrament van de Wijding ieder verantwoordelijk is ten overstaan van Christus, die hem persoonlijk heeft geroepen en hem de zending heeft verleend. [CCKK 181]

Waarom is de Kerk geen democratische organisatie?

Het principe van de democratie luidt: alle macht gaat uit van het volk. In de Kerk gaat alle macht echter uit van Christus. Daarom heeft de Kerk een hiërarchische opbouw. Maar Jezus gaf haar tegelijk ook een collegiale structuur.

Het hiërarchische element in de Kerk bestaat eruit dat het Christus zelf is die in haar handelt, wanneer gewijde ambtsdragers door Gods genade iets doen en geven dat zij vanuit zichzelf niet zouden kunnen doen en geven, d.w.z. als zij in de plaats van Christus de Sacramenten bedienen en in zijn volmacht onderwijzen. Het collegiale element van de Kerk bestaat eruit dat Christus het geheel van het geloof heeft toevertrouwd aan een gemeenschap van twaalf Apostelen, wier opvolgers onder leiding van het ambt van Petrus de Kerk besturen. Gezien die collegiale grondslag, maken de Concilies essentieel deel uit van de Kerk. Maar ook in de andere organen van de Kerk, in synoden en raden, kunnen de vele geestelijke gaven en de universaliteit van de wereldkerk vruchtbaar worden. [Youcat 140]